KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde obligatie in USD op 3 jaar met variabele interestvoet

ISIN-code: XS2125119516
Promotioneel document

 • Uitgifte van een obligatie in Amerikaanse Dollar (USD), wat een wisselrisico inhoudt bij de omzetting van de bedragen van USD naar EUR.
 • Jaarlijkse bruto coupon in USD die minimaal 1,00% bedraagt, mogelijks vermeerderd met 110% van het verschil tussen de USD CMS rente op 10 jaar en de USD CMS rente op 2 jaar, indien dat verschil positief is, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of bail-in (ontbinding) van de garant.
 • Gratis bewaring op uw KBC effectenrekening
 • Dit complex product (de “gestructureerde obligaties”) is een gestructureerd schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten, wisselkoersen en USD CMS rente).

Vanaf 2 maart 2020(9 uur) tot en met 2 april 2020 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde gestructureerde obligaties van KBC IFIMA S.A. (Lux) (de “emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “garant”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd  3 jaar
Uitgiftedatum 9 april 2020
Eindvervaldag 9 april 2023
Uitgifteprijs 100,75%, namelijk USD 2.015 per coupure.
Terugbetaling op de Eindvervaldag 100,00% van het belegde bedrag in USD (zonder plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000 per coupure behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.
Beleggingsdoelstelling Met een belegging in dit product wordt ingezet op een versteiling (steepening) van de USD CMS curve, een groter verschil tussen de CMS rente op 10 jaar en de USD CMS rente op 2 jaar.
Rendement
 • Behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of van de garant zal de belegger elk jaar een variabele coupon ontvangen die minimaal 1,00% (bruto) per jaar bedraagt, en wordt vermeerderd met 110,00% van het verschil tussen de USD CMS rente op 10 jaar en de USD CMS rente op 2 jaar indien dit verschil positief is. Het niveau van de CMS rentes wordt jaarlijks vastgelegd op de tweede dag waarop commerciële banken geopend zijn voor het publiek in Londen en in Frankfurt, om 11:00 a.m. (Frankfurt tijd) vóór de start van de relevante Interestperiode.
 • Jaarlijks betaalbaar op 9 april vanaf 9 april 2021 tot en met de eindvervaldag (of de eerstvolgende bankwerkdag).
 • Interest formule (bruto): MAX[0 ; 110%*(CMS 10YR – 2YR)] + 1,00%
Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van 1.300 EUR).
Publicatie van de waarde van het product Beleggers kunnen de waarde van de gestructureerde obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.
Toepasselijk recht De gestructureerde obligaties, de garantie en de coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rangorde van de vorderingen op de garantie en het statuut van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Rating van de garant

Moody’s: A1 (stabiele vooruitzichten)

S&P: A+ (stabiele vooruitzichten)

Fitch: A+ (stabiele vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de gestructureerde obligaties van de emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ kredietratings.

Belangrijskte risico’s

De belegger wordt verzocht om kennis te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van:

 

(i) het kredietrisico - de terugbetaling en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de emittent) en van KBC Bank NV (de garant). In geval van faillissement of risico op faillissement van de emittent of de garant, loopt u het risico om een deel of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen en kunnen deze gestructureerde obligaties geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde “bail-in”);

 

(ii) het wisselkoersrisico - een belegging in gestructureerde obligaties uitgedrukt in USD omvat een wisselkoersrisico in geval van de omzetting van USD naar EUR voor zowel de interestbedragen als de terugbetaling van het belegde bedrag op eindvervaldag. Beleggers kunnen bij omzetting naar EUR een deel van de interesten en/of van het belegde bedrag verliezen als gevolg van de waardevermindering van de USD tegenover de EUR tijdens de looptijd van de gestructureerde obligatie. Dit risico bestaat in het bijzonder voor beleggers die niet over een rekening in USD beschikken en waarvoor de betalingen automatisch omgezet zullen worden in EUR aan de wisselkoers van de relevante betaaldagen;

 

(iii) Omdat de gestructureerde obligaties gekoppeld zijn aan de USD CMS rentecurve, zal een belegging in de gestructureerde obligaties voor wat betreft de interest een risico omvatten met betrekking tot de USD CMS rentecurve. Extra informatie over de USD CMS curve vindt u onder “Meer informatie over de USD CMS rente op 10 jaar en de USD CMS rente op 2 jaar.

 

(iv) het liquiditeitsrisico - de gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Het kan zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun gestructureerde obligaties te verkopen vóór de eindvervaldag. Indien het toch mogelijk is de gestructureerde obligaties te verkopen, zal dit gebeuren aan een prijs die door KBC Bank kan bepaald worden waarbij KBC Bank NV als tegenpartij kan optreden. KBC Bank NV verbindt er zich niet toe om de gestructureerde obligaties systematisch terug te kopen.

 

(v) risico op schommelingen van de waarde van het product (marktrisico) – De prijs van de gestructureerde obligaties kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten. De belegger die zijn gestructureerde obligaties vóór de eindvervaldag wil verkopen, zal deze moeten verkopen tegen een prijs (exclusief transactievergoeding, taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen) die door KBC Bank NV, die als tegenpartij kan optreden, kan bepaald worden. Dit kan leiden tot een meer- of minwaarde t.o.v. het belegde bedrag in USD, namelijk USD 2.000,00 per coupure. Beleggers kunnen de prijs van de gestructureerde obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk KBC-kantoor.

 

(vi) Risico op wijziging of discontinuïteit van de USD CMS rentevoeten - In bepaalde gevallen beschreven in het Prospectus kunnen, tijdens de levensduur van de Note, de USD CMS-rentevoeten worden aangepast of eventueel worden vervangen door andere rentevoeten. Als dat het geval is, zou de berekeningsagent, in dit geval KBC Bank NV, de USD CMS rentevoeten kunnen vervangen door andere referentievoeten of zelf het niveau van de rentevoeten kunnen bepalen. Indien dat niet mogelijk is, kan dit een vervroegde terugbetaling van de Note tot gevolg hebben tegen de voorwaarden beschreven in het Prospectus.

 

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het basisprospectus op pagina’s 33 e.v. en in de productfiche op pagina 6.

Kosten

Gelieve rekening te houden met:

- Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs:

(i) Instapkosten: 0,75% gedragen door de belegger;
(ii) Lopende kosten:


a. Distributievergoeding gedragen door de belegger: 0,25% per jaar, dus 0,75% indien de obligatie wordt aangehouden tot op de eindvervaldag.
b. Andere lopende kosten gedragen door de belegger: maximaal 0,75% per jaar, dus maximaal 2,25% indien de obligatie wordt aangehouden tot op de eindvervaldag.


- Wisselkoerscommissie: KBC Bank NV rekent voor elke wisselverrichting een wisselkoerscommissie aan die in regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum. Afhankelijk van de regeling die bestaat tussen de beleggers en hun KBC-kantoor, is er een afwijking van deze wisselkoerscommissie mogelijk;


- Transactievergoeding: bij het verkopen van de obligaties voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.


- Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-beleggingen.html

 

Meer info

 • Het essentiële informatiedocument (KID) (ook consulteerbaar op de website van de Emittent www.kbc.com/nl/overview-issues)
 • Productfiche
 • Final Terms (Engels), inclusief Samenvatting van de Notes (Nederlands) (2 maart 2020)
 • Basisprospectus EMTN-programma (Engels) (18 juni 2019)

Meer informatie omtrent klachten kan u vinden op: www.kbc.be/particulieren/nl/contact/klachten-suggesties.html.

Maak een afspraak

Gerelateerde artikels

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.