Verdien meer loon door fiscaal voordelige formules

Verdien meer loon door fiscaal voordelige formules

Iedereen heeft al wel gehoord van VAPZ, groepsverzekering en IPT. Naargelang u zelfstandige, werkgever of werknemer bent, kunt u een (of meer) van deze formules gebruiken om uw nettoloon op fiscaal voordelige wijze te maximaliseren. Met andere woorden: op een manier die u een pak belastingen en sociale zekerheidsbijdragen bespaart. Drie formules op een rijtje.

VAPZ - Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Een van die formules is een VAPZ – vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Een interessante formule voor zelfstandigen als u weet dat het gemiddelde zelfstandigenpensioen 840 euro per maand bedraagt. En een kwart van de zelfstandigen ontvangt zelfs nauwelijks 500 euro. Niet echt een bedrag om te genieten van een ‘zorgeloos pensioen’. Om uw levensstandaard als zelfstandige bij uw pensionering toch enigszins te behouden, biedt een aanvullend pensioen enig soelaas. Temeer omdat deze formule ook fiscaal interessant is. 

Naargelang zijn inkomen kan een zelfstandige een premie betalen van zo’n 100 tot maximaal ongeveer 3.000 euro per jaar (maximaal 8,17% van de beroepsinkomsten met in 2018 een absoluut maximum van 3.187,04 euro). De premie kan in maandelijkse schijven worden betaald. 

Concreet? Neem dat Jan 1.100 euro premie betaalt per jaar. Wat is zijn fiscale voordeel dan? Dat bedraagt zo’n 550 euro per jaar aan inkomstenbelasting en 242 euro aan sociale bijdragen. De reële kosten bedragen in dit geval dus slechts 308 euro. Als Jan nu 30 is en jaarlijks zijn premie tot de pensioengerechtigde leeftijd betaalt, zal hij zo’n 48.000 euro bruto ontvangen bij pensionering. Een mooi appeltje voor de dorst.

Groepsverzekering

Voor werknemers is er de alom bekende groepsverzekering, waarmee werkgevers hun personeel een extra motivatie willen bezorgen en zowel de werkgever als werknemer een fiscaal voordeel genieten. 

Hoe werkt het? De werkgever stort periodiek de premie voor de werknemers in de groepsverzekering. Er zijn verschillende formules mogelijk. De premie is ofwel een forfaitair bedrag, ofwel een percentage van het salaris (bv. 2% van het salaris). Jaarlijks krijgt u via de werkgever een overzicht van uw groepsverzekering met het gespaarde bedrag en de interesten. Zo blijft u op de hoogte hoe het met uw groepsverzekering is gesteld. 

Als werkgever zijn er heel wat voordelen aan die formule verbonden: de premies zijn aftrekbaar als beroepskosten en er geldt een speciaal regime sociale zekerheidsbijdragen van 8,86% in plaats van de normale 35%. Tegen gelijkblijvende bedrijfskosten genieten de werknemers dus een hoger nettovoordeel. 

Ook voor de werknemers zijn er verschillende voordelen verbonden aan deze formule: de premies worden niet beschouwd als voordeel in natura, de vergoedingen worden bij pensioen (of overlijden) voordelig belast en het bijkomende pensioenkapitaal geniet een gegarandeerde interestvoet. 

Een concreet voorbeeld: als Jan 1.500 euro bruto per maand verdient en zijn werkgever Piet maandelijks een premie van 2% van zijn loon stort (30 euro) vanaf de leeftijd van 30 jaar, zal Jan bij zijn pensionering 20.041 euro (prognose met een nettorendement van 2,5%) uitbetaald krijgen. Een leuke som waarmee Jan zich heel wat extraatjes kan permitteren bij pensionering!

IPT of Individuele Pensioen Toezegging

Met een IPT financiert uw vennootschap op fiscaal gunstige wijze een aanvullend pensioenkapitaal voor u als bedrijfsleider. De gestorte premies zijn aftrekbaar voor de vennootschap als beroepskosten. Voorwaarde: u moet een maandelijks loon ontvangen als bedrijfsleider. 

De premies zijn een aftrekbare bedrijfslast, maar mogen niet hoger zijn dan de fiscale 80%-regel. Het fiscale voordeel varieert hierbij tussen 24,50 en 34,50%, afhankelijk van de belastingschijf waaronder de onderneming valt. 

Bij de uitkering van de premie zijn de volgende regels van toepassing: een solidariteitsbijdrage van 2%, een RIZIV-bijdrage van 3,55% op de totale uitkering en een belasting op het kapitaal (min winstdeling na aftrek solidariteitsbijdrage en RIZIV-bijdrage) die naargelang van het moment van pensionering varieert tussen 10 en 16,5% + gemeentebelasting op het bedrag van de belasting. 

Concreet: stel dat u jaarlijks 3.000 euro spaart als bedrijfsleider vanaf uw 30e levensjaar, dan ontvangt u bij pensionering op uw 65e 168.904 euro (prognose met een nettorendement van 2,5%). 

Opmerking: alle hier vermelde concrete bedragen zijn uiteraard afhankelijk van de prognose van interest en winstdeelname. 

Meer info: vraag advies aan uw KBC-verzekeringsagent.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen