Btw-regels voor zelfstandige groeperingen recent veranderd

Btw-regels voor zelfstandige groeperingen recent veranderd

Gepubliceerd op 13 oktober 2017 

Recent werden de btw-regels voor zelfstandige groeperingen gewijzigd. Wat betekent dit concreet?

Wat is een zelfstandige groepering?

Een ‘zelfstandige groepering’ – ook wel bekend als kostendelende vereniging – is een specifieke figuur in de btw-regelgeving, die u in staat stelt om kosten te groeperen en vervolgens vrij van btw te verdelen. Dat gebeurt overigens vrij vaak binnen de vrije beroepen. Zo kunnen de beoefenaars hiervan bijvoorbeeld gezamenlijk medische apparatuur aankopen, investeren in een praktijkruimte of in IT-infrastructuur, samen gebruik maken van schoonmaakdiensten, enz. Een zelfstandige groepering bestaat wel vaker in de medische en paramedische sector, de zorg- en financiële sector. Dergelijke beroepsbeoefenaars kunnen vaker hun uitgaven gemeenschappelijk maken en vervolgens met vrijstelling van btw doorrekenen aan de betrokken leden.

 

Wat wijzigt er?

btw-regels voor zelfstandige groeperingen recent veranderd
  • Een belangrijke wijziging bestaat erin dat de zelfstandige groepering voortaan een aparte entiteit moet zijn. Onder de oude regels was het namelijk ook mogelijk om op basis van een onverdeeldheid tussen de leden te werken. Die aparte entiteit moet evenwel geen rechtspersoonlijkheid hebben (in dat geval moet er een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen de leden) maar naar derden toe moet ze autonoom optreden. In de regel wordt dan ook verwacht dat externe leveranciers hun facturen rechtstreeks aan de zelfstandige groepering richten.
  • Een zelfstandige groepering is nog steeds voorbehouden voor leden die een activiteit uitoefenen die grotendeels vrij van btw is. Nieuw is echter dat ook naar externen toe mag gewerkt worden. Deze doorrekeningen zijn wel aan de gewone btw-regels onderworpen (en dus potentieel btw-belastbaar).
  • Wanneer leden naast hun btw-vrije activiteit ook in bijkomende orde een btw-belastbare activiteit uitoefenen (bv. een arts die tevens esthetische ingrepen verricht), zijn de doorrekeningen van de zelfstandige groepering, bestemd voor deze btw-belastbare activiteit van het lid, aan de gewone btw-regels onderworpen en dus ook potentieel btw-belastbaar.
  • In tegenstelling tot vroeger kan een zelfstandige groepering dus, naast haar btw-vrijgestelde doorrekeningen, ook btw-belastbare omzet realiseren. In dat geval zal de zelfstandige groepering een btw-nummer moeten aanvragen en aan alle bijbehorende btw-verplichtingen moeten voldoen. Opgelet: de btw-vrijgestelde doorrekeningen aan de leden moeten meer dan de helft van de totale omzet bedragen.
  • De gemeenschappelijk gemaakte kosten moeten zoals voorheen voor het juiste bedrag worden verdeeld onder de leden. Kan dat niet rechtstreeks, dan mag er met een verdeelsleutel (bv. op basis van gepresteerde uren) worden gewerkt. Minstens jaarlijks moet er een gedetailleerde kostenafrekening worden bezorgd aan de leden. Deze doorrekening voor het juiste bedrag houdt in dat de zelfstandige groepering hierop geen marge mag realiseren.
  • Meldingsplicht: de zelfstandige groepering moet zich voortaan ook melden bij de btw-administratie. Deze melding moet gebeuren binnen de maand volgend op de oprichting, bij elke eventuele wijziging en bij de ontbinding. Ook bestaande groeperingen opgericht onder de vroegere btw-regels moeten zich kenbaar maken.

Niet in elk geval van toepassing

  • Het is zo dat niet alle beroepsbeoefenaars uit de eerder vermelde sectoren die op duurzame wijze samenwerken, onderworpen zijn aan deze nieuwe/gewijzigde btw-regels. Dat is onder andere niet het geval bij samenwerkingsvormen waarbij geen kosten worden doorgerekend. Bijvoorbeeld een professionele vennootschap waarin meerdere artsen hun activiteit inbrengen. Zowel de opbrengsten als de kosten komen meteen terecht bij de vennootschap en enkel het eventuele resultaat wordt verdeeld onder de vennoten. Van een doorrekening van kosten is dus geen sprake.
  • Ook gevallen van onderaanneming blijven buiten schot. Wanneer bijvoorbeeld een arts in onderaanneming werkt voor een andere artsenvennootschap, rekent hij zijn ereloon rechtstreeks aan de artsenvennootschap aan. Er is hier geen sprake van kostendoorrekening, ook al zal in de praktijk de artsenvennootschap hierop een bepaalde marge realiseren bij haar afrekening van het ereloon naar de patiënt toe.
  • Opgelet: artsen die in eigen naam en voor eigen rekening hun patiënten bedienen maar via een kostenassociatie hun kosten gemeenschappelijk maken, worden wel geconfronteerd met kostendoorrekeningen. Indien zij dit in alle gevallen vrij van btw willen doen, dienen zij te voldoen aan de btw-regels voor de zelfstandige groepering.

Meer informatie