KBC IFIMA S.A. (LUX) gestructureerde Note in USD op 3 jaar met variabele interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) gestructureerde Note in USD op 3 jaar met variabele interestvoet

 • Gestructureerde Note in deviezen. Hierdoor lopen de beleggers een aanzienlijk wisselkoersrisico hetwelk verder onder “Risico’s” beschreven wordt.
 • U hebt recht op een variabele driemaandelijkse brutocoupon in USD die afhankelijk is van de USD Libor rente op 3 maanden met een minimum brutorente van 2,50% op jaarbasis, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of van de Garant. De stand van de USD Libor rente op 3 maanden wordt vastgelegd op de trimestriële Observatiedatum (2 bankwerkdagen voor de start van de relevante Interest periode).
 • Gratis bewaring op KBC Effectenrekening.
 •  Dit complex product (de “Notes”) is een gestructureerd schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersenen de USD Libor rente op 3 maanden).

Vanaf 26 februari 2018 (9 uur) tot en met 28 maart 2018 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde, gestructureerde Notes van KBC IFIMA S.A. (LUX) (de “Emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “Garant”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd  3 jaar
Eindvervaldag 5 april 2021
Uitgifteprijs 100,75% (met inbegrip van een plaatsingscommissie van 0,75%), namelijk USD 2.015,00 per Coupure.
Terugbetaling op de Eindvervaldag Recht op terugbetaling aan 100,00% van het belegde bedrag (zonder plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000,00 per Coupure, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.
Beleggingsdoelstelling Met een belegging in dit product wordt ingezet op een potentiële stijging van de USD Libor rente op 3 maanden.
Coupon De belegger zal elk kwartaal een variabele coupon ontvangen gelijk aan de USD Libor rente op 3 maanden, met een minimum van 2,50% (bruto) per jaar, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of van de Garant. Het niveau van de USD Libor rente op 3 maanden wordt elk kwartaal vastgelegd op de trimestriële Observatiedatum (het niveau van de USD Libor rente op 3 maanden die in rekening wordt genomen om het bedrag van de coupon te bepalen wordt bepaald 2 werkdagen voorafgaandelijk aan de start van elke Interest periode). De coupon is elk kwartaal betaalbaar op 5 juli, 5 oktober, 5 januari en 5 april van elk jaar, vanaf 5 juli 2018 tot en met de Eindvervaldag. De tarieven in deze paragraaf vermeld, zijn op jaarbasis en vóór afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%).
Trimestriële observatiedatum Het niveau van de USD Libor rente op 3 maanden die in rekening wordt genomen om het bedrag van de coupon te bepalen wordt bepaald 2 werkdagen voorafgaandelijk aan de start van elke Interest Periode.
Interest Periode De periode vanaf (en inclusief) de Interest Betaaldag van een coupon (of de Uitgiftedatum voor de eerste couponperiode) tot (maar exclusief) de volgende (of de eerste) Interest Betaaldag van de coupon.
Taks op beursverrichtingen Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,12% met een maximumbedrag van EUR 1300.
Werking van het product Voor meer informatie betreffende de werking van het product verwijzen we naar de sectie “Voorbeelden ter illustratie van de werking van de Note” vanaf p. 8 van de productfiche.
Coupure USD 2.000,00
Notering De Notes zullen niet genoteerd worden.
Toepasselijk recht De Notes, de garantie en de Coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rang van de vordering op de garantie en de status van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Rating van de Garant

Moody’s A1 (stabiele vooruitzichten)

S&P A (positieve vooruitzichten)

Fitch A (positieve vooruitzichten)

Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ - kredietratings

Risico’s

De belegger wordt verzocht om inzage te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van het

 • (i) kredietrisico - de terugbetaling van het belegde kapitaal in USD (zonder plaatsingscommissie) en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de Emittent) en van KBC Bank NV (de Garant);
 • (ii) risico verbonden aan de USD LIBOR rente op 3 maanden – omdat de Notes gekoppeld zijn aan de USD Libor rente op 3 maanden, zal een belegging in de Notes voor wat betreft de Interest een rendementsrisico omvatten met betrekking tot de USD Libor rente op 3 maanden; 
 • (iii) liquiditeitsrisico - de Notes worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt. Het kan zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun Notes te verkopen vóór de Eindvervaldag;
 •  (iv) het risico op schommelingen van de prijs van het product (marktrisico) - de prijs van de Notes kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten; en
 • (v) het risico ‘bail-in’ - In geval van faillissement of risico op faillissement van KBC Bank Groep (KBC Bank NV en haar dochterondernemingen), kunnen deze Notes geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders ( “Bail-in”).

De voormelde en andere risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het Basisprospectus op pagina’s 30 e.v. en in de productfiche op pagina’s 5-6.

kosten

Gelieve rekening te houden met:

 • kosten inbegrepen in de Uitgifteprijs:
  • (i) plaatsingskosten: 0,75% gedragen door de belegger en
  •  (ii) andere commissie: maximaal 1,00%, jaarlijks te ontvangen door KBC Bank NV voor het verdelen en promoten van de Note, dus maximaal 3,00% indien de Note wordt aangehouden tot op de Eindvervaldag;
 • kosten niet inbegrepen in de Uitgifteprijs: bij KBC Bank NV wordt er een wisselkoerscommissie aangerekend die in regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum. Afhankelijk van de regeling die bestaat tussen de beleggers en hun KBC-kantoor, is er een afwijking van deze Wisselkoerscommissie mogelijk;- 
 • transactievergoeding: bij het verkopen van de Notes voor de Eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.

Dit complex product (de “Notes”) is een gestructureerd schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met wisselkoersen, interestvoeten en USD LIBOR rente op 3 maanden).

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be (tel. 0800 62 084) en/of ombudsman@ombudsfin.be.

Gerelateerde artikels