Bedrijfsobligatie NV Bekaert SA 7 jaar

De inschrijvingsperiode werd op 11 oktober om 17.30 uur vervroegd afgesloten.

 

 • Vaste jaarlijkse coupon  
 • Looptijd 7 jaar

Dit product (de “Obligaties”) is een schuldinstrument. Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt tot de betaling van de jaarlijkse Coupon en om de hoofdsom, namelijk EUR 1.000 per Coupure, terug te betalen op de Eindvervaldag. In geval van faillissement van, of wanprestatie door de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om rentevoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elk besluit om te beleggen in de Obligaties moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens vervat in het Prospectus. Alvorens een beslissing te nemen om te beleggen in de Obligaties dienen potentiële beleggers kennis te nemen van de productfiche en het Prospectus in zijn geheel lezen (en in het bijzonder de sectie Risicofactoren (onder Deel II ‘Risicofactoren’ op pagina 10 en volgende van het Prospectus).  Potentiële beleggers dienen in het bijzonder rekening te houden met de lange looptijd van de Obligaties die de kans op het effectief voordoen an de risico’s van de Emittent en de Obligaties verhoogt en het feit dat de schuldratio van de Emittent de laatste drie tot vier jaren aanzienlijk is gestegen en onderworpen is aan een (her)financieringsrisico. Elke potentiële belegger dient zorgvuldig te onderzoeken of het gepast is voor zichzelf om in de Obligaties te beleggen, rekening houdend met zijn of haar kennis en ervaring en dient, indien nodig, professioneel advies in te winnen.

Vanaf vrijdag 11 oktober 2019 (9 uur) tot en met vrijdag 18 oktober 2019 (17u30) (behoudens vervroegde afsluiting, ten vroegste op vrijdag 11 oktober 2019 om 17u30) kunt u intekenen op een nieuwe bedrijfsobligaties (de “Obligaties”) van NV Bekaert SA (de “Emittent”). Particuliere beleggers worden aangemoedigd om zich in te schrijven op de Obligaties op de eerste dag van de Inschrijvingsperiode voor 17u30.

Alvorens in te tekenen op de Obligaties, gelieve aandachtig het Prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen. Het Prospectus is beschikbaar op de website www.kbc.be/bekaert

Tenzij de context anders vereist en tenzij het anders wordt bepaald in dit document, zullen de termen die met een hoofdletter beginnen dezelfde betekenis hebben als die in het Prospectus.

Voornaamste kenmerken

Looptijd: 7 jaar
Uitgiftedatum 25 oktober 2019
Eindvervaldag: 25 oktober 2026, behoudens vroegtijdige afsluiting.
Uitgifteprijs: 101,875% per Coupure, namelijk EUR 1.018,75 per Coupure
Coupures EUR 1.000
Minimum inschrijvingsbedrag Een Coupure, namelijk EUR 1.018,75
Uitgiftebedrag Het verwachte Uitgiftebedrag van de Obligaties is maximum EUR 200.000.000. Meer info over het Uitgiftebedrag vindt u in Deel X ‘Inschrijving en verkoop’ van het Prospectus onder de hoofding ‘Totaal nominaal bedrag’.
Terugbetaling op Eindvervaldag:

Onder voorbehoud van enige aankoop en annulering of vervroegde terugbetaling door de Emittent heeft de belegger op de Eindvervaldag recht op terugbetaling van 100% van het nominale bedrag (zonder Plaatsingscommissie), namelijk EUR 1.000 per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent.

De Obligaties kunnen in geval van een controlewijziging vervroegd worden terugbetaald naar keuze van de Obligatiehouders (meer informatie hierover vindt u onder “Vervroegde terugbetaling op verzoek van de Obligatiehouders”).

Ratings De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating, en de Emittent heeft niet de intentie een kredietrating aan te vragen voor zichzelf en/of de Obligaties op een later moment.
Doelstelling van het aanbod:

De opbrengsten van de uitgifte van Obligaties zullen (vóór aftrek van kosten en uitgaven) naar verwachting EUR 200 miljoen bedragen. De opbrengsten zullen worden aangewend voor:

 • ten eerste, de terugbetaling van het uitstaande bedrag van EUR 89,5 miljoen onder de brugfinanciering, vrij van financiële covenanten, die werd aangegaan op 15 oktober 2018 bij BNP Paribas Fortis, ING Bank en KBC Bank (de ‘Joint Lead Managers’), die de bestaande schuld van Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) herfinancierde; en
 • ten tweede (voor een verwacht (resterend) bedrag van EUR 110,5 miljoen) voor de gedeeltelijke terugbetaling van de uitstaande EUR 195 miljoen aan ‘2011 Obligaties’ die vervallen op 6 december 2019.

Het aanbod zal bijgevolg geen effect hebben op de schuld van de Groep.
Met dit publiek aanbod streeft de Emittent naar een optimaal globaal evenwicht tussen schulden op korte en lange termijn, alsook tussen bankfinanciering en financiering via de kapitaalmarkten. Als de opbrengsten van de Obligaties EUR 200 miljoen bedragen, zal 59% van de totale schuldenlast van de Groep op de kapitaalmarkten worden opgehaald en zal 41% door de banken worden gefinancierd.

Rendement:
 • Jaarlijkse Coupon van 2,75% bruto per Coupure namelijk EUR 27,50 per Coupure. De jaarlijkse Coupon zal worden aangepast in het geval van een step-up of step-down (zoals hieronder gedefinieerd).
 • Actuarieel bruto rendement van 2,455% gebaseerd op de Uitgifteprijs en uitgaande van een terugbetaling tegen 100% op de Eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% verkrijgt men een actuarieel netto rendement van 1,639%.

Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Allocatie

Allocatie. KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen) werd aangesteld door de Emittent om deze Obligaties te plaatsen voor een bedrag dat vermeld wordt in het Prospectus. KBC Bank NV zal vanaf de start van de Inschrijvingsperiode (vervroegde afsluiting van het publieke aanbod is mogelijk ten vroegste om 17u30 van de eerste dag van de Inschrijvingsperiode, namelijk op 11 oktober 2019 en op enige datum daarna tijdens de Inschrijvingsperiode) de mogelijkheid hebben om in overleg met de Emittent de registratie van orders stop te zetten via de publicatie van een bericht tot afsluiting van de verkoop op de website www.kbc.be/bekaert. Datzelfde bericht zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de Emittent, www.bekaert.com. Gelieve te noteren dat bepaalde kantoren sluiten om 16u00.

Herallocatie. Een nominaal bedrag van maximum EUR 55.000.000 zal worden voorbehouden voor particuliere beleggers die inschrijven via KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen), d.i. 27,5% van het maximum bedrag van de obligatie-uitgifte. Alle inschrijvingen die geldig werden ingediend door particuliere beleggers bij KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen), moeten worden aanvaard met dien verstande dat in geval van overinschrijving, een vermindering van toepassing kan zijn, d.i. de inschrijvingen proportioneel zullen worden herleid, met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000 en, in de mate van het mogelijke, een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000, hetgeen overeenstemt met de Coupures van de Obligaties.
De Joint Lead Managers zijn niet verantwoordelijk voor de allocatie- en herallocatie-criteria die desgevallend door andere financiële tussenpersonen worden toegepast. Allocatiepercentages kunnen dus ook verschillen afhankelijk van de financiële tussenpersoon bij wie de beleggers hebben ingeschreven.
Potentiële beleggers worden verzocht om de toewijzingsprocedure te lezen in Deel X ‘Inschrijving en Verkoop’ van het Prospectus onder de hoofdingen ‘Vervroegde afsluiting en vermindering van de Obligaties’ en ‘Toewijzing en overinschrijving van de Obligaties’.

 

Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van EUR 1.300).
Notering: Er werd een aanvraag ingediend bij Euronext Brussels om de Obligaties te noteren en toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde market van Euronext Brussels (www.euronext.com). De obligaties zullen noteren van 25 oktober 2019
Toepasselijk recht: Belgisch recht.
Waarschuwing Omdat een emittent van een obligatie-uitgifte in gebreke kan blijven, is het voor potentiële beleggers van belang in hun beleggingen een degelijke spreiding inzake instrumenten en tegenpartijen aan te houden.
Voornaamste risico’s verbonden aan de emittent en de groep
 • De activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand van de Emittent zouden wezenlijk kunnen worden beïnvloed door de wereldwijde economische en politieke omstandigheden;
 • Het ombuigen van de winstgevendheid van zwakker presterende activiteiten en andere herstructureringsmaatregelen kosten tijd en wegen op de winstgevendheid van de Emittent;
 • De volatiliteit van de prijs van walsdraad kan leiden tot verdere uitholling van de marge;
 • De schuldratio van de Emittent is de laatste drie tot vier jaar substantieel gestegen en hij is blootgesteld aan een (her)financieringsrisico;
 • Het niet adequaat beschermen van de intellectuele eigendom van de Emittent zou zijn activiteiten en bedrijfsresultaten aanzienlijk kunnen schaden;
 • De Emittent is blootgesteld aan risico’s op het gebied van regelgeving en naleving;
 • Ongunstige bedrijfsprestaties of veranderingen in het onderliggend economische klimaat kunnen leiden tot een bijzondere waardevermindering van activa; en
 • De Emittent is onderworpen aan strenge milieuwetgeving.


  
  
  Voornaamste
risico’s verbonden aan de obligaties

 • Het recht van de Obligatiehouders om betaling op de Obligaties te ontvangen is niet door zekerheden gedekt of gewaarborgd en de Obligaties zijn structureel achtergesteld aan de door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent en de door zekerheden gedekte en niet-gedekte schuld van de dochter-vennootschappen van de Emittent;
 • De Emittent is mogelijk niet in staat om de Obligaties terug te betalen op hun vervaldatum, als gevolg van een controlewijziging of door een wanpresentatie;
 • De Obligaties kunnen vóór de vervaldatum worden afgelost;
 • De voorwaarden van de Obligaties kunnen in bepaalde omstandigheden worden gewijzigd zonder de toestemming van de Obligatiehouder;
 • De uitgifteprijs en/of de aanbiedingsprijs van de Obligaties zullen bepaalde bijkomende vergoedingen en kosten omvatten die mogelijks niet in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de prijs van de Obligaties op de secundaire markt;
 • Wijzigingen in de interestvoeten zullen de waarde van de Obligaties beïnvloeden aangezien ze interest opbrengen tegen een vaste interestvoet; en
 • Momenteel is er geen actieve handelsmarkt voor de Obligaties en er zijn secundaire marktrisico's (d.i. beleggers kunnen mogelijks hun obligaties niet gemakkelijk van de hand doen of aan een prijs verkopen dat hen een gelijkaardig rendement geeft van vergelijkbare beleggingen).
   
Kosten
Verkoopsbeperkingen Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en Amerikaanse ingezetenen.

Meer info

Info

 • Productfiche
 • Samenvatting (Frans)
 • Prospectus (Nederlands)
 • Bericht vervroegde afsluiting
 • Bericht allocatie

Waar kun je met je suggestie of klacht terecht?

Bij een medewerker van jouw bankkantoor: Neem contact op met je bankkantoor.

Bij KBC-Klachtenmanagement: Vind je dat je met je suggestie of klacht niet in je bankkantoor terecht kunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde? Neem contact op met je KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, Tel. 0800 62 084, e-mail klachten@kbc.be

Bij een onpartijdige externe ombudsman: Wat als je niet tevreden bent met ons antwoord? Richt je dan tot de ombudsman in financiële geschillen North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, Tel. 02 545 77 70, e-mail ombudsman@ombfin.be

Gerelateerde artikels

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.