TINC Comm. VA – Kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht voor een maximumbedrag van 112.727.272 EUR - advertentie

TINC heeft beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld door uitgifte van nieuwe aandelen met onherleidbaar toewijzingsrecht ten belope van maximum 112,7 miljoen EUR.

TINC is een Belgische holdingmaatschappij die Participaties aanhoudt in bedrijven die infrastructuur bezitten en uitbaten waardoor ze kasstromen genereren op een duurzame en lange termijn. De Emittent voert een gediversifieerd investeringsbeleid, met een Portefeuille die bestaat uit investeringen in publieke en private infrastructuur, zowel via aandelen als via schuldfinanciering.

De Aanbieding zal de Emittent een opbrengst verschaffen die hem in staat stelt de Portefeuille uit te breiden en de Participaties te beheren in lijn met haar strategie. De bruto-opbrengst van de Aanbieding, samen met de beschikbare cash van de Emittent, zal voornamelijk aangewend worden voor de financiering van uitstaande investeringsverbintenissen, voor een totaal van 102,5 miljoen EUR. Hiervan zal een totaalbedrag van ongeveer 85,3 miljoen EUR voor de financiering van buitenbalans-investeringstoezeggingen voor de bestaande Participaties Storm Vlaanderen (bijkomende investeringstoezegging van 15 miljoen EUR in december 2018), Kroningswind (investeringstoezegging van 40 miljoen EUR), Glasdraad (bijkomende investeringstoezegging van 20 miljoen EUR in juli 2019), Réseau Abilis, De Haan Vakantiehuizen, en Prinses Beatrixsluis, besteed worden. Verder zal een totaalbedrag van ongeveer 17,2 miljoen EUR voor de verwerving van de Gecontracteerde Groei-investeringen A15 en het Prinses Beatrixsluis (verwerving van bijkomende participatie), beide onder opschortende voorwaarden, gebruikt worden.

Gimv NV en Belfius Verzekeringen NV hebben ieder de Emittent ervan op de hoogte gesteld dat zij zullen deelnemen aan de Aanbieding van Voorkeurrechten door uitoefening van alle Voorkeurrechten met betrekking tot het aantal Aandelen dat zij momenteel bezitten, en inschrijven op het overeenkomstig aantal Nieuwe Aandelen in overeenstemming met de Inschrijvingsverhouding

De kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht biedt aan de aandeelhouders de mogelijkheid om zonder kosten hun belegging in TINC, in verhouding tot hun onherleidbare toewijzingsrechten, uit te breiden tegen een inschrijvingsprijs van 12,40 EUR per aandeel.

De belangrijkste modaliteiten van de kapitaalverhoging zijn:

Inschrijvingsperiode van 21 november 2019 tot en met 2 december 2019, 16u00 CET
Inschrijvingsratio 1 nieuw TINC-aandeel (ISIN BE0974282148) voor 3 onherleidbare toewijzingsrechten
Inschrijvingsprijs 12,40 EUR per nieuw aandeel. (Ter info, de slotkoers van het aandeel TINC bedroeg op 19 november 2019 14,00 EUR)
Praktisch Voor ieder aandeel dat u aanhoud op 20 november 2019, bij sluiting van Euronext Brussel, werd u 1 onherleidbaar toewijzingsrecht (= coupon nr. 11) toegekend. Iedere groep van 3 toewijzingsrechten laat u toe in te schrijven op 1 nieuw aandeel
Inschrijvingskosten nihil
Ex-coupon datum 21 november 2019
Betaaldatum 5 december 2019

De Nieuwe Aandelen geven recht op een dividend per aandeel (indien er een uitkeerbare winst is) voor het huidige boekjaar eindigend op 30 juni 2020.

De onherleidbare toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. Indien u niet beschikt over ten minste 3 coupons nr. 11 of een veelvoud daarvan, kunt u toewijzingsrechten bijkopen op Euronext Brussel tijdens de inschrijvingsperiode. De aan- en verkoop en elke verwerving of overdracht van bestaande aandelen in België (verrichtingen op de secundaire markt) zijn onderworpen aan de Belgische taks op de beursverrichtingen.

Waarschuwing

Een belegging in de Nieuwe Aandelen houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips te dragen en moeten in staat te zijn om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. Voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, worden potentiële beleggers geadviseerd om het Prospectus te lezen en worden potentiële beleggers geadviseerd om de informatie in het Prospectus en, in het bijzonder de sectie over "Risicofactoren" vanaf pagina 11 en de secties “Wat zijn de voornaamste risico's specifiek voor de Emittent?” en “Wat zijn de voornaamste risico's specifiek voor de Nieuwe Aandelen?” van de Samenvatting (pagina 3-4), zorgvuldig te overwegen alvorens in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips te beleggen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De meest materiële risicofactoren worden in het Hoofdstuk ‘Risicofactoren’ in iedere (sub)categorie eerst behandeld.

Met eventuele klachten kunt u bij KBC terecht bij klachten@kbc.be en/of op +32 800 62 084 of extern bij ombudsman@ombudsfin.be

Prospectus

De Engelstalige versie van het Prospectus en de informatie hierin geïncorporeerd door referentie, werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 19 november 2019. Deze goedkeuring houdt geen oordeel in over de opportuniteit of de kwaliteit van de transactie, noch over de situatie van de Emittent. Het prospectus is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De samenvatting is beschikbaar in het Frans. Niet bestemd voor uitgifte, publicatie of distributie, direct of indirect, in the Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid Afrika of enige andere jurisdictie waar toepasselijk recht dit zou verbieden.

Het Prospectus kunt u kosteloos op de maatschappelijke zetel van de vennootschap verkrijgen, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen.

De gesprekspartners van KBC zijn tot uw beschikking voor bijkomende informatie. U kan hen bereiken op het nummer +32 78 152 153, van maandag tot vrijdag van 8u tot 22u.
 

Documenten