Diversiteit en inclusie

Gelijke behandeling

In onze HR-beleidslijnen, rekruterings- en promotiebeleid en loonsystemen maken we geen onderscheid inzake geslacht, geloof, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. Die gelijke behandeling van werknemers hebben we ook opgenomen in de KBC-Gedragscode,  in de beleidslijn Diversity & Inclusion en in de verschillende manifesten en charters die we hebben ondertekend. We willen als werkgever een duidelijk signaal geven aan de maatschappij: we behandelen onze werknemers op een maatschappelijk verantwoorde manier. Daarbij spelen wederzijds vertrouwen en respect een belangrijke rol. Daarnaast verhogen we ook intern het bewustzijn rond diversiteit bij onze medewerkers. Iedereen heeft immers een eigen unieke combinatie van zichtbare en minder zichtbare eigenschappen.

Opleidingen over onbewuste vooroordelen

Bij KBC streven we naar een bedrijfscultuur waar iedereen zichzelf durft te zijn en voor zijn mening durft uitkomen. We kiezen liefst divers samengestelde teams, die rijkere ideeën hebben en beter gebalanceerde beslissingen nemen. We organiseren grensoverschrijdende samenwerkingen en leren van elkaars inzichten.Een uitgangspunt daarbij is een open geest.In 2019 hebben alle personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor aanwerving, een opleiding over onbewuste vooroordelen gevolgd. In 2020 introduceerden we in België hierover een e-learningpakket: aan de hand van videoscenario’s kunnen medewerkers nadenken over hun eigen gedrag en acties aanleren om vooroordelen tegen te gaan.

Gender

Gender is een van de duurzaamheidsparameters die het Directiecomité en de Raad van Bestuur (16 leden, waarvan 6 vrouwen) van nabij opvolgen. Een specifiek aandachtspunt is het vergroten van de genderdiversiteit in het management en in IT.

Vrouwen aan de top

Bij KBC België is vandaag 18% van de directieleden een vrouw. KBC wil ervoor zorgen dat dat in de nabije toekomst verandert en doet dan ook inspanningen om de doorstroming voor vrouwen te vergemakkelijken. Een toename van het aantal vrouwelijke leidinggevenden zal leiden tot meer vrouwelijke directieleden. Voor de invulling van elke nieuwe vacature in het hogere management streven we naar minstens één vrouwelijke en één mannelijke kandidaat.

Vrouwen in IT

Naarmate de wereld verder digitaliseert, is het des te belangrijker erop toe te zien dat er voldoende vrouwen in IT werken. Bij KBC België is momenteel 24% van de medewerkers en 28% van de leidinggevenden in IT een vrouw.  We doen inspanningen om getalenteerde vrouwen in IT-functies te behouden en moedigen hen ook aan om leidinggevende functies na te streven. Daarnaast zijn in elk van onze kernlanden doelstellingen opgesteld voor het ontwikkelen van een genderevenwichtige talentenpool. Om de zes maanden wordt daarover gerapporteerd.