Sipef: kapitaalverhoging met wettelijk voorkeurrecht van maximaal EUR 88.9 miljoen

Sipef: kapitaalverhoging met wettelijk voorkeurrecht van maximaal EUR 88.9 miljoen

SIPEF organiseert een kapitaalverhoging in contanten met wettelijk voorkeurrecht van 88,9 miljoen EUR.

SIPEF is een Belgische agro-industriële onderneming die genoteerd is op Euronext Brussel. De vennootschap bezit voornamelijk meerderheidsparticipaties in tropische plantagebedrijven die zij beheert en uitbaat. SIPEF is actief in de productie van palmolie, rubber en thee (in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea) en bananen (in Ivoorkust). De groep verkoopt haar eigen producten in de hele wereld.

De vennootschap is voornemens om de netto-opbrengst van de kapitaalverhoging te gebruiken (i) voor de gedeeltelijke terugbetaling van het overbruggingskrediet dat door de vennootschap werd aangegaan voor de financiering van de verwerving van een bijkomend belang van 47,71% in PT Agro Muko en, al naargelang het geval, (ii) voor de betaling van een deel van de overnameprijs voor de geplande overname van PT Dendy Marker. De verwerving van een bijkomend belang van 47,71% in PT Agro Muko zal het totale palmoliegebied van de Groep in Indonesië niet vergroten, maar vergroot wel het aandeel van SIPEF met circa 8,870 ha (19.570 ha x 47,71% x 95%). De overname van PT Dendy Marker zou het totale palmoliegebied van de groep in Indonesië in voorkomend geval vergroten met circa 6.562 hectare, en het aandeel van de groep met 6.234 ha (6.562 hectare x 95%).

De kapitaalverhoging met wettelijk voorkeurrecht biedt aan de aandeelhouders de mogelijkheid hun belegging in SIPEF, in verhouding tot hun wettelijke voorkeurrechten, uit te breiden. De uitgifteprijs is vastgesteld op EUR 54,65 per nieuw aandeel, onder de slotkoers van EUR 63,95 per aandeel genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel op 3 mei 2017. 

Deze uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van 12,84% t.o.v. de slotkoers van het aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel op 3 mei 2017, na afhechting van coupon nr. 10, namelijk de coupon die het recht vertegenwoordigt om een dividend voor het boekjaar 2016 te ontvangen.

Op basis van de slotkoers bedraagt de theoretische ex-rechtenprijs (TERP) EUR 61,46, de theoretische waarde van één voorkeurrecht EUR 1,24, en de korting van de uitgifteprijs tegenover de TERP 11,08%, rekening houdend met de afhechting van coupon nr. 10, namelijk de coupon die het recht vertegenwoordigt om een dividend voor het boekjaar 2016 te ontvangen. De houders van voorkeurrechten kunnen inschrijven op nieuwe aandelen in de verhouding van 11 voorkeurrechten voor 2 nieuwe aandelen.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde klasse zijn en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen. Nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met coupon nr. 11 en volgende aangehecht, en hebben recht op dividenduitkeringen vanaf het boekjaar 2017. Het dividend voor het boekjaar 2017 moet vooraf worden goedgekeurd door de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die wordt gehouden op 13 juni 2018.

De belangrijkste modaliteiten van de kapitaalverhoging zijn:

Wettelijk voorkeurrecht Vertegenwoordigd door coupon nr. 9
Inschrijvingsratio 11 wettelijke voorkeurrechten voor 2 nieuwe aandelen
Uitgifteprijs 54,65 EUR per nieuw aandeel
Dividendgerechtigheid Nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met coupon nr. 11 en volgende aangehecht, en hebben recht op dividenduitkeringen vanaf het boekjaar 2017. Het dividend voor het boekjaar 2017 moet vooraf worden goedgekeurd door de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die wordt gehouden op 13 juni 2018. 
Notering ex-recht 4 mei 2017 (na de sluiting van Euronext Brussel)
Betaaldatum 24 mei 2017
Looptijd van het aanbod Van 5 mei 2017 (09u00) tot 19 mei 2017 (16u00)

Indien u niet beschikt over ten minste 11 coupons nr. 9 of een veelvoud daarvan, kunt u wettelijke voorkeurrechten bijkopen op Euronext Brussel tijdens de inschrijvingsperiode. Indien u niet wenst in te schrijven op de kapitaalverhoging kunt u er uw wettelijke voorkeurrechten te koop aanbieden. Daartoe dient u een koop-/verkooporder in te dienen bij uw bank voor 19 mei 2017 (16u00). In elk geval zullen alle niet-uitgeoefende wettelijke voorkeurrechten op 22 mei 2017 in het kader van een private plaatsing van scrips te koop aangeboden worden. De netto-opbrengst van de verkoop van deze scrips zal worden gecrediteerd op uw rekening vanaf 29 mei 2017 voor zover deze ten minste EUR 0,01 per coupon nr. 9 bedraagt.

Prospectus

Het Prospectus wordt gratis ter beschikking gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com) evenals op aanvraag via het telefoonnummer +32 (0)3 641 97 00.

U kan tevens het Prospectus hier raadplegen.

Waarschuwing

Een belegging in de nieuwe aandelen, de voorkeurrechten en de scrips houdt een hoge mate van risico in. Een belegger is blootgesteld aan het risico van volledig of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Vóór enige belegging in de nieuwe aandelen, de voorkeurrechten of de scrips moeten beleggers sectie D van de samenvatting lezen, vanaf pagina 19, en sectie 3 (risicofactoren), vanaf pagina 30, en meer specifiek sectie 3.1 (risicofactoren in verband met de groep en haar activiteiten), vanaf pagina 30, en sectie 3.2 (risico's in verband met het aanbod), vanaf pagina 41. Elk van deze risicofactoren moet zorgvuldig in overweging worden genomen en worden beoordeeld alvorens te beleggen in de nieuwe aandelen, de voorkeurrechten of de scrips. De resultaten van de groep zijn in het verleden en kunnen in de toekomst in aanzienlijke mate wordt beïnvloed door schommelingen in de marktprijs van haar producten, in het bijzonder palmolie, het product dat het grootste deel van de omzet en de winst van de groep genereert.

Aandeelhouders die hun voorkeurrechten niet uitoefenen, zullen hun belang zien verwateren. In de context van het aanbod kan Ackermans & van Haaren NV zijn aandelenparticipatie verhogen tot boven 30%, zonder dat daardoor de verplichting ontstaat om een verplicht openbaar overnamebod uit te brengen.

Documenten

Gerelateerde artikels