Retail Estates: kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht

Retail Estates: kapitaalverhoging met onherleidbaar toewijzingsrecht

Retail Estates organiseert een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met onherleidbaar toewijzingsrecht t.b.v. maximum 123,365,580.00 EUR.

Retail Estates is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht. De Vennootschap is een nichespeler, gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates nv verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. Per 31 december 2017 heeft Retail Estates nv 809 panden in portefeuille in België en Nederland met een winkeloppervlakte van 978.328 m2. De bezettingsgraad van deze panden, gemeten in verhuurde m² bedraagt 98,32% op 31 december 2017, ten opzichte van 98,13% per 31 maart 2017. Per 31 december 2017 bestond het vastgoed van de Vennootschap ten belope van 1.304,83 EUR mio uit individuele baanwinkels, retailclusters en retailparken en ten belope van 24,29 mio EUR uit ander vastgoed.

Bestaande aandeelhouders kunnen hun toewijzingsrechten zonder kosten uitoefenen tijdens de inschrijvingsperiode van 12 april 2018 tot 23 april 2018 volgens de voorwaarden zoals beschreven in het prospectus.

De belangrijkste modaliteiten van de kapitaalverhoging zijn:

Inschrijvingsperiode

van 12 april 2018 tot en met 23 april 2018, 16u00

Inschrijvingsratio 1 nieuw aandeel Retail Estates (ISIN BE0003720340) voor 5 onherleidbare toewijzingsrechten
Inschrijvingsprijs 65 EUR per nieuw aandeel. (Ter info, de slotkoers van het aandeel Retail Estates bedroeg op 10 april 2018 72,50 EUR)
Ex coupon datum 12 april 2018
Betaaldatum 27 april 2018
Minimaal inschrijvingsbedrag Geen
Toepasselijk recht Belgisch recht

De onherleidbare toewijzingsrechten zijn gedurende de volledige inschrijvingsperiode verhandelbaar op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam.  

De Nieuwe Aandelen geven, net als de bestaande aandelen, recht op zowel het volledige dividend voor het boekjaar 2017/2018 dat een aanvang nam op 1 april 2017 en werd afgesloten op 31 maart 2018, als het dividend voor het lopende boekjaar 2018/2019 dat aanving op 1 april 2018 en een einde neemt op 31 maart 2019. Ter info, de op 23 juli 2018 geplande jaarvergadering van de Vennootschap zal naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2017/2018 besluiten over het jaardividend 2017/2018. De Raad van Bestuur zal een jaardividend 2017/2018 voorstellen van EUR 3,60 bruto (EUR 2,52 netto na inhouding van 30% roerende voorheffing). 

Waarschuwing

Beleggen in aandelen houdt risico’s in. Een belegger loopt en aanvaardt het risico een deel of het geheel van het belegde kapitaal te verliezen. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen in het kader van het Aanbod moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus gegeven informatie. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economisch risico van een belegging in de Aandelen te dragen en moeten in staat zijn om een geheel of gedeeltelijk verlies van hun belegging te dragen. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van het Prospectus en in het bijzonder Hoofdstuk 2, “Risicofactoren” (pagina’s 37 t.e.m. 49) van het Prospectus en Afdeling D. van de Samenvatting.

Met eventuele klachten kunt u bij KBC terecht bij klachten@kbc.be en/of op +32 800 62 084 of extern bij ombudsman@ombudsfin.be.

Prospectus

Het Prospectus en de Samenvatting zijn opgesteld en beschikbaar in het Nederlands. De Samenvatting is bovendien beschikbaar in het Frans en het Engels. Het Prospectus en de samenvatting werden in hun Nederlandse versie goedgekeurd door de FSMA op 10 april 2018. De goedkeuring van de FSMA houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van het Aanbod, noch van de toestand van de Emittent.

Het Prospectus kunt u kosteloos raadplegen via de site van KBC Securities, alsook via de site van Bolero. De gesprekspartners van KBC zijn tot uw beschikking voor bijkomende informatie. U kan hen bereiken op het nummer +32 3 283 29 70, van maandag tot vrijdag van 8u tot 22u. Het Prospectus en de Samenvatting zullen vanaf 11 april 2018 (vóór beurs) eveneens gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Industrielaan 6, B-1740 Ternat (Tel.: +32 (0) 2 568 10 20) alsook op haar website.

Fiscaliteit

Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, is het belastingregime van de aandelen in hoofde van particuliere beleggers die in België onderworpen zijn aan de Personenbelasting, als volgt:

  • Roerende voorheffing: Een roerende voorheffing van 30% op het bruto dividend.
  • Beurstaks (TOB): In geval van verkoop van de aandelen op de secundaire markt, is 0,12% TOB verschuldigd op de transactiewaarde, met een maximum van EUR 1.300 per transactie en per partij.
  • Bij verkoop van de onherleidbare toewijzingsrechten is er TOB verschuldigd op de verkoopprijs (0,35%, maximum 1.600 EUR). Bij verkoop van de Scrips is het Excedentair Bedrag onderworpen aan TOB (0,35 %, maximum 1.600 EUR).
  • Een natuurlijke persoon met fiscale woonplaats in België is in principe niet belastbaar op meerwaarden gerealiseerd op de Aandelen (in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen). Minderwaarden op deze Aandelen zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Voor verdere info met betrekking tot de roerende voorheffing en de beurstaks kan u terecht bij uw financieel adviseur. Beleggers die onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting vallen, worden verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is. Potentiële beleggers worden ook verzocht kennis te nemen van de algemene bepalingen in het Prospectus.

Gerelateerde artikels

TINC

Kapitaalverhoging in geld met extralegale voorkeurrechten

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)