KBC IFIMA S.A. (LUX) Obligatie in NZD op 5 jaar met vaste interestvoet

ISIN-code: XS2034686365

Promotioneel document

 

 

 • Uitgifte van een obligatie in Nieuw-Zeelandse Dollar (NZD), wat een wisselrisico inhoudt bij de omzetting van de bedragen van NZD naar EUR.
 • Jaarlijkse coupon van 1,80% bruto (in NZD), namelijk NZD 36 (bruto), behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement van de emittent of bail-in (ontbinding) van de garant.
 • Gratis bewaring op uw KBC effectenrekening. 
 • Dit product (de "obligaties") is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen).

Van 5 augustus 2019 (9u) tot en met 30 augustus 2019 (16u) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde obligaties1 van KBC IFIMA S.A. (Lux) (de "emittent") gegarandeerd door KBC Bank NV (de "garant").

Voornaamste kenmerken

Looptijd 5 jaar
Uitgiftedatum 5 september 2019
Eindvervaldag 5 september 2024
Uitgifteprijs 101,00%, namelijk NZD 2.020,00 per coupure.
Terugbetaling op de eindvervaldag 100,00% van het belegde bedrag in NZD (zonder plaatsingscommissie), namelijk NZD 2.000 per coupure behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.
Beleggingsdoelstelling Een belegging in dit product laat de belegger toe de munten van zijn obligatieportefeuille te diversifiëren.
Rendement
 • Jaarlijkse coupon van 1,80% (bruto in NZD) per coupure, namelijk NZD 36 (bruto) per coupure, jaarlijks betaalbaar op 5 september van 5 september 2020 tot en met de eindvervaldag, behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.
 • Actuarieel bruto rendement van 1,59% (in NZD) gebaseerd op een uitgifteprijs van 101,00% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100,00% op de eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% verkrijgt men een actuarieel nettorendement van 1,05% (in NZD), behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant. Het rendement houdt geen rekening met andere eventuele kosten zoals deze voor bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling.  
Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van 1.300 EUR).
Publicatie van de waarde van het product Beleggers kunnen de waarde van de obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.
Toepasselijk recht De obligaties, de garantie en de coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rangorde van de vorderingen op de garantie en het statuut van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Rating van de garant

Moody’s : A1 (positieve vooruitzichten);

S&P : A+ (stabiele vooruitzichten);

Fitch : A+ (stabiele vooruitzichten).

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de obligaties van de emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ kredietratings.

Belangrijkste risico’s

De belegger wordt verzocht om kennis te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van:

(i) het kredietrisico - De terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de emittent) en van KBC Bank NV (de garant). In geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant, lopen de beleggers het risico om een deel of het volledige belegde bedrag en de interestbedragen te verliezen en kunnen deze obligaties geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders(zogenaamde "bail-in");

(ii) het wisselkoersrisico - Een belegging in obligaties uitgedrukt in NZD omvat een wisselkoersrisico in geval van de omzetting van NZD naar EUR voor zowel de interestbedragen als de terugbetaling van het belegde bedrag op de eindvervaldag. Beleggers kunnen bij omzetting naar EUR een deel van de interesten en/of van het belegde bedrag verliezen als gevolg van de waardevermindering van de NZD tegenover de EUR tijdens de looptijd van de obligatie. Dit risico bestaat in het bijzonder voor beleggers die niet over een rekening in NZD beschikken en waarvoor de betalingen automatisch omgezet zullen worden in EUR aan de wisselkoers van de relevante betaaldagen;

(iii) het liquiditeitsrisico - De obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Het kan zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun obligaties te verkopen vóór de eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de obligaties te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs die door KBC Bank kan bepaald worden en waarbij KBC Bank NV als tegenpartij kan optreden. KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de obligaties systematisch terug te kopen;

(iv) risico op schommelingen van de waarde van het product (marktrisico) – De prijs van de obligaties kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de beweeglijkheid op de markten. De belegger die zijn obligaties vóór de eindvervaldag wil verkopen, zal deze moeten verkopen tegen een prijs (exclusief transactievergoeding, taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen) die door KBC Bank NV, die als tegenpartij kan optreden, kan bepaald worden. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het belegde bedrag in NZD (zonder plaatsingscommissie), namelijk NZD 2.000 per coupure.


De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het basisprospectus op pagina’s 33 e.v. en in de productfiche op pagina 3-4.

Kosten 

Gelieve rekening te houden met:

- Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

(i) Instapkosten: 1,00% gedragen door de belegger;
(ii) Lopende kosten:

a. Distributievergoeding gedragen door de belegger: 0,25% per jaar, dus 1,25% indien de obligatie wordt aangehouden tot op de eindvervaldag.
b. Andere lopende kosten gedragen door de belegger: maximaal 0,75% per jaar, dus maximaal 3,75% indien de obligatie wordt aangehouden tot op de eindvervaldag.

- Wisselkoerscommissie: KBC Bank NV rekent voor elke wisselverrichting een wisselkoerscommissie aan die in regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum. Afhankelijk van de regeling die bestaat tussen de beleggers en hun KBC-kantoor, is er een afwijking van deze wisselkoerscommissie mogelijk;
- Transactievergoeding: bij het verkopen van de obligaties voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.
- Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-overzicht-vergoedingen-2018.html.

Meer info

 • Productfiche
 • Final Terms (Engels), inclusief specifieke samenvatting van de uitgifte (Nederlands) (5 augustus 2019)
 • Basisprospectus EMTN-programma (Engels) (18 juni 2019)
 • Samenvatting basisprospectus (Nederlands) (18 juni 2019)
 • Notice vervroegde afsluiting (20 augustus 2019)

Meer informatie omtrent klachten kan u vinden op: www.kbc.be/particulieren/nl/contact/klachten-suggesties.html.

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.