KBC IFIMA S.A. (LUX) Obligatie in EUR op 3 jaar met vaste interestvoet

ISIN-code: XS2486132546

Reclame

  • Uitgifte van een obligatie in EURO (EUR)
  • Jaarlijkse coupon van 1,00% bruto (in EUR), namelijk EUR 10 (bruto), behoudens in geval van faillissement van de emittent of bail-in (ontbinding) van de garant.
  • Gratis bewaring op uw KBC effectenrekening.
  • De kosten die inbegrepen zijn in de inschrijvingsprijs bedragen maximaal 4,50%  indien de obligaties worden aangehouden tot op de eindvervaldag (d.w.z. maximaal 45 EUR per coupure van 1.000 EUR.  (een overzicht van de kosten vindt u onder de rubriek kosten).
  • Dit product (de “obligaties”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten)

Van 7 juni 2022 (9u) tot en met 1 juli 2022 (16u) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde obligaties[1] van KBC IFIMA S.A. (Lux) (de “emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “garant”).

[1]  Niet-achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming terugbetaald worden na de preferente schuldeisers maar voor de houders van achtergestelde obligaties en de aandeelhouders.

Voornaamste kenmerken

Looptijd

3 jaar

Uitgiftedatum

7 juli 2022

Eindvervaldag

7 juli 2025

Uitgifteprijs

100,00%, namelijk EUR 1.000,00 per coupure.

Terugbetaling op de eindvervaldag 100,00% van het belegde bedrag in EUR (zonder plaatsingscommissie), namelijk EUR 1.000 per coupure behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding)  van de garant.
Beleggingsdoelstelling Een belegging in dit product laat de belegger toe de munten van zijn obligatieportefeuille te diversifiëren of als mogelijke herbelegging.
Rendement

Jaarlijkse coupon van 1,00% (bruto in EUR) per coupure, namelijk    10 EUR (bruto) per coupure, jaarlijks betaalbaar op 7 juli  van 7 juli 2023 tot en met de eindvervaldag, behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.

Actuarieel brutorendement van 1,00% (in EUR) gebaseerd op een uitgifteprijs van  100,00% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100,00% op de eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% verkrijgt men een actuarieel nettorendement[1] van 0,70% (in EUR), behoudens in geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant. Het rendement houdt geen rekening met andere eventuele kosten zoals deze voor bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling.

 

[1] Het rendement houdt geen rekening met andere eventuele kosten zoals deze voor bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling.

Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Taks op beursverrichtingen

Op basis van de huidige fiscale wetgeving bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van 1.300 EUR).

Publicatie van de waarde van het product Beleggers kunnen de waarde van de obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.
Toepasselijk recht De obligaties, de garantie en de coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rangorde van de vorderingen op de garantie en het statuut van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Rating van de garant

Moody’s : A2 (stabiele vooruitzichten); S&P : A+ (stabiele vooruitzichten); Fitch : A+ (stabiele vooruitzichten).

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de obligaties van de emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ kredietratings.

Belangrijkste risico’s

De belegger wordt verzocht om kennis te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van:

(i)                    het kredietrisico - De terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de emittent) en van KBC Bank NV (de garant). In geval van faillissement van de emittent en faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant, lopen de beleggers het risico om een deel of het volledige belegde bedrag en de interestbedragen te verliezen en kunnen deze obligaties geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde “bail-in”);

(ii)                   het liquiditeitsrisico - De obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt.  Het kan zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun obligaties te verkopen vóór de eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de obligaties te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs die door KBC Bank kan bepaald worden en waarbij KBC Bank NV als tegenpartij kan optreden. KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de obligaties systematisch terug te kopen;

(iii)                 risico op schommelingen van de waarde van het product (marktrisico) – De prijs van de obligaties kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de beweeglijkheid op de markten. De belegger die zijn obligaties vóór de eindvervaldag wil verkopen, zal deze moeten verkopen tegen een prijs (exclusief transactievergoeding, taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen) die door KBC Bank NV, die als tegenpartij kan optreden, kan bepaald worden. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het belegde bedrag in EUR (zonder plaatsingscommissie), namelijk EUR 1.000 per coupure.

(iv)                 het inflatierisico: Indien het economische klimaat van hoge inflatie in de komende jaren zou aanhouden, zoals thans het geval is, dan zou het reële rendement negatief kunnen zijn.

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het basisprospectus op pagina’s 6 e.v. en de voornaamste in de productfiche op pagina 3.

Kosten

De kosten die inbegrepen zijn in de inschrijvingsprijs bedragen maximaal 4,50%  indien de obligaties worden aangehouden tot op de eindvervaldag. (d.w.z. maximaal 45 EUR per coupure van 1.000 EUR),

Gelieve rekening te houden met:

-          Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

(i)     Lopende kosten:

a.        Distributievergoeding gedragen door de belegger: 0,25% per jaar, dus 0,75% indien de obligatie wordt aangehouden tot op de eindvervaldag.

b.        Andere lopende kosten gedragen door de belegger: maximaal 1,25% per jaar, dus maximaal 3,75% indien de obligatie wordt aangehouden tot op de eindvervaldag.

-          Transactievergoeding: bij het verkopen van de obligaties voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.

Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-beleggingen.html

Meerinformatie omtrent klachten kan u vinden op: www.kbc.be/particulieren/nl/contact/klachten-suggesties.html

Maak een afspraak