Atenor

MARKETINGCOMMUNICATIE

Kapitaalverhoging met extralegale voorkeurrechten voor een maximumbedrag van 77.427.295,00 EUR

Openbaar aanbod van aandelen

ISIN code: BE0003837540
Betalingsdatum: 30 juni 2020
Duur van de Nieuwe Aandelen: Onbepaald
Dit product is onderworpen aan de Belgische wetgeving
Plaats waar de marktprijs van de Nieuwe Aandelen kan worden geraadpleegd: De Tijd, L'Echo, Bloomberg (ATEB BB), Reuters (ATEO.BR) (de Nieuwe Aandelen zullen niet worden toegelaten tot de handel voor 30 juni 2020).

Investeringsdoelstelling: De Aandelen zijn bedoeld voor potentiële investeerders die willen participeren in de mogelijke winst van ATENOR SA ("ATENOR" of "de Vennootschap"), maar die ook bereid zijn een geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde bedrag te dragen.

De op deze pagina gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus.
 

WAARSCHUWING: Een investering in de Nieuwe Aandelen, de verhandeling van de Voorkeurrechten en de verwerving van de Scrips brengt aanzienlijke economische en financiële risico's met zich mee. Een potentiële belegger moet er bij het nemen van een beleggingsbeslissing rekening mee houden dat hij of zij zijn of haar investering geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Lees het Prospectus in zijn geheel en in het bijzonder de sectie "Risicofactoren" alvorens in te schrijven op de Nieuwe Aandelen of de Voorkeurrechten te verhandelen of Scrips te verwerven, om een volledig inzicht te krijgen in de potentiële risico's en voordelen die verbonden zijn aan de beleggingsbeslissing.

Wie is ATENOR?

Hoofdactiviteiten. De activiteit van de Vennootschap is vastgoedontwikkeling. Als zodanig is haar activiteit gericht op het genereren van meerwaarden aan het einde van een cyclus van aankoop, ontwikkeling en verkoop van vastgoedprojecten. De kern van de strategie is de ontwikkeling van grote gemengde stadsprojecten, voornamelijk kantoren en woningen. De portefeuille van de Vennootschap omvat momenteel 28 projecten met een oppervlakte van ongeveer 1.200.000 m². Het overgrote deel van deze projecten, die in handen zijn van dochterondernemingen, bevindt zich in 8 landen.

Maatschappelijke zetel en rechtsvorm. De Vennootschap is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht. De maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Reine Astridlaan 92, 1310 Terhulpen (België) en draagt het nummer LEI 549300ZIL1V7D7F3YH40.

Belangrijkste aandeelhouders. De referentie-aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap bestaat uit vijf aandeelhouders: 3D NV, Alva SA, ForAtenoR SA, Luxempart SA en Stéphan Sonneville SA. Op de datum van het Prospectus zijn de aandeelhouders van de Vennootschap als volgt::

(1)   Ondertekenaars van de aandeelhoudersovereenkomst.

(2)   Gedelegeerd bestuurder, vennootschap gecontroleerd door de heer Stéphan Sonneville.

In november 2006 werd een aandeelhoudersovereenkomst ondertekend die de continuïteit en de ontwikkeling van de Groep waarborgt. Deze overeenkomst is in november 2016 geactualiseerd en verlengd voor een periode van 5 jaar, die stilzwijgend kan worden verlengd voor twee opeenvolgende periodes van 5 jaar.  Het brengt 40,98% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap samen (exclusief de aandelen van deze referentieaandeelhouders die geen deel uitmaken van het concert), wat de free float op 47,35% brengt. Deze aandeelhoudersovereenkomst vormt een gezamenlijke overeenkomst die erop gericht is een duurzaam gemeenschappelijk beleid te definiëren en uit te voeren.

Structuur van het aanbod

Kapitaalverhoging met extralegale voorkeurrechten

 • Het Aanbod met Voorkeurrecht bestaat uit een openbaar aanbod tot inschrijving op nieuwe aandelen ("Nieuwe Aandelen") in het kader van een kapitaalverhoging door middel van een inbreng in geld met extralegale voorkeurrechten (de "Voorkeurrechten") voor een maximumbedrag van 77.427.295,00 EUR. De Vennootschap heeft het recht om over te gaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag dat lager is dan het bedrag van de beoogde uitgifte.
 • Het Aanbod is voorbehouden aan bestaande aandeelhouders die Voorkeurrechten bezitten en aan andere houders van Voorkeurrechten die deze hebben gekocht tijdens de inschrijvingsperiode.
 • De Uitgifteprijs bedraagt 55,00 EUR per Nieuw Aandeel en werd op 16 juni 2020 vastgesteld door het door de Vennootschap benoemde Ad Hoc Comité.
 • De Uitgifteprijs heeft een korting van 18,2% ten opzichte van de slotkoers op 16 juni 2020 (die 67,20 EUR bedroeg). Op basis van de slotkoers is de theoretische ex-recht prijs ("TERP") 64,76 EUR, de theoretische waarde van een Voorkeurrecht is 2,44 EUR, en de korting van de Uitgifteprijs op de TERP is 15,1%.
 • De inschrijvingsratio is 1 Nieuw Aandeel voor 4 Voorkeurrechten;
 • Inschrijvingsperiode van 18 juni 2020 (9:00 uur) tot 25 juni 2020 (16:00 uur). De vennootschap behoudt zich het recht voor het aanbod te herroepen of op te schorten.
 • De Voorkeurrechten zijn verhandelbaar tijdens de hele Inschrijvingsperiode op Euronext Brussels, onder ISIN-code BE0970175783.
 • Op de Afsluitingsdatum van de Inschrijvingsperiode voor de Rechten zullen de Niet-uitgeoefende Voorkeurrechten automatisch worden omgezet in een gelijk aantal Scrips, die vervolgens zullen worden verkocht aan institutionele beleggers in het kader van een private plaatsing. Door middel van een dergelijke procedure wordt een orderportefeuille opgesteld om een gemeenschappelijke marktprijs voor de Scrips te bepalen. Beleggers die Scrips verwerven, verbinden zich er onherroepelijk toe deze uit te oefenen en dus in te schrijven op een aantal Nieuwe Aandelen die overeenstemmen met de Uitgifteprijs en in overeenstemming zijn met de Ratio.
 • De Private Plaatsing van Scrips zal naar verwachting een dag duren en plaatsvinden op 26 juni 2020.
 • De Private Plaatsing van de Scrips zal alleen worden voltooid als niet alle Voorkeurrechten zijn uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode voor Rechten.
 • De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips (afgerond op één eurocent per niet-uitgeoefend Voorkeurrecht) na aftrek van de kosten, vergoedingen en andere kosten die de Vennootschap moet maken in verband met de verkoop van de Scrips (de "Netto-opbrengst van de Scrips"), indien van toepassing, zal proportioneel worden verdeeld onder alle houders van Voorkeurrechten die deze niet hebben uitgeoefend. De Netto Opbrengst van de Scrips zal worden gepubliceerd in een persbericht en beschikbaar worden gesteld aan Bestaande Aandeelhouders op vertoon van coupon nr. 15. Er is echter geen garantie dat de Scrips geheel of gedeeltelijk zullen worden verkocht tijdens de Private Plaatsing van de Scrips of dat de Netto Opbrengst van de Scrips zal worden gegenereerd. Noch de Vennootschap, noch de Underwriters die overgaan tot de verkoop van de Scrips zullen aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van de Netto Opbrengst van de Scrips gegenereerd door de verkoop van de Scrips in de Private Plaatsing van de Scrips.
 • Indien de Netto Opbrengst van de Scrips minder dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend Voorkeurrecht bedraagt, hebben de houders van Voorkeurrechten die deze niet hebben uitgeoefend geen recht op enige betaling en zal de Netto Opbrengst van de Scrips worden overgedragen aan de Vennootschap. Indien de Vennootschap aankondigt dat de Netto Opbrengst van de Scrips beschikbaar is voor uitkering aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten en dat deze houders geen betaling hebben ontvangen binnen een redelijke termijn na de sluiting van het aanbod van de Scrips, moeten deze houders contact opnemen met hun financiële tussenpersoon, met uitzondering van aandeelhouders op naam die contact moeten opnemen met de Vennootschap.
 • De resultaten van de inschrijving met Voorkeurrechten en met Scrips, de resultaten van de verkoop van Scrips en het bedrag dat verschuldigd is aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten zullen op of omstreeks 26 juni 2020 in een persbericht worden gepubliceerd.
 • Betaling en levering: 30 juni 2020;
 • De Nieuwe Aandelen zullen worden uitgegeven met coupons nr. 16 en volgende aangehecht. Coupon nr. 15 vertegenwoordigt de Voorkeurrechten.

Aanwending van de opbrengst

Na het succesvol aanboren van de obligatiemarkt en een brede diversificatie van haar financieringsbronnen, is de Vennootschap van plan om via het Bod haar eigen vermogen te verhogen om haar groei- en internationaal diversificatieplan voort te zetten. De netto-opbrengst van de kapitaalverhoging, die 80 miljoen euro zou moeten bedragen in geval van volledige inschrijving op het Aanbod, zal uiteindelijk worden aangewend voor de verwerving van nieuwe projecten, met als doel de portefeuille van projecten en gebieden in ontwikkeling te vergroten. In de periode die nodig is om de onderhandelingen af te ronden, kan de opbrengst van deze verhoging op korte of middellange termijn worden gebruikt voor de financiering van de bouwwerkzaamheden voor projecten die een bouwvergunning hebben gekregen. Bovendien zou het eventuele saldo van deze verhoging tijdelijk kunnen worden gebruikt voor de terugbetaling van handelspapier dat in het normale verloop van hun programma vervalt.

De bruto- en netto-opbrengst van het Aanbod met Voorkeurrechten worden respectievelijk geraamd op 77.427.295 EUR en 75.527.295 EUR. De kosten die aan het Aanbod met voorkeurrechten verbonden zijn, die door de Vennootschap worden betaald, worden geraamd op 1.900.000 EUR.

Dividend

Alle aandelen - inclusief de Nieuwe Aandelen - zullen op dezelfde wijze deelnemen in de (eventuele) winst van de Vennootschap, inclusief de winst van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020. Het recht op betaling van de dividenden vervalt vijf (5) jaar na de declaratie van het dividend door de Raad van Bestuur.

Voor meer informatie over de belastingheffing op dividenden en aandelen wordt verwezen naar sectie 8 van het Prospectus.

Belangrijkste risico's

Belangrijkste risico’s die specifiek zijn aan de emittent

Een investering in de Nieuwe Aandelen brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Deze risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Operationeel risico in verband met stedenbouwkundige voorschriften – De Groep is verplicht de stedenbouwkundige voorschriften na te leven. De Vennootschap verwerft regelmatig grond, een bestaand gebouw of een vennootschap die dergelijke activa bezit in afwachting van een evolutie of wijziging van de stedenbouwkundige regels door de politieke en/of administratieve overheden. Het kan gebeuren dat deze wijziging in de stedenbouwkundige regels, in het algemeen met betrekking tot het grondgebruik of de toegestane omvang, niet de verwachte wijziging is, of dat deze wijzigingen langer duren of dat deze wijzigingen aan onvoorziene omstandigheden onderhevig zijn. Dergelijke situaties brengen de Groep ertoe projecten aan te passen en de gevolgen ervan te beperken. De Vennootschap blijft waakzaam voor de technische en financiële gevolgen van deze situaties. In het algemeen verwerft de Groep een project zonder bouwvergunning en loopt daardoor het risico dat de vergunning niet wordt verleend, dat deze met een aanzienlijke vertraging wordt verleend ten opzichte van de oorspronkelijke prognoses, of dat voor het verkrijgen van de vergunning een fundamentele herziening van het aanvankelijk geplande project nodig is. In sommige gevallen kan tegen de vergunning ook beroep worden aangetekend. 39% van de portefeuille van de Groep (d.w.z. 486.000 m²) heeft een vergunning en 2,5% van de portefeuille (d.w.z. 29.500 m²) heeft een vergunning die vatbaar is voor beroep. 58,5% van de portefeuille van de Groep heeft nog geen vergunning en staat dus tijdelijk bloot aan het beschreven risico. Als dit risico zich voordoet, kan dit risico, dat inherent is aan de stedenbouwkundige regels (inclusief het niet verkrijgen van vergunningen), in sommige gevallen van invloed zijn op de levertijd van een project en/of de kosten voor de voltooiing ervan, wat in beide gevallen van invloed is op de rentabiliteit van het project (extra ontwikkelingskosten), zowel in België als in het buitenland. De afgelopen tien jaar zijn twee Belgische projecten (Realex en Victor) en een project in het buitenland (Dacia 1 in Boekarest), die 10% van de portefeuille van 28 projecten in ontwikkeling vertegenwoordigen, onderhevig geweest aan vertragingen met een impact van ongeveer 1% op de verwachte resultaten van de huidige portefeuille als geheel. De kans op optreden wordt als gemiddeld beschouwd en kan betrekking hebben op projecten in België en in het buitenland.

 

Operationeel risico in verband met de ontwikkelingsactiviteit – Onverwachte problemen in verband met externe factoren (zoals nieuwe regelgeving, met name inzake bodemvervuiling of energieprestatie, bureaucratie, milieubescherming, faillissement of grote moeilijkheden voor een hoofdaannemer en/of zijn onderaannemers, enz. Indien deze risico's zich voordoen, kunnen ze een matige invloed hebben op de kasstromen (met name door een stijging van de kosten van de dienstverleners en een daling van de inning van ofwel de verwachte huurprijzen ofwel de verwachte omzet) en uiteindelijk op de verwachte rentabiliteit van de betrokken projecten en bijgevolg op de vooruitzichten voor de bijdrage van één of meer projecten aan de resultaten van de Vennootschap. De specifieke aard van deze risico's heeft betrekking op de verlenging van de tijd die nodig is om de ondervonden problemen op te lossen en de bedragen die nodig zijn om het financiële evenwicht te handhaven dat leidt tot de beoogde prestaties in termen van het interne rentabiliteitspercentage (15%).

Verkooprisico – Het resultaat van de Vennootschap is voornamelijk afhankelijk van de verkoop van haar projecten. De resultaten van de Vennootschap kunnen daarom van jaar tot jaar schommelen, afhankelijk van het aantal vastgoedprojecten dat in de loop van het betreffende jaar waarschijnlijk zal worden afgestoten. Ter illustratie: de financiële crisis van 2008/2009 heeft de financiële structuren van de economie zodanig aangetast dat de ontwikkeling en de verkoop van een aantal vastgoedprojecten van de Groep werd uitgesteld. Meer bepaald voor de Vennootschap en haar dochterondernemingen heeft het uitstel van de resultaten in verband met de vertraagde commercialisering van de projecten van de Groep in 2010 geen resultaat opgeleverd, een resultaat dat naar de volgende jaren is overgedragen voor een bedrag van ongeveer 5 miljoen euro. Dit risico houdt verband met het economische risico en heeft dezelfde waarschijnlijkheid dat het zich voordoet. De Vennootschap is van mening dat de waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet, middelgroot is. Indien het een project zou beïnvloeden waarvan de bijdrage in een bepaald boekjaar wordt verwacht, zou dit risico een potentieel aanzienlijke negatieve impact hebben op de resultaten van de Vennootschap in het boekjaar.  

Liquiditeits- en financieringsrisico – De ontwikkeling van de projecten van de Groep vereist aanzienlijk kapitaal, gebaseerd op een diversificatie van financieringsbronnen, die gedeeltelijk worden verkregen op de kapitaalmarkten of via leningen van toonaangevende nationale en internationale banken. 539,79 miljoen op 31 december 2019 (tegenover '441,35 miljoen op 31 december 2018). 441,35 miljoen per 31 december 2018. Deze schuld is gespreid over verschillende looptijden: 32 procent van de schuld is terug te betalen in het boekjaar 2020, 58 procent is terug te betalen binnen 5 jaar en 10 procent is terug te betalen na 5 jaar (tegenover respectievelijk 33, 55 en 12 procent per 31 december 2018). Rekening houdend met de liquide middelen en andere vlottende financiële activa bedraagt de geconsolideerde netto financiële schuld 494,53 miljoen euro per 31 december 2019 (tegenover 333,69 miljoen euro per 31 december 2018). De verhouding tussen de nettoschuld en het balanstotaal bedraagt per 31 december 2019 59 procent (tegenover 50 procent per 31 december 2018). Liquiditeits- en financieringsrisico's kunnen een aanzienlijke impact hebben, maar gezien de lage waarschijnlijkheid dat dit risico zich voordoet, is de Groep blootgesteld aan het risico dat een lening op de vervaldag niet kan worden terugbetaald als gevolg van een mismatch in de kasstromen tussen de middelen die zijn vastgelegd voor projecten in ontwikkeling en de afwezigheid van de verkoop van een of meer van deze projecten. De Groep is ook blootgesteld aan het risico om te moeten lenen tegen duurdere financiële voorwaarden dan gebudgetteerd. Als dit risico zich voordoet, kan het de financiële positie en/of het resultaat van de Vennootschap beïnvloeden. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de Groep niet in staat is om zijn kortetermijnschulden en schulden in het lopende boekjaar af te lossen, of dat hij niet in staat is om zijn verplichtingen jegens zijn leveranciers na te komen en de lopende werkzaamheden te vertragen of stop te zetten. Deze situatie, die wordt veroorzaakt door de moeilijkheden, zou gevolgen hebben voor de betrokken projecten.

Risico van geschillen – Er kunnen gerechtelijke of arbitrageprocedures worden ingesteld tegen de Vennootschap en haar dochterondernemingen in verband met hun activiteiten. Als dit risico zich voordoet, kan het een impact hebben op de kasstromen, de financiële positie en/of de vooruitzichten van de onderneming. In 2019 heeft geen enkel geschil met de Groep een materiële impact gehad op de resultaten of de financiële positie van de Vennootschap en de Vennootschap verwacht niet dat een dergelijk geschil zich zal voordoen. Dit risico is specifiek voor de activiteiten van de Vennootschap en, meer in het algemeen, voor de vastgoedsector, rekening houdend met de toepassing van talrijke complexe en regelmatig aangepaste wetten die aanleiding kunnen geven tot geschillen tussen de spelers in de sector.

Belangrijkste risico’s die specifiek zijn voor de effecten

Risico met betrekking tot de intrekking van het Aanbod – In geval van een daling van de prijs van de Aandelen, inclusief als gevolg van een short verkoop van de Aandelen van de Vennootschap, kan dit een wezenlijk nadelig effect hebben op de waarde van de Voorkeurrechten. Bovendien worden de Voorkeurrechten waardeloos als het Aanbod wordt ingetrokken. Het Aanbod kan worden herroepen indien de Vennootschap vaststelt dat de marktomstandigheden de voltooiing van het Aanbod wezenlijk moeilijker zouden maken of indien de Underwritingovereenkomst niet is ondertekend of is beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan. Beleggers die de genoemde Voorkeurrechten op de secundaire markt hebben verworven, zullen in dit geval verlies lijden, aangezien de transacties met betrekking tot deze Voorkeurrechten niet zullen worden voltooid nadat ze in het Aanbod van Rechten zijn opgenomen en ze niet zullen worden terugbetaald.

Inschrijvingsperiode

Van 18 juni, 9 uur tot en met 25 juni 2020, 16 uur (de Inschrijvingsperiode wordt niet vervroegd afgesloten).

Als bestaande aandeelhouder kunt u uw deelname aan de Kapitaalverhoging bevestigen door de uitoefening van de Voorkeurrechten vanaf 18 juni 2020 (9.00 uur) tot en met 25 juni 2020 (16.00 uur) via Bolero.

U mag, als bestaande aandeelhouder maar ook als u nog geen aandeelhouder bent van ATENOR, vanaf 18 juni 2020, 9:00 uur tot en met 25 juni 2020, 16:00 uur, voorkeursrechten op Euronext Brussel kopen, verkopen en uitoefenen.

Productcategorie

Voordat u in dit product belegt, dient u zich ervan te vergewissen dat u een goed inzicht hebt in de kenmerken ervan en in het bijzonder dat u de risico's die eraan verbonden zijn begrijpt.

Dan moet de bank beoordelen of dit product geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Dan moet de bank vaststellen of u voldoende kennis en ervaring heeft met het betreffende product.

Als dit product niet geschikt is voor u, moet de bank u hierover adviseren. Bij wijze van uitzondering kan bovengenoemde beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet worden uitgevoerd wanneer de voorgenomen transactie een niet-complex financieel instrument betreft en de dienst op initiatief van de cliënt wordt verleend.

Kosten

Inschrijvingskosten

KBC Bank NV rekent geen inschrijvingskosten aan.

Bewaardersvergoeding

Bewaardersvergoedingen worden aan de belegger aangerekend volgens het standaardtarief dat van toepassing is bij KBC Bank NV.

Aankoop/verkoop van voorkeurrechten

De aankoop of verkoop van voorkeurrechten op Euronext Brussels en/of de aankoop van Scrips kan bepaalde kosten met zich meebrengen.

Belastingen

Het belastingregime voor Aandelen voor individuele beleggers die onderworpen zijn aan de personenbelasting in België.

Roerende voorheffing (RV)

De dividenden op de Nieuwe Aandelen die u ontvangt als u deelneemt aan de kapitaalverhoging, zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

Beurstax (TOB)

In geval van aankoop en wederverkoop van de Voorkeurrechten op de secundaire markt is een TOB van 0,35% van toepassing op het bedrag van de transactie, met een maximum van 1.600 EUR per transactie en per partij.

Bij wederverkoop van aandelen op de secundaire markt geldt een TOB van 0,35% voor de waarde van de transactie, met een maximum van 1.600 EUR per transactie en per partij.

Een natuurlijke persoon die in België verblijft, wordt in principe niet belast op de meerwaarden die op de Aandelen worden gerealiseerd (in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen). Vermogensverliezen op de Aandelen zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie over de RV en de TOB kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur. Beleggers die in België aan een ander regime dan de personenbelasting onderworpen zijn, worden uitgenodigd om zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is. Potentiële beleggers worden ook uitgenodigd om de algemene voorwaarden van het Prospectus te lezen.

Documents

De FSMA heeft, als bevoegde autoriteit in het kader van het Prospectusreglement, de Franse versie van het Prospectus goedgekeurd op 16 juni 2020, overeenkomstig artikel 20 van het Prospectusreglement. Het Prospectus is opgesteld als een vereenvoudigd prospectus in het kader van de vereenvoudigde openbaarmakingsregeling overeenkomstig artikel 14 van de Prospectusverordening.

De FSMA keurt (de Franse versie) van het Prospectus enkel goed als zijnde in overeenstemming met de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie die worden opgelegd door het Prospectusreglement. De goedkeuring van de FSMA vormt geen beoordeling van de kwaliteit van het Bod aan de beleggers of van de positie van de Vennootschap en de FSMA neemt geen verantwoordelijkheid in dit verband en deze goedkeuring wordt niet beschouwd als een gunstig advies over de Vennootschap of over de kwaliteit van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips.

Het Prospectus is opgesteld in het Frans en vertaald naar het Nederlands. De samenvatting zal ook in het Engels worden vertaald.

Het Prospectus is gratis beschikbaar vanaf 18 juni 2020 op de websites van KBC (www.kbc.be/atenor) en Bolero (www.bolero.be/nl/atenor). Het Prospectus is ook beschikbaar, onder voorbehoud van beperkingen op verkoop en overdracht, op de website van de Emittent (www.atenor.eu) en op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan de Reine Astridlaan 92, 1310 Terhulpen (België).

Klachten

Voor klachten kunt u contact opnemen met KBC via klachten@kbc.be en/of +32 800 62 084 of extern via ombudsman@ombudsfin.be.

 

Hoe inschrijven op gedematerialiseerde aandelen?

Als bestaande aandeelhouder kan u:

 • Uw deelname aan de kapitaalverhoging met voorkeursrechten bevestigen van 18 juni 2020 (9.00 uur) tot 25 juni 2020, (16.00 uur) via uw kantoor of via KBC-Live op 078 152 153, maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 22.00 uur CET.
 • Uw Voorkeurrechten verkopen van 18 juni 2020 (9.00 uur) tot 25 juni 2020, (16.00 uur) 
 •  Voorkeurrechten kopen op Euronext Brussel van 18 juni 2020 (9.00 uur) tot 25 juni 2020, (16.00 uur) via uw kantoor of via KBC-Live op 078 152 153, maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 22.00 uur CET.  
 • Ervoor kiezen om niets anders te doen dan te wachten op de betaling van de netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips, indien van toepassing.

Als u nog geen ATENOR-aandeelhouder bent of als u als bestaande aandeelhouder extra voorkeursrechten wilt kopen, dan kan u:

 • Voorkeurrechten kopen op Euronext Brussel van 18 juni 2020 (9 uur) tot 25 juni 2020, (16 uur) via uw kantoor of via KBC-Live op 078 152 153, maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 22.00 uur CET.
 • De Voorkeurrechten uitoefenen vanaf 18 juni 2020 (9.00 uur) tot 25 juni 2020, (16.00 uur via uw kantoor of via KBC-Live op 078 152 153, maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 22.00 uur CET.