Care Property Invest: kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht van maximaal EUR 72,1 miljoen

Care Property Invest: kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht van maximaal EUR 72,1 miljoen

Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus, en in het bijzonder de risicofactoren die worden beschreven in hoofdstuk 1 'Risicofactoren' van de Verrichtingsnota, zoals onder andere de risico’s verbonden aan een tekort aan werkkapitaal beschreven in punt 1.3.3 en 4.1 van de Verrichtingsnota en in hoofdstuk 1 'Risicofactoren' van het Registratiedocument alvorens te beleggen in de nieuwe aandelen, de onherleidbare toewijzingsrechten of de scrips. Elke beslissing om te beleggen in de nieuwe aandelen, de onherleidbare toewijzingsrechten of de scrips in het kader van het aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

Care Property Invest, de Belgische Gereglementeerde Vastgoedvennootschap gespecialiseerd in zorgvastgoed, organiseert een kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht van maximaal EUR 72,1 miljoen.

Care Property Invest is van plan om de netto-opbrengst van het aanbod te gebruiken om haar groeistrategie verder te zetten en haar vastgoedportefeuille uit te breiden met een gepaste schuldgraad van maximum 55% (dit sluit niet uit dat deze gedurende kortere periodes kan worden overschreden).

Bestaande aandeelhouders kunnen hun onherleidbare toewijzingsrechten uitoefenen tijdens de inschrijvingsperiode van donderdag 12 oktober 2017 tot en met maandag 23 oktober 2017 volgens de voorwaarden zoals beschreven in het Prospectus.

De belangrijkste modaliteiten van de kapitaalverhoging zijn:

Inschrijvingsperiode

van donderdag 12 oktober 2017 tot en met maandag 23 oktober 2017

Inschrijvingsratio 2 nieuwe aandelen Care Property Invest (ISIN BE0974273055) voor 7 bestaande aandelen in bezit op 11 oktober 2017, na sluiting van Euronext Brussel
Inschrijvingsprijs 16,80 EUR per nieuw aandeel. (Ter info, de slotkoers van het aandeel bedroeg op 9 oktober 2017 20,38 EUR.)
Ex coupon datum 11 oktober 2017 (na sluiting van Euronext Brussels)
Betaaldatum 27 oktober 2017
Kosten voor intekening geen kosten

De nieuwe aandelen geven recht op een pro rata temporis dividend per aandeel (indien er een uitkeerbare winst is) vanaf 27 oktober 2017. Hiervoor wordt coupon nr. 8 vlak voor de start van de inschrijvingsperiode onthecht van de bestaande aandelen (na sluiting van de beurzen). Deze coupon vertegenwoordigt het recht om een deel van het dividend voor het huidige boekjaar, berekend pro rata temporis voor de periode tussen 1 januari 2017 en 26 oktober 2017, te ontvangen. Het brutodividend over het boekjaar 2017 wordt geraamd op EUR 0,68 per aandeel, coupon nr. 8 aldus op EUR 0,557 per aandeel. Deze schatting blijft uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering die in principe op 16 mei 2018 zal beslissen over het dividend dat uitgekeerd zal worden met betrekking tot het boekjaar 2017. De coupon wordt onthecht op 11 oktober 2017 na beurs, maar wordt op hetzelfde ogenblik uitbetaald als de coupon die het saldo van het dividend uitmaakt.

De onherleidbare toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige inschrijvingsperiode verhandelbaar op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. Indien u niet beschikt over ten minste 7 coupons nr. 7 of een veelvoud daarvan, kunt u toewijzingsrechten bijkopen op Euronext Brussels tijdens de inschrijvingsperiode. Indien u niet wenst in te schrijven op de kapitaalverhoging, kunt u er uw toewijzingsrechten te koop aanbieden. Daartoe dient u een koop-/verkooporder in te dienen voor 23 oktober 2017 (16u). In elk geval zullen alle niet-uitgeoefende onherleidbare toewijzingsrechten op 25 oktober 2017 in het kader van een private plaatsing als scrips te koop aangeboden worden. De netto-opbrengst van de verkoop van deze scrips zal worden gecrediteerd op uw rekening voor zover deze ten minste 0,01 EUR per coupon nr. 7 bedraagt.

De underwriters, de loketinstellingen en de Vennootschap zullen aan de belegger geen kosten aanrekenen voor inschrijvingen op het aanbod. De belegger dient zich te informeren over eventuele kosten die andere financiële tussenpersonen dan de underwriters en de loketinstellingen in rekening zouden brengen bij inschrijving op het aanbod. Deze kosten dienen zij zelf te betalen.

Prospectus

U kunt het Prospectus, bestaande uit het Registratiedocument (goedgekeurd door de FSMA op 4 april 2017), de Verrichtingsnota (goedgekeurd door de FSMA op 10 oktober 2017) en de Samenvatting (goedgekeurd door de FSMA op 10 oktober), dat de voorwaarden en een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren (p. 8 en volgende van het Registratiedocument, hoofdstuk 1 van de Verrichtingsnota en sectie D van de Samenvatting) omvat, hier raadplegen.  Toekomstige beleggers dienen het volledige Prospectus zorgvuldig te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Objectief van de investering

Een aandeel is een instrument dat een deel van het kapitaal vertegenwoordigt. Een aandeel heeft onbeperkte looptijd en garandeert geen enkele terugbetaling van het kapitaal. De aandelen zullen verhandeld worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel, hetgeen kan leiden tot zowel meerwaarden als minwaarden op het kapitaal. De aandelen kunnen recht geven op dividenden (ook al is dat niet het objectief op korte termijn) en behelzen het recht op stemming op de algemene vergadering van aandeelhouders. In geval van liquidatie komt de aandeelhouder achter de andere schuldeisers. In het algemeen recupereren de aandeelhouders niets van hun kapitaal. Als aandeelhouder van de Vennootschap, zullen uw rechten beheerst worden door het Belgisch recht.

Met eventuele klachten kunt u bij KBC terecht bij klachten@kbc.be en/of op +32 800 62 084 of extern bij ombudsman@ombudsfin.be.

Documenten

Gerelateerde artikels

KBC IFIMA PLN

KBC IFIMA PLN

Puigdemont barst liever dan te buigen

Beurs in Beeld & Blik op de Markt

KBC IFIMA NOK

KBC IFIMA in NOK

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)