TINC

TINC

Disclaimer

Een belegging in de nieuwe aandelen van de emittent houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in aandelen te dragen en moeten in staat te zijn om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. Potentiële beleggers dienen de informatie in het prospectus zorgvuldig te lezen, in het bijzonder het hoofdstuk ‘Risicofactoren’, alvorens te beleggen in de nieuwe aandelen, de extralegale voorkeurrechten of de scrips.

TINC organiseert een kapitaalverhoging in cash met Extralegaal Voorkeurrect van 76.704.547,50 miljoen Euro

TINC organiseert een kapitaalverhoging in cash met Extralegaal Voorkeurrecht van 76.704.547,50 miljoen EUR.

TINC is een Belgische investeringsmaatschappij die participeert in bedrijven die actief zijn in het realiseren en uitbaten van infrastructuur. De inkomsten uit deze portefeuillebedrijven vormen de basis voor een duurzaam dividendbeleid. De Emittent voert een gediversifieerd investeringsbeleid, met een Investeringsportefeuille die bestaat uit participaties in infrastructuurbedrijven. Op het einde van het verlengde boekjaar eindigend op 30 juni 2016 had TINC 13 Participaties in haar Investeringsportefeuille met een marktwaarde van EUR 128,0 miljoen. Na einde boekjaar werd een bijkomende Participatie (Storm Holding 4) verworven. De Emittent heeft de ambitie om de Investeringsportefeuille verder uit te breiden.

De verdere groei van TINC werd reeds verzekerd via de gecontracteerde toekomstige verwerving van drie participaties die kunnen toegevoegd worden aan de investeringsportfolio. Met de middelen die TINC beoogt op te halen via de aanbieding van Nieuwe Aandelen, zal TINC deze participaties kunnen verwerven en bovendien alert kunnen inspelen op investeringsopportuniteiten die zich aanbieden binnen TINC’s investeringsstrategie.

De kapitaalverhoging met Extralegaal Voorkeurrecht biedt aan de aandeelhouders de mogelijkheid hun belegging in TINC, in verhouding tot hun Extralegale Voorkeurrechten, uit te breiden tegen een inschrijvingsprijs van 11,25 EUR per Nieuw Aandeel. Deze inschrijvingsprijs vertegenwoordigt een korting van 7,95% t.o.v. de slotkoers van het aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 28 november 2016, na onthechting van coupon nr. 4. van het onderliggende aandeel. Coupon nr. 4 vertegenwoordigt het recht om het deel van de dividenden te ontvangen die toegewezen kunnen worden met betrekking tot het lopende boekjaar eindigend op 30 juni 2017, berekend pro rata temporis voor de periode startend op 1 juli 2016 en eindigend op de dag voor de uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen, zijnde in principe 18 december 2016, en wordt geschat op 0,2190 EUR per aandeel. Er is evenwel geen garantie op een dividend.

Alle Nieuwe Aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen, met dien verstande dat de Nieuwe Aandelen recht geven op een deel van de dividenden die de Emittent zou kunnen toewijzen aan het lopende boekjaar  eindigend op 30 juni 2017, berekend pro rata temporis voor de periode startend op de uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen, zijnde in principe 19 december 2016 en eindigend op 30 juni 2017.

TINC streeft ernaar, bij gelijkblijvende financiële en economische omstandigheden, een dividend uit te keren van 0,4675 EUR per aandeel voor de komende jaren (wat neerkomt op een bruto dividendrendement van 4,16% op de Uitgifteprijs).

De belangrijkste modaliteiten van de kapitaalverhoging zijn:

 

  • Extralegaal Voorkeurrecht: Vertegenwoordigd door coupon nr. 3
  • Inschrijvingsverhouding:   2 Extralegale Voorkeurrechten voor 1 Nieuw Aandeel
  • Uitgifteprijs: 11,25 EUR per Nieuw Aandeel
  • Dividendgerechtigheid:  Alle Nieuwe Aandelen geven recht op een deel van de dividenden die de Emittent zou kunnen toewijzen aan het lopende boekjaar eindigend op 30 juni 2017, berekend pro rata temporis voor de periode startend op de Uitgiftedatum van de Nieuwe Aandelen, zijnde in principe 19 december 2016 en eindigend op 30 juni 2017. 
  • Notering ex-recht: 30 November 2016 (na de sluiting van Euronext Brussels)
  • Betaaldatum: 19 December 2016
  • Looptijd van het aanbod: Van 1 december 2016 (09u00) tot 14 december (16u00)

Indien u niet beschikt over ten minste 2 coupons nr. 3 of een veelvoud daarvan, kunt u Extralegale Voorkeurrechten bijkopen op Euronext Brussels tijdens de inschrijvingsperiode. Indien u niet wenst in te schrijven op de kapitaalverhoging kunt u er uw Extralegale Voorkeurrechten te koop aanbieden. Daartoe dient u een koop-/verkooporder in te dienen bij uw bank voor 14 december (16u00). In elk geval zullen alle niet-uitgeoefende Extralegale Voorkeurrechten op 15 december 2016 in het kader van een private plaatsing van Scrips te koop aangeboden worden. De netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips zal worden gecrediteerd op uw rekening vanaf 22 december 2016 voor zover deze ten minste 0,01 EUR per coupon nr. 3 bedraagt.

Prospectus

U kunt het Prospectus hier raadplegen om kennis te nemen van alle informatie m.b.t de kapitaalverhoging. Daarnaast wordt het Prospectus ook ter beschikking gesteld op de website van TINC evenals op aanvraag op haar maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België.

Kosten en taksen

De Emittent zal geen vergoedingen of kosten aanrekenen aan de beleggers in verband met de Aanbieding, met dien verstande dat de kosten van de private plaatsing van de Scrips betaald zullen worden door de opbrengst van de verkoop van de Scrips. Indien deze niet toereikend zouden blijken, zal de Emittent het saldo dragen.

Op vandaag bedraagt de taks op beursverrichtingen op de secundaire markt 0,27% op de aankoopprijs, met een plafond van 800 EUR per transactie en per partij. Recent kondigde de Belgische regering aan dat deze verhoogd zou worden tot 1.600 EUR vanaf 1 januari 2017. Op dividenduitkeringen, vergoedingen als gevolg van inkoop eigen aandelen door de Emittent of, in geval van vereffening van de Emittent, uitkeringen die het fiscaal kapitaal overschrijden, wordt normaliter 27% roerende voorheffing ingehouden, onder voorbehoud van een eventuele vrijstelling of vermindering die kan worden ingeroepen onder de toepasselijke internrechtelijke bepalingen of bepalingen uit dubbelbelastingverdragen. Recent kondigde de Belgische regering aan dat deze verhoogd zou worden naar 30% vanaf 1 januari 2017. Meerwaarden gerealiseerd door Belgische inwoners-natuurlijke personen op de vervreemding ten bezwarende titel van Nieuwe Aandelen die minder dan 6 maanden voorafgaand aan de overdracht werden verworven, kunnen onderhevig zijn aan een roerende voorheffing van 33% op de meerwaarde, indien de Nieuwe Aandelen werden aangehouden buiten het kader van een professionele activiteit.

Documenten

Gerelateerde artikels