KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in PLN op 3 jaar met vaste interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in PLN op 3 jaar met vaste interestvoet

  • Note in deviezen. Hierdoor lopen de beleggers een wisselkoersrisico welke verder wordt beschreven bij “Risico’s”
  • Vaste jaarlijkse bruto coupon van 2,15% per jaar, namelijk PLN 107,50 (bruto) per Coupure, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.
  • Gratis bewaring op KBC Effectenrekening

Vanaf maandag 4 september 2017 (9 uur) tot en met vrijdag 29 september 2017 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde Notes van KBC IFIMA S.A. (LUX) (de “Emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “Garant”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd 

3 jaar

Eindvervaldag

5 oktober 2020

Uitgifteprijs

100.75% (met inbegrip van een plaatsingscommissie van 0.75%), namelijk PLN  5.037,50 per Coupure

Terugbetaling op de Eindvervaldag

Recht op terugbetaling aan 100,00% van het belegde bedrag in PLN (zonder plaatsingscommissie), namelijk PLN 5.000,00 per Coupure, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement  van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.

Beleggingsdoelstelling

Een belegging in dit product kan interessant zijn als herbelegging in Poolse Zlotty.

Coupon

Jaarlijks heeft u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 2,15% per jaar, namelijk PLN 107,50 (bruto) per Coupure, betaalbaar op 5 oktober van elk jaar van 5 oktober 2018 tot en met de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement  van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.
Taks op beursverrichtingen Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 1.300.

Rendement

Het Bruto Actuarieel Rendement in PLN bedraagt 1,89% (inclusief Plaatsingscommissie van 1,00% en vóór roerende voorheffing), indien de Notes tot de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Bruto Actuarieel Rendement” in de product fiche. Het Actuarieel Rendement in PLN na roerende voorheffing (momenteel 30%) bedraagt 1,25% indien de Notes tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Actuarieel rendement na roerende voorheffing” in de productfiche.

Coupure

PLN 5.000 

Notering

Gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs

Publicatie van de waarde van het product Beleggers kunnen de prijs van de Notes consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.

Toepasselijk recht

De Notes, de garantie en de Coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rang van de vordering op de garantie en de status van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Rating van de Garant

Moody’s  A1 (stabiele vooruitzichten)

S&P   A (stabiele vooruitzichten)

Fitch  A (stabiele vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ kredietratings.

Risico’s

De belegger wordt verzocht om kennis te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van het (i) kredietrisico - de terugbetaling van het belegde kapitaal in PLN (zonder plaatsingscommissie) en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de Emittent) en van KBC Bank NV (de Garant);

(ii) het wisselkoersrisico - de Notes zijn in PLN uitgedrukt, een belegging in de Notes zal een risico omvatten met betrekking tot de omzetting van PLNnaar EUR voor de Coupon en de Terugbetaling (de wisselkoers PLN/EUR kan aanzienlijk fluctueren tijdens de looptijd van de Notes);

(iii) liquiditeitsrisico - de notering op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs is geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen en dus kan het zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun Notes te verkopen vóór de Eindvervaldag;

(iv) het risico op schommelingen van de prijs van het product (marktrisico) - de prijs van de Notes kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten; en

(v) het ‘bail-in’ risico - In geval van faillissement of risico op faillissement van KBC Bank Groep (KBC Bank NV en haar dochterondernemingen), kunnen deze Notes geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (de “Bail-in”).

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het Basisprospectus op pagina’s 30 e.v. en in de productfiche op pagina’s 3-4.

Kosten

Gelieve rekening te houden met:

  • een wisselkoerscommissie die in de regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum;
  • een plaatsingscommissie van 0,75% per Coupure, gedragen door de belegger (reeds inbegrepen in de Uitgifteprijs van 100.75% per Coupure);
  • een commissie van maximaal 1,00% per Coupure, jaarlijks te ontvangen door KBC Bank NV voor het verdelen en promoten van de Notes; en 
  • alle andere kosten en commissies vermeld in de productfiche

 Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen op de Tarievenkaart.

Dit product (de “Notes”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen).

Bij klachten kan je de webpagina www.kbc.be/particulieren/nl/contact/klachten-suggesties.html raadplegen  en/of kan je jou wenden tot klachten@kbc.be (tel. 0800 62 084) en/of ombudsman@ombudsfin.be.

Gerelateerde artikels

Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

Toestemming primaire obligaties van andere emittenten

KBC IFIMA NOK

KBC IFIMA in NOK

Wall Street helpt Europese beurzen er bovenop

Beurs in Beeld & Blik op de Markt

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)