Uitgifte coöperatieve aandelen door Cera

Een aandeel dat 3 keer kleur geeft aan je geld! (Informatie van Cera CVBA)

Uitgifte coöperatieve aandelen door Cera

Een aandeel dat 3 keer kleur geeft aan je geld! (Informatie van Cera CVBA)

Jaarlijks dividend

Je hebt het vooruitzicht op een aantrekkelijk jaarlijks dividend

Unieke vennotenvoordelen

Je geniet het hele jaar door van unieke vennotenvoordelen, van kortingen op topwijnen tot een permanent goedkoper telefoonabonnement.

Bijdrage tot maatschappelijke projecten

Je helpt een positieve impact te realiseren in onze samenleving. Cera steunt immers elk jaar meer dan 500 maatschappelijke projecten.

Cera intekenen

Cera: samen investeren in welvaart en welzijn

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëert Cera, samen met haar vennoten en haar partners, economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:

  • Als belangrijke aandeelhouder zorgt Cera voor sterke fundamenten van KBC Groep
  • Cera realiseert positieve impact in onze samenleving
  • De vennoten van Cera genieten van unieke voordelen


Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan honderd jaar de basis voor het ondernemerschap van Cera.
Cera, diep geworteld, breed vertakt

Welke financiële opbrengst kan ik verwachten?

De financiële opbrengst op een investering in E-aandelen bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. Elk jaar doet de statutair zaakvoerder een voorstel van dividend aan de Algemene Vergadering. Het dividend kan verschillen van jaar tot jaar en kan nooit hoger zijn dan het maximumpercentage dat is vastgesteld in de voorwaarden tot erkenning voor de Nationale Raad voor de Coöperatie. Sinds 1996 bedraagt dit maximaal 6 %. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen. Meer informatie over de dividendpolitiek van Cera vind je in rubriek 4.2.2.3 van het prospectus.

Evolutie van het coöperatieve dividend over het betrokken boekjaar*

  2017 2016 2015 2014
Dividend** 3% 2,5% 2,5% 2,5%

* Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst
** De vermelde percentages betreffen het bruto-dividend. Cera houdt 30% roerende voorheffing in op je dividend. Je kunt deze roerende voorheffing recupereren via je aangifte in de personenbelasting tot een bedrag van maximaal 640 euro aan dividenden per belastingplichtige per jaar. Voor een volledig overzicht van de fiscaliteit van de E-aandelen zoals van toepassing op de datum van het prospectus, zie rubriek 4.2.2.4. van het prospectus.

Modaliteiten om in te tekenen op E-aandelen

Elke natuurlijke persoon kan tijdens deze emissie intekenen. Dit kunnen zowel bestaande Cera-vennoten (met B-, D- en/of E-aandelen) zijn, als personen die nog geen vennoot van Cera zijn. Intekenen gebeurt met een of meerdere E-aandelen, met een nominale waarde van 50 euro per aandeel en dit met inachtname van het globale statutaire maximum van 100 E-aandelen. Er zijn geen instapkosten. De inschrijvingsperiode loopt vanaf 11 juni 2018 tot en met 30 mei 2019, behoudens vervroegde afsluiting. Na afsluiting van de uitgifte zal Cera het resultaat van de aanbieding bekend maken op haar website.
KBC, KBC Brussels en CBC fungeren als loketinstelling en bieden binnen deze functie de E-aandelen ook online aan. Bij online intekening verzoekt de kandidaat-intekenaar uitdrukkelijk om de intekening op de E-aandelen van Cera onmiddellijk en volledig uit te voeren, zodat ze niet kan herroepen worden. De kandidaat-intekenaar stemt er eveneens mee in dat de (pre)contractuele informatie op een andere duurzame gegevensdrager dan papier kan verstrekt worden.

Waarop heb ik recht bij uittreding?

Bij latere uittreding met je E-aandelen heb je recht op terugbetaling van maximaal het nominaal kapitaal van 50 euro per aandeel. Je betaalt geen uitstapkosten bij uittreding. Indien je met je E-aandelen wilt uittreden, kan dit gedurende de eerste zes maanden van elk boekjaar (tussen 1 januari en 30 juni). In een aantal statutair bepaalde gevallen kan de statutaire zaakvoerder de uittredingsverzoeken van vennoten opschorten of vrijwillige uittredingen weigeren. Hij mag de uittreding niet weigeren uit speculatieve of willekeurige overwegingen. E-aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, noch onder levenden, noch bij overlijden.

Klachtendienst en toepasselijk recht

In geval van klachten kan de kandidaat-intekenaar zich wenden tot het klachtenmanagement van Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven, telefoon: 0800 62 340, e-mail: info@cera.coop of via www.cera.coop > contact. Daarnaast kan men zich richten tot de Ombudsman in financiële geschillen, een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel, telefoon 02 545 77 70, fax 02 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De E-aandelen en de rechten en verplichtingen van Cera en van de banken die de loketfunctie vervullen, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Iedere beslissing om op E-aandelen van Cera in te schrijven, is jouw persoonlijke beslissing en moet gebaseerd zijn op de voorafgaande lezing van het volledige prospectus, dat meer gedetailleerde informatie bevat dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, concentratierisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, risico’s eigen aan KBC Groep en haar activiteiten ... De activa van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. Ook uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Daarnaast is Cera onderhevig aan het marktrisico met betrekking tot haar activa en schulden en is zij indirect blootgesteld aan de risico’s van toepassing op KBC Groep. Je kunt het prospectus vanaf de eerste dag van de inschrijvingsperiode kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340).

Teken in op E-aandelen van Cera

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

KBC Invest voor Easy Invest Service-klanten

  • Maandelijkse toelichting over beheer van je fondsen
  • Webinars van onze experts
  • Start nu met KBC Invest
KBC Invest voor Easy Invest Service-klanten

Beleggen overlaten aan onze experts

Met de KBC Easy Invest Service zet je gespecialiseerde fondsbeheerders aan het stuur van je beleggingen. Vanaf 25 euro per maand.
Beleggen overlaten aan onze experts

Beleggerskoers

Beleggerskoers

Herberekening van de productscore

Hier vind je en overzicht van alle spaar- en beleggingsproducten waarvan het overeenstemmende risicoprofiel recent wijzigde.
Herberekening van de productscore
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.