Bedrijfsobligatie NV Bekaert SA 7 jaar

De inschrijvingstermijn werd op 9 oktober om 17.30 uur vervroegd afgesloten.

 

 • Vaste jaarlijkse coupon  
 • Looptijd 7 jaar

Dit product (de “Obligaties”) is een schuldinstrument die niet door zekerheden wordt gedekt. Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich verbindt tot de betaling van de jaarlijkse Coupon en om de hoofdsom, namelijk EUR 1.000 per Coupure, terug te betalen op de Eindvervaldag. In geval van faillissement van, of wanprestatie door de Emittent bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om rentevoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elk besluit om te beleggen in de Obligaties moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens vervat in het Prospectus. Alvorens een beslissing te nemen om te beleggen in de Obligaties dienen potentiële beleggers kennis te nemen van de productfiche en het Prospectus in zijn geheel lezen (en in het bijzonder de sectie Risicofactoren (onder Deel II ‘Risicofactoren’ op pagina 11 tot 28 van de Nederlandstalige vertaling van het Prospectus). Potentiële beleggers dienen in het bijzonder rekening te houden met de lange looptijd van de Obligaties en de Covid-19 pandemie die de materialiteit van de geïdentificeerde risicofactoren van de Emittent en de Obligaties kan verhogen en het feit dat de schuldratio van de Emittent hoog is en dat de Emittent bijgevolg blootgesteld is aan een (her)financieringsrisico.

Vanaf vrijdag 9 oktober 2020 (9 uur) tot en met vrijdag 16 oktober 2020 (17u30) (behoudens vervroegde afsluiting, ten vroegste op vrijdag 9 oktober 2020 om 17u30) kunt u intekenen op een nieuwe bedrijfsobligatie (de “Obligaties”) van NV Bekaert SA (de “Emittent”). Particuliere beleggers worden aangemoedigd om zich in te schrijven op de Obligaties op de eerste dag van de Inschrijvingsperiode voor 17u30.
Alvorens in te tekenen op de Obligaties, gelieve aandachtig het Prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen. Het Prospectus is beschikbaar op de website www.kbc.be/bekaert. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten.
Tenzij de context anders vereist en tenzij het anders wordt bepaald in dit document, zullen de termen die met een hoofdletter beginnen dezelfde betekenis hebben als die in het Prospectus.

Voornaamste kenmerken

Looptijd: 7 jaar
Uitgiftedatum 23 oktober 2020
Eindvervaldag: 23 oktober 2027, behoudens vroegtijdige afsluiting.
Uitgifteprijs: 101,875% van het nominale bedrag, namelijk EUR 1.018,75 per Coupure met inbegrip van een verkoop- en distributiecommissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger.
Nominaal bedrag per coupure EUR 1.000
Minimum inschrijvingsbedrag Een Coupure
Uitgiftebedrag Het verwachte Uitgiftebedrag van de Obligaties is maximum EUR 200.000.000. Meer info over het Uitgiftebedrag vindt u in Deel X ‘Inschrijving en verkoop’ van het Prospectus onder de hoofding ‘Totaal nominaal bedrag’.
Terugbetaling op Eindvervaldag

Onder voorbehoud van enige aankoop en annulering of vervroegde terugbetaling heeft de belegger op de Eindvervaldag recht op terugbetaling van 100% van het nominale bedrag (zonder verkoop- en distributiecommissie), namelijk EUR 1.000 per Coupure, behalve in geval van faillissement ofwanbetaling van de Emittent.

De Obligaties kunnen in geval van een controlewijziging vervroegd worden terugbetaald naar keuze van de Obligatiehouders (meer informatie hierover vindt u onder “Vervroegde terugbetaling op verzoek van de Obligatiehouders”).

Ratings De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating, en de Emittent heeft niet de intentie een kredietrating aan te vragen voor zichzelf en/of de Obligaties op een later moment.
Doelstelling van het totaalaanbod:

De opbrengsten van de uitgifte van Obligaties zullen (vóór aftrek van kosten en uitgaven die geschat worden op ongeveer EUR 200.000) naar verwachting EUR 200 miljoen bedragen zullen in eerste instantie in contanten worden aangehouden door de Emittent en volledig worden aangewend op 9 juni 2021 om een deel van het uitstaande bedrag van EUR 380 miljoen terug te betalen onder de converteerbare obligaties die de Emittent in 2016 heeft uitgegeven, die op die datum zullen vervallen.

Met dit publiek aanbod streeft de Emittent ernaar een optimaal globaal evenwicht tussen schulden op korte en lange termijn te behouden, alsook tussen bankfinanciering en financiering via de kapitaalmarkten. Als de opbrengsten van de Obligaties EUR 200 miljoen bedragen, zal 57% van de totale schuldenlast van de Groep op de kapitaalmarkten worden opgehaald en zal 43% door de banken worden gefinancierd.

Rendement:
 • Jaarlijkse Coupon van 2,75% bruto per Coupure namelijk EUR 27,50 per Coupure.
 • Actuarieel bruto rendement1 van 2,455% gebaseerd op de Uitgifteprijs en uitgaande van een terugbetaling tegen 100% op de Eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% verkrijgt men een actuarieel netto rendementvan 1,639%.

1 Het actuarieel bruto rendement is berekend op basis van de uitgiftedatum, de uitgifteprijs en de vaste jaarlijkse interestvoet. Er wordt bovendien verondersteld dat de Obligaties tot de eindvervaldag worden aangehouden. Op die dag zullen ze worden terugbetaald tegen 100% van de nominale waarde.

2 Het actuarieel netto rendement houdt, voor natuurlijke personen die in België wonen, geen rekening met andere eventuele kosten zoals deze voor de bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling.
Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Allocatie

Allocatie. KBC Bank NV (CBC Banque SA inbegrepen) werd aangesteld door de Emittent om deze Obligaties te plaatsen voor een bedrag dat vermeld wordt in het Prospectus. Ten vroegste om 17u30 van de eerste dag van de Inschrijvingsperiode, namelijk op 9 oktober 2020 om 17u30 zal de Emittent (in overleg met KBC Bank NV en de andere Joint Lead Managers) de mogelijkheid hebben om het aanbod vervroegd te beëindigen. De stopzetting van de registratie van orders zal gelijktijdig gebeuren door alle Joint Lead Managers. De beleggers zullen hiervan op de hoogte worden gebracht via de publicatie van een bericht tot afsluiting van de verkoop op de website www.kbc.be/bekaert. Datzelfde bericht zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de Emittent, https://www.bekaert.com/en/investors/financing/financial-instruments-bonds. Gelieve te noteren dat bepaalde kantoren sluiten om 16u00.


Herallocatie. Een nominaal bedrag van maximum EUR 50.000.000 zal worden voorbehouden voor particuliere beleggers die inschrijven via KBC Bank NV (CBC Banque inbegrepen), d.i. 25% van het maximum bedrag van de obligatie-uitgifte. Alle inschrijvingen die geldig werden ingediend door particuliere beleggers bij KBC Bank NV (CBC Banque SA inbegrepen) voor het einde van de minimale Inschrijvingsperiode, moeten worden aanvaard met dien verstande dat in geval van overinschrijving, een vermindering van toepassing kan zijn, d.i. de inschrijvingen proportioneel zullen worden herleid, met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000 en, in de mate van het mogelijke, een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000, hetgeen overeenstemt met de Coupures van de Obligaties.


De Joint Lead Managers zijn niet verantwoordelijk voor de allocatie- en herallocatie-criteria die desgevallend door andere financiële tussenpersonen worden toegepast. Allocatiepercentages kunnen dus ook verschillen afhankelijk van de financiële tussenpersoon bij wie de beleggers hebben ingeschreven. Obligaties die niet geplaatst zijn bij particuliere beleggers op het einde van de minimale Inschrijvingsperiode kunnen in bepaalde omstandigheden worden geheralloceerd aan gekwalificeerde beleggers.

Potentiële beleggers worden verzocht om de toewijzingsprocedure te lezen die beschreven staat op pagina 105 en volgende van de Nederlandstalige vertaling van het Prospectus.

 

Taks op beursverrichtingen Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,12% met een maximumbedrag van EUR 1.300.
Notering: De Emittent heeft een aanvraag ingediend tot notering van de Obligaties en tot toelating tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels vanaf de Uitgiftedatum.
Toepasselijk recht: Belgisch recht.
Waarschuwing Omdat een emittent van een obligatie-uitgifte in gebreke kan blijven, is het voor potentiële beleggers van belang in hun beleggingen een degelijke spreiding inzake instrumenten en tegenpartijen aan te houden.
Voornaamste risico’s verbonden aan de emittent en de groep

De Emittent heeft in dit Prospectus een aantal factoren geïdentificeerd die een wezenlijke nadelige invloed zouden kunnen hebben op zijn activiteiten, bedrijfsresultaten en financiële toestand en die daarom een invloed kunnen hebben op zijn vermogen om de verschuldigde betalingen onder de Obligaties te verrichten. Deze factoren omvatten: 

 • ongunstige wereldwijde economische en politieke omstandigheden door zijn wereldwijde aanwezigheid en een relatief sterke afhankelijkheid van de down-cycle-industrieën, waaronder de banden- en automobielsector, de olie- en gassector en de bouwsector (*);
 • ongunstige bedrijfsprestaties of veranderingen in het onderliggende economische klimaat, die kunnen leiden tot een bijzondere waardevermindering van activa (*);
 • ongunstige bedrijfsprestaties of veranderingen in het onderliggende economische klimaat, die kunnen leiden tot een kredietrisico op contractuele en handelspartners die mogelijk niet in staat zullen zijn om betalingen aan de Emittent tijdig of helemaal niet uit te voeren (*);
 • de volatiliteit van de prijs van walsdraad, die kan leiden tot uitholling van de marge;
 • de bronafhankelijkheid, die ertoe kan leiden dat de Emittent geen toegang meer zou hebben tot grondstoffen of dat de Emittent hogere prijzen zou moeten betalen bij alternatieve leveranciers (*); 
 • de hoge schuldratio van de Emittent, die kan leiden tot in een (her)financieringsrisico;
 • het niet adequaat beschermen van de intellectuele eigendom; en
 • risico’s op gebied van regelgeving en naleving (*)

De Covid-19 pandemie heeft de potentiële impact van bepaalde van deze risico’s vergroot en de impact op langere termijn is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de duur en de omvang van de pandemie, de getroffen regio’s, de impact op de economische activiteit en de aard en de ernst van de maatregelen die door overheden worden genomen, waaronder beperkingen in de bedrijfsvoering of reizen, instructies om grote bijeenkomsten te vermijden en orders om zichzelf te isoleren. Dit geldt vooral voor de risicofactoren die met een (*) hierboven zijn geïdentificeerd.


  
  
  Voornaamste
risico’s verbonden aan de obligaties

Er zijn ook risico’s verbonden aan de Obligaties, waaronder een reeks marktrisico’s, waaronder:
 • in een insolventiescenario zullen de Obligaties achtergesteld zijn aan elke huidige of toekomstige door zekerheden gedekte schuld van de Emittent en aan elke huidige of toekomstige (door zekerheden gedekte of niet gedekte) schuld van de Dochtervennootschappen van de Emittent;
 • de Emittent is mogelijk niet in staat om interestbetalingen te doen of om de Obligaties terug te betalen op de vervaldatum of in geval van een Wanprestatie;
 • de lange looptijd van de Obligaties zou de materialiteit van de geïdentificeerde risicofactoren met betrekking tot de Emittent en de Obligaties kunnen verhogen;
 • de uitgifteprijs en/of de aanbiedingsprijs van de Obligaties zal bepaalde vergoedingen en commissies bevatten die door de beleggers moeten worden betaald en die een nadelig effect kunnen hebben op de waarde van de Obligaties;
 • de Obligaties zijn vastrentende obligaties die blootgesteld zijn aan renterisico’s als gevolg van veranderingen in de marktrente; en
 • momenteel is er geen actieve handelsmarkt voor de Obligaties en de Obligaties zijn blootgesteld aan secundaire marktrisico’s (d.i. beleggers kunnen hun Obligaties mogelijk niet gemakkelijk verkopen of tegen prijzen die hen een rendement opleveren dat vergelijkbaar is met gelijkaardige beleggingen).

Kosten
 • Verkoop- en distributiecommissie: 1,875% per Coupure, volledig gedragen door de particuliere belegger (en inbegrepen in de Uitgifteprijs).
 • Transactievergoeding: bij het verkopen van de obligaties voor de Eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn. 
 • Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-beleggingen.html
Verkoopsbeperkingen Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en Amerikaanse ingezetenen.

Meer info

Waar kun je met je suggestie of klacht terecht?

Bij een medewerker van jouw bankkantoor: Neem contact op met je bankkantoor.

Bij KBC-Klachtenmanagement: Vind je dat je met je suggestie of klacht niet in je bankkantoor terecht kunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde? Neem contact op met je KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94.

Bij een onpartijdige externe ombudsman: Wat als je niet tevreden bent met ons antwoord? Richt je dan tot de ombudsman in financiële geschillen North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, Tel. 02 545 77 70, e-mail ombudsman@ombfin.be

Gerelateerde artikels