KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde obligatie in USD op 3 jaar met variabele interestvoet

ISIN-code: XS1873108499

  • Uitgifte in Amerikaanse Dollar (USD), wat een wisselrisico inhoudt bij de omzetting van de bedragen van USD naar EUR.
  • Behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of de garant, zal de belegger elk kwartaal een variabele brutocoupon in USD ontvangen die afhankelijk is van de USD Libor rente op 3 maanden met een minimum brutorente van 2,50% op jaarbasis. De stand van de USD Libor rente op 3 maanden wordt vastgelegd op de trimestriële observatiedatum (2 bankwerkdagen voor de start van de relevante interest periode).
  • Gratis bewaring op KBC effectenrekening.
  • Dit complex product (de “gestructureerde obligaties”) is een gestructureerd schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten, de wisselkoersen en de USD Libor rente).

Van 3 september 2018 (9u) tot en met 28 september 2018 (16u) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde gestructureerde obligaties1 van KBC IFIMA S.A. (Lux) (de “emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “garant”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd  3 jaar
Uitgiftedatum 4 oktober2018
Eindvervaldag 4 oktober 2021
Uitgifteprijs 100,75%, namelijk USD 2.015 per coupure.
Terugbetaling op de Eindvervaldag 100,00% van het belegde bedrag in USD (zonder plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000 per coupure behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of de garant.
Beleggingsdoelstelling Met een belegging in dit product wordt ingezet op een potentiële stijging van de USD Libor rente op 3 maanden. De USD Libor rente op 3 maanden is het gemiddelde rentetarief waartegen een selectie van banken in Londen elkaar leningen willen verstrekken in USD met een looptijd van 3 maanden.
Rendement
  • Behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of van de garant zal de belegger elk kwartaal een variabele brutocoupon in USD ontvangen die afhankelijk is van de USD Libor rente op 3 maanden met een minimum brutorente van 2,50% op jaarbasis. Het niveau van de USD Libor rente op 3 maanden wordt elk kwartaal vastgelegd op de trimestriële observatiedatum.  
  • Interest formule (bruto): MAX [2,50%; USD Libor rente op 3 maanden] per jaar.
  • Behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of van de garant bedraagt het minimum bruto actuarieel rendement 2,30% (minimum 1,53% netto, na inhouding van 30,00% roerende voorheffing), indien de gestructureerde obligaties vanaf de uitgiftedatum tot de eindvervaldag worden aangehouden. Het actuarieel rendement is berekend op basis van de uitgifteprijs (100,75% per coupure), de terugbetaling op de eindvervaldag en de minimum interest. Dit geeft geen indicatie van enig actuarieel rendement in de toekomst indien de gestructureerde obligaties niet tot de eindvervaldag worden aangehouden.
Trimestriële observatiedatum Het niveau van de USD Libor rente op 3 maanden dat in rekening wordt genomen om het bedrag van de coupon te bepalen wordt bepaald 2 werkdagen voorafgaandelijk aan de start van elke interest periode.
Interest Periode De periode vanaf (en inclusief) de interest betaaldag van een coupon (of de uitgiftedatum voor de eerste interestperiode) tot (maar exclusief) de volgende (of de eerste) interest betaaldag van de coupon.
Interest betaaldagen Elk kwartaal betaalbaar op 4 januari, 4 april, 4 juli en 4 oktober (of de eerstvolgende bankwerkdag) van 4 januari 2019 tot en met de eindvervaldag.
Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de gestructureerde obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de gestructureerde obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van 1.300 EUR).
Publicatie van de waarde van het product Beleggers kunnen de waarde van de gestructureerde obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.
Toepasselijk recht De gestructureerde obligaties, de garantie en de coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rangorde van de vorderingen op de garantie en het statuut van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Rating van de Garant

Moody’s: A1 (stabiele vooruitzichten)

S&P: A+ (stabiele vooruitzichten)

Fitch: A (positieve vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de gestructureerde obligaties van de emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ kredietratings.

Belangrijskte risico’s

De belegger wordt verzocht om kennis te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van:

 

(i) het kredietrisico - De terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de emittent) en van KBC Bank NV (de garant). In geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of de garant, loopt u het risico om een deel of het volledige belegde bedrag en de interestbedragen te verliezen en kunnen deze gestructureerde obligaties geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde “bail-in”);

 

(ii) het risicio verbonden aan de USD Libor rente op 3 maanden - Omdat de gestructureerde obligaties gekoppeld zijn aan de USD Libor rente op 3 maanden, zal een belegging in de gestructureerde obligaties voor wat betreft de Interest een rendementsrisico omvatten met betrekking tot de USD Libor rente op 3 maanden. Extra informatie over de USD Libor rente op 3 maanden vindt u onder “Meer informatie over de USD Libor rente op 3 maanden”;

 

(iii) het wisselkoersrisico - Een belegging in gestructureerde obligaties uitgedrukt in USD omvat een wisselkoersrisico in geval van de omzetting van USD naar EUR voor zowel de interestbedragen als de terugbetaling van het belegde bedrag op de eindvervaldag. Beleggers kunnen bij omzetting naar EUR een deel van de interesten en/of van het belegde bedrag verliezen als gevolg van de waardevermindering van de USD tegenover de EUR tijdens de looptijd van de gestructureerde obligatie. Dit risico bestaat in het bijzonder voor beleggers die niet over een rekening in USD beschikken en waarvoor de betalingen automatisch omgezet zullen worden in EUR aan de wisselkoers van de relevante betaaldagen;

 

(iv) het liquiditeitsrisico - De gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Het kan zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun gestructureerde obligaties te verkopen vóór de eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de gestructureerde obligaties te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs die door KBC Bank NV kan bepaald worden en waarbij KBC Bank NV als tegenpartij kan optreden. KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de gestructureerde obligaties systematisch terug te kopen;

 

(v) risico op schommelingen van de waarde van het product (marktrisico) – De prijs van de gestructureerde obligaties kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten. De belegger die zijn gestructureerde obligaties vóór de eindvervaldag wil verkopen, zal deze moeten verkopen tegen een prijs (exclusief transactievergoeding, taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen) die door KBC Bank NV, die als tegenpartij kan optreden, kan bepaald worden. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het belegde bedrag in USD (zonder plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000 per coupure. Beleggers kunnen de prijs van de gestructureerde obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.

 

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het basisprospectus op pagina’s 33 e.v. en in de productfiche op pagina 7.

Kosten

Gelieve rekening te houden met:

- kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

(i) Plaatsingscommissie (maakt deel uit van de instapkosten vermeld in het essentiële informatiedocument (KID)): 0,75% gedragen door de belegger;

(ii) Lopende kosten:

a. Distributievergoeding gedragen door de belegger: 0,25% per jaar, dus 0,75% indien de gestructureerde obligaties worden aangehouden tot op de eindvervaldag;

b. Andere lopende kosten gedragen door de belegger: maximaal 0,75% per jaar, dus maximaal 2,25% indien de gestructureerde obligaties worden aangehouden tot op de eindvervaldag.

- Wisselkoerscommissie: KBC Bank NV rekent voor elke wisselverrichting een wisselkoerscommissie aan die in regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum. Afhankelijk van de regeling die bestaat tussen de beleggers en hun KBC-kantoor, is er een afwijking van deze wisselkoerscommissie mogelijk;

- Transactievergoeding: bij het verkopen van de gestructureerde obligaties voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.

- Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-overzicht-vergoedingen-2018.html

 

1Niet-achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming terugbetaald worden na de preferente schuldeisers maar voor de houders van achtergestelde obligaties en de aandeelhouders.

Het basisprospectus zal worden aangevuld door het supplement met betrekking tot de weergave van de half-jaarcijfers van de emittent dat zal worden gepubliceerd tijdens de inschrijvingsperiode.  Beleggers die hebben aanvaard om al voor de publicatie van het supplement op effecten in te schrijven, hebben het recht om hun aanvaarding gedurende ten minste twee werkdagen na de publicatie van het supplement in te trekken.

 

Meer informatie omtrent klachten kan u vinden op: www.kbc.be/particulieren/nl/contact/klachten-suggesties.html.

Gerelateerde artikels