Achtergestelde bedrijfsobligatie La Lorraine Bakery Group NV

De inschrijvingstermijn werd op 4 december 2020 om 18.15 uur vervroegd afgesloten.

Reclame 

 • Vaste jaarlijkse coupon
 • Looptijd 7 jaar 

Deze Obligaties zijn achtergestelde schuldinstrumenten die niet door zekerheden worden gedekt en zijn dus “complexe financiële instrumenten” in de zin van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II), zoals omgezet in de nationale wetgeving, waarvoor de Joint Lead Managers en enige Financiële Tussenpersoon gehouden zijn bij de kandidaat-inschrijver informatie in te winnen over zijn ervaring en kennis op beleggingsgebied met betrekking tot dit soort schuldinstrumenten, teneinde de gepastheid hiervan voor de kandidaat-inschrijver te kunnen beoordelen. Een investering in de Obligaties houdt bepaalde risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties, lenen de investeerders geld uit aan de Emittent, die zich ertoe verbindt om interest te betalen op een jaarlijkse basis en de hoofdsom terug te betalen op de Vervaldatum. In geval van faillissement of een wanprestatie door de Emittent is het echter mogelijk dat de investeerders de bedragen waarop zij gerechtigd zijn niet kunnen recupereren en riskeren zij dus hun investering geheel of gedeeltelijk te verliezen. De Obligaties zijn achtergestelde schuldinstrumenten, wat inhoudt dat in geval van faillietverklaring van de Emittent, enig geval van samenloop (concursus creditorum), bepaalde situaties waarin de Emittent wordt ontbonden en andere insolventieprocedures, in ieder geval zoals nader omschreven in Voorwaarde 2.2 (Achterstelling), de houders van Obligaties pas zullen worden uitbetaald nadat alle schuldvorderingen van schuldeisers met een hogere rang (waaronder in het bijzonder de schuldeisers onder enige niet-achtergestelde bankfinanciering, waaronder de Joint Lead Managers die eveneens optreden als redietverstrekkers van de Emittent) zijn uitbetaald. Hierbij wordt in het bijzonder verwezen naar de risicofactor met betrekking tot het achtergesteld karakter van de Obligaties
in Deel II. “Risicofactoren” op pagina 21. Bovendien zal de interest verschuldigd onder de Obligaties slechts door de Emittent aan de Obligatiehouders betaald mogen worden indien de Emittent geen achterstallige betalingen (zowel qua interest, hoofdsom of andere)  heeft (of als gevolg van de betaling van interesten een dergelijke betalingswanprestatie zou komen te ontstaan) onder zijn bestaande bankfinanciering (waaronder de Joint Lead Managers optreden als kredietverstrekkers), waarbij dit uitstel van betaling zal duren tot het
eerdere van (i) de datum waarop geen betalingswanprestatie meer uitstaat, (ii) 120 dagen na de relevante interestbetaaldatum of (iii) indien de schulden onder Senior Kredietovereenkomst vervroegd betaalbaar worden gesteld, de dag waarop alle schulden onder de Senior Kredietovereenkomst volledig zijn terugbetaald (zoals verder omschreven in Voorwaarde 2.3 (Uitstel van interestbetalingen)). In het bijzonder wordt er verwezen naar de risicofactor dat de Obligaties niet door zekerheden gewaarborgde verbintenissen van de Emittent zijn die niet het voordeel genieten van een garantie op pagina 21. Bovendien zijn de Obligaties structureel achtergesteld ten aanzien van de schuldeisers van de Dochtervennootschappen van de Emittent. Beleggers dienen ten slotte in het bijzonder rekening te houden met het feit dat de lange looptijd van de Obligaties en de aanhoudende Covid-19-pandemie de materialiteit van de geïdentificeerde risicofactoren met betrekking tot de Emittent en de Obligaties kan verhogen. Elke beslissing om te investeren in de Obligaties dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie die is opgenomen in dit Prospectus. Vooraleer een investeringsbeslissing te nemen, moeten de investeerders het gehele Prospectus lezen (en, in het bijzonder, Deel II. “Risicofactoren” op pagina’s 10 – 31 van het Prospectus).

Vanaf vrijdag 4 december 2020 (9 uur) tot en met dinsdag 8 december 2020 (17u30) (behoudens vervroegde afsluiting, ten vroegste op vrijdag 4 december 2020 om 17u30) kunt u intekenen op een nieuwe achtergestelde bedrijfsobligatie (de “Obligaties”) van La Lorraine Bakery Group NV (de “Emittent”). Geïnteresseerde particuliere beleggers schrijven het best in op de Obligaties op de eerste dag van de Inschrijvingsperiode voor 17u30.

Alvorens in te tekenen op de Obligaties, gelieve aandachtig het Prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de Obligaties te beleggen volledig te begrijpen. Het Prospectus is beschikbaar op de website www.kbc.be/bonds/llbg2020. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten effecten.

Tenzij de context anders vereist en tenzij het anders wordt bepaald in dit document, zullen de termen die met een hoofdletter beginnen dezelfde betekenis hebben als die in het Prospectus.

Meer info

Voornaamste kenmerken:

Looptijd

7 jaar

 

Uitgiftedatum 15 december 2020
Vervaldatum

15 december 2027 behoudens vervroegde terugbetaling.

Uitgifteprijs

101,875% van het nominale bedrag, namelijk EUR 1.018,75 per Coupure met inbegrip van een verkoop- en distributiecommissie van 1,875% ten laste van de particuliere belegger.

Nominaal bedrag per coupure EUR 1.000

Minimum inschrijvingsbedrag

Tien (10) Coupures, namelijk EUR 10.187,50 (inclusief verkoop- en distributiecommissies).
Uitgiftebedrag
Het verwachte Uitgiftebedrag van de Obligaties is maximum EUR 150.000.000. Meer info over het Uitgiftebedrag vindt u in Deel X ‘Inschrijving en verkoop’ van het Prospectus onder de hoofding ‘Totaal nominaal bedrag’.
Achterstelling

De rechten en vorderingen van de houders van Obligaties (de Obligatiehouders) onder de Obligaties zijn achtergesteld ten aanzien van de rechten en vorderingen van alle niet-achtergestelde crediteuren van de Emittent, maar enkel voor zover het betrekking heeft op bepaalde financiële schulden van de Emittent (huidig of toekomstig, bestaand of voorwaardelijk, gewaarborgd of niet gewaarborgd door zekerheden) die niet contractueel zijn achtergesteld ten aanzien van enige schuldeisers van de Emittent. Dit omvat in het bijzonder de schulden van de Emittent onder zijn bestaande bankfinanciering. Bovendien zal de interest verschuldigd onder de Obligaties slechts door de Emittent aan de Obligatiehouders betaald mogen worden indien de Emittent geen achterstallige betalingen (zowel qua interest, hoofdsom of andere) heeft, of als gevolg van de betaling van die interest geen betalingsachterstand zou ontstaan, onder zijn bestaande bankfinanciering aangegaan met, onder meer, de Joint Lead Managers, zoals verder omschreven in de voorwaarden van de Obligaties (de Voorwaarden).

De Obligaties zijn bovendien structureel achtergesteld aan de door zekerheden gedekte verbintenissen van de Emittent en aan de door zekerheden gedekte en niet door zekerheden gedekte verbintenissen van de Dochtervennootschappen van de Emittent. Het recht van de Obligatiehouders om betaling op de Obligaties te ontvangen is niet door zekerheden gedekt of gewaarborgd, noch werd hiervoor een garantie verstrekt. Bij een vereffening van de Emittent of indien een insolventieprocedure of een gelijkaardige procedure wordt ingesteld met betrekking tot de Emittent, zullen de Obligaties effectief achtergesteld zijn aan alle andere door zekerheden gedekte schulden van de Emittent (indien van toepassing) tot het bedrag van de waarde van het onderpand dat deze schulden dekt.

Uitstel van interestbetalingen Indien de Emittent op het ogenblik dat een interestbetaling onder de Obligaties is verschuldigd, ofwel in gebreke is en blijft van enige betaling verschuldigd onder de Senior Kredietovereenkomst (een Betalingswanprestatie), ofwel als gevolg van een dergelijke interestbetaling onder de Obligaties een Betalingswanprestatie zou ontstaan, dan mag de Emittent de interestbetaling onder de Obligaties niet uitvoeren. Deze interestbetaling zal dan worden uitgesteld vanaf de datum waarop zij is verschuldigd, tot het eerdere van (i) de datum waarop de Betalingswanprestatie niet langer uitstaat, wordt verholpen, er afstand van wordt gedaan door de kredietverstrekkers onder de Senior Kredietovereenkomst en/of er niet langer een Betalingswanprestatie zou ontstaan als gevolg van de betaling van de interest die was verschuldigd op de relevante datum waarop de interest onder de Obligaties was verschuldigd (naargelang het geval), (ii) de datum die valt op 120 dagen na de relevante datum waarop de interest onder de Obligaties was verschuldigd, op voorwaarde dat de schulden onder de Senior Kredietovereenkomst niet vervroegd opeisbaar en betaalbaar werden gesteld voor die datum of (iii) indien de schulden onder de Senior Kredietovereenkomst vervroegd opeisbaar en betaalbaar werden gesteld, de dag waarop alle uitstaande bedragen die zijn verschuldigd aan de kredietverstrekkers onder de Senior Kredietovereenkomst volledig werden betaald. Bij een dergelijk uitstel van betaling van interest onder de Obligaties zal de interest zo snel als mogelijk worden betaald na de datum waarop zulk uitstel van interestbetaling afloopt (in overeenstemming met bovenstaande) en zal per Obligatie een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de Interestvoet, toegepast op de Nominale Waarde, vanaf de relevante Interest Betaaldatum tot de Uitgestelde Interest Betaaldatum. Deze vergoeding zal worden uitbetaald op de Uitgestelde Interest Betaaldatum.
Terugbetaling op de Vervldatum

Onder voorbehoud van enige aankoop en annulering of vervroegde terugbetaling heeft de belegger op de Eindvervaldag recht op terugbetaling van 100% van het nominale bedrag (zonder verkoop- en distributiecommissie), namelijk EUR 1.000 per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent.

Elke Obligatiehouder heeft het recht om een gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van de Obligaties te eisen wanneer zich een (i) Controlewijziging of (ii) Wanprestatie voordoet. 

Ratings De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating, en de Emittent heeft niet de intentie een kredietrating aan te vragen voor zichzelf en/of de Obligaties op een later moment.
Doelstelling van het totaalaanbod

De netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties zal naar schatting EUR 74.625.000 bedragen (na afhouding van de kosten, vergoedingen en lasten voor de uitgifte van de Obligaties) indien het totaal nominaal bedrag EUR 75.000.000 zou bedragen, of EUR 149.625.000 (na afhouding van de kosten, vergoedingen en lasten voor de uitgifte van de Obligaties) indien het totaal nominaal bedrag EUR 150.000.000 zou bedragen.

De opbrengst zal ten belope van EUR 75.000.000 door de Emittent integraal worden aangewend voor de terugbetaling van de senior retail obligatie door de Emittent uitgegeven in december 2013 voor een totaal nominaal bedrag van EUR 75.000.000, die komt te vervallen op 23 december 2020 (de 2013 Obligatie). Als gevolg van deze bestemming kan de Emittent de diversificatie in de financieringsbronnen van de Groep blijven aanhouden. De netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties die het voornoemde bedrag van EUR 75.000.000 overschrijdt, zal door de Emittent als volgt worden aangewend: (i) terugbetaling van opgenomen bedragen in het kader van de Senior Kredietovereenkomst, voor een bedrag tot ongeveer EUR 50.000.000 (waarbij wordt verduidelijkt dat dit een tijdelijke verlaging van de schulden onder de Senior Kredietovereenkomst betreft, met het oog op nieuwe trekkingen onder de Senior Kredietovereenkomst voor capex-doeleinden, in de loop van 2021 - daarbij wordt opgemerkt dat de Emittent op de datum van dit Prospectus geen finaal investeringsplan voor 2021 heeft opgesteld en dergelijke investeringen ook afhangen van externe factoren zoals in het bijzonder de Covid-19-pandemie); en (ii) het saldo zal worden aangewend tot financiering van de productielijnen van de Groep, voornamelijk in Oost-Europa.

Op datum van het Prospectus kan de Emittent niet met zekerheid alle specifieke gebruiksdoeleinden van de opbrengsten van de Obligaties voorspellen, noch de bedragen die hij in werkelijkheid zal uitgeven of toebedelen aan specifieke gebruiksdoeleinden. De bedragen en timing van de werkelijke uitgaven zullen afhankelijk zijn van diverse factoren. Het bestuur van de Emittent zal, naast de herfinanciering van de 2013 Obligatie, enige flexibiliteit hebben in het gebruik van de netto-opbrengsten van de Obligaties en mag de verdeling van deze opbrengsten wijzigen op grond van deze en andere omstandigheden.

Rendement 
 • Jaarlijkse coupon van 3% bruto per coupure namelijk EUR 30,00 per coupure.
 • Bruto actuarieel rendement1 van 2,702% gebaseerd op de Uitgifteprijs en uitgaande van een terugbetaling tegen 100% op de Vervaldatum. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% verkrijgt men een netto actuarieel rendement2 van 1,812%.

1 Het bruto actuarieel rendement is berekend op basis van de uitgiftedatum, de uitgifteprijs en de vaste jaarlijkse interestvoet. Er wordt bovendien verondersteld dat de Obligaties tot de Vervaldatum worden aangehouden. 

2 Het netto actuarieel rendement houdt, voor natuurlijke personen die in België wonen, geen rekening met andere eventuele kosten zoals deze voor de bewaring van de effecten op een effectenrekening en/of enig andere eventueel toepasselijke fiscale regeling.

Roerende voorheffing  De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Allocatie

Allocatie. KBC Bank NV (CBC Banque SA en Bolero inbegrepen) werd aangesteld door de Emittent om deze Obligaties te plaatsen voor een bedrag dat vermeld wordt in het Prospectus. Ten vroegste om 17u30 van de eerste dag van de Inschrijvingsperiode, namelijk op 4 december 2020 om 17u30 (de minimale Inschrijvingsperiode) zal de Emittent (in overleg met KBC Bank NV en de andere Joint Lead Manager) de mogelijkheid hebben om het aanbod vervroegd te beëindigen. De stopzetting van de registratie van orders zal gelijktijdig gebeuren door alle Joint Lead Managers. De beleggers zullen hiervan op de hoogte worden gebracht via de publicatie van een bericht tot afsluiting van de verkoop op de website www.kbc.be/bonds/llbg2020. Datzelfde bericht zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de Emittent, www.llbg.com/be-nl/investeerders. Gelieve te noteren dat bepaalde kantoren sluiten om 16u00.

Herallocatie. Een nominaal bedrag van maximum EUR 50.000.000 zal worden voorbehouden voor particuliere beleggers die inschrijven via KBC Bank NV (CBC Banque SA en Bolero inbegrepen), d.i. 33⅓% van het maximum bedrag van de obligatie-uitgifte. Alle inschrijvingen die geldig werden ingediend door particuliere beleggers bij KBC Bank NV (CBC Banque SA en Bolero inbegrepen) voor het einde van de minimale Inschrijvingsperiode (op 4 december 2020 om 17u30), moeten worden aanvaard met dien verstande dat in geval van overinschrijving, een vermindering van toepassing kan zijn, d.i. de inschrijvingen proportioneel zullen worden herleid, met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000 en, in de mate van het mogelijke, een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000, hetgeen overeenstemt met de coupures van de Obligaties.

De Joint Lead Managers zijn niet verantwoordelijk voor de allocatie- en herallocatie-criteria die desgevallend door andere financiële tussenpersonen worden toegepast. Allocatiepercentages kunnen dus ook verschillen afhankelijk van de financiële tussenpersoon bij wie de beleggers hebben ingeschreven. Obligaties die niet geplaatst zijn bij particuliere beleggers op het einde van de minimale Inschrijvingsperiode kunnen in bepaalde omstandigheden worden geheralloceerd aan gekwalificeerde beleggers.  Potentiële beleggers worden verzocht om de toewijzingsprocedure te lezen die beschreven staat op pagina 126 en volgende van het Prospectus.

Taks op beursverrichtingen  Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,12% met een maximumbedrag van EUR 1.300.
Notering De Emittent heeft een aanvraag ingediend tot notering en tot toelating tot de verhandeling van de Obligaties op de multilaterale handelsfaciliteit Euronext Growth Brussels vanaf de Uitgiftedatum.
Toepasselijk recht Belgisch recht
Waarschuwing Omdat een emittent van een obligatie-uitgifte in gebreke kan blijven, is het voor potentiële beleggers van belang in hun beleggingen een degelijke spreiding inzake instrumenten en tegenpartijen aan te houden.
Voornaamste risico’s verbonden aan de emittent en de groep

Door de Obligaties aan te kopen, nemen de beleggers het risico op zich dat de Emittent insolvent wordt of op een andere manier niet in staat is om alle verschuldigde betalingen met betrekking tot de Obligaties te verrichten. De Emittent heeft een aantal factoren geïdentificeerd die een wezenlijke nadelige invloed zouden kunnen hebben op zijn activiteiten en zijn vermogen om de verschuldigde betalingen met betrekking tot de Obligaties te verrichten. Deze factoren omvatten onder meer:

 • prijsvolatiliteit of beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en energie kunnen een significante negatieve impact hebben op de bedrijfskosten en bijgevolg op de resultaten van de Groep;
 • door de beperkte winstmarges en hoge concurrentie in de business-to-business activiteiten van de Groep kan een verlies van enkele belangrijke klanten een significante impact hebben op de resultaten van de Groep;
 • de Bakkerij Vers Divisie levert dagverse producten op ‘just-in-time’ basis en de Bakkerij Diepvries Divisie levert ook op zeer korte termijn, waardoor de Groep blootgesteld is aan logistieke risico’s (*);
 • voedselbesmetting en problemen inzake voedselveiligheid kunnen leiden tot terugroepingen, aansprakelijkheidsvorderingen, een algemeen verlies van consumentenvertrouwen en/of imagoschade;
 • de Groep financiert haar activiteiten met bankfinanciering en kapitaalmarktfinanciering en is blootgesteld aan risico’s met betrekking tot het aflossen en herfinancieren van deze schulden, waaronder het risico dat senior schulden vervroegd opeisbaar kunnen worden gesteld in geval van wanprestaties; en
 • risico’s gerelateerd aan het opstromen van cash vanuit de dochterondernemingen van de Emittent (gezien de Emittent een zuivere holdingvennootschap is en daarom afhankelijk is van de inkomsten naar hem opgestroomd vanuit zijn dochterondernemingen, om zijn betalingsverplichtingen onder de Obligaties te voldoen).

De Covid-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen kunnen een negatieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van de Groep en/of de impact van bovenstaande en andere risico’s nog versterken, alsook de kans dat deze zich voordoen. De impact op lange termijn van de Covid-19-pandemie is op dit ogenblik moeilijk in te schatten aangezien dit afhangt van verscheidene factoren, zoals de duur, de omvang en de intensiteit van de pandemie, de impact op de algemene economische bedrijvigheid en het consumentengedrag in het bijzonder, alsook de maatregelen aangenomen door de overheden (in het bijzonder beslissingen tot het sluiten van horeca of winkels, en beslissingen die de vrije beweging van personen verbieden of beperken). In het tweede kwartaal van 2020 zorgde de Covid-19-pandemie voor een daling van de geconsolideerde omzet met ongeveer EUR 59 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (dit is een daling van ongeveer 28%). Indien de Covid-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen leiden tot nieuwe of vergelijkbare sluitingen of beperkingen van het vrije personenverkeer, kan een gelijkaardige of zelfs een sterkere daling van de omzet niet worden uitgesloten, wat een significante negatieve impact kan hebben op de bedrijfsresultaten van de Groep en/of de impact van bovenstaande en andere risico’s nog versterken. Dit geldt vooral voor de risicofactoren die met een (*) hierboven zijn geïdentificeerd. 

Voornaamste risico’s verbonden aan de obligaties

Er zijn ook risico’s verbonden aan de Obligaties, waaronder een reeks marktrisico’s, inclusief de volgende:

 • de Obligaties zijn achtergesteld ten aanzien van bepaalde schuldeisers van de Emittent, zijn structureel achtergesteld ten aanzien van de schuldeisers van zijn Dochtervennootschappen en zijn niet door zekerheden of garanties gewaarborgde verbintenissen van de Emittent en de interest verschuldigd onder de Obligaties zal door de Emittent slechts aan de Obligatiehouders betaald mogen worden indien de Emittent geen achterstallige betalingen (zowel qua interest, hoofdsom of andere) heeft, of als gevolg van de betaling van die interest geen betalingsachterstand zou ontstaan, onder zijn bestaande bankfinanciering;
 • de uitbetaling van interesten onder de Obligaties kan worden uitgesteld indien de Emittent in gebreke is (of zou kunnen zijn) van haar betalingsverplichtingen onder de Senior Kredietovereenkomst  tot het eerdere van (i) de datum waarop geen betalingswanprestatie meer uitstaat, (ii) 120 dagen na de relevante interestbetaaldatum of (iii) indien de schulden onder Senior Kredietovereenkomst vervroegd betaalbaar worden gesteld, de dag waarop alle schulden onder de Senior Kredietovereenkomst volledig zijn terugbetaald;
 • de Emittent en zijn Dochtervennootschappen kunnen in de toekomst mogelijk aanzienlijk meer schulden oplopen die al dan niet een hogere rang hebben dan de Obligaties en die het vermogen van de Emittent om de Obligaties terug te betalen zou kunnen aantasten;
 • de Emittent is mogelijk niet in staat om interestbetalingen te doen of om de Obligaties terug te betalen op de Vervaldatum of in geval van een Wanprestatie; ·       de Obligaties kunnen vóór de Vervaldatum worden afgelost indien zich een Wanprestatie of een Controlewijziging voordoet en het is mogelijk dat beleggers niet in staat zijn om de aflossingsopbrengst tegen een vergelijkbaar rendement te beleggen;
 • de lange looptijd van de Obligaties kan de materialiteit van de geïdentificeerde risicofactoren met betrekking tot de Emittent en de Obligaties verhogen;
 • de Emittent, de Joint Lead Managers en de Agent kunnen betrokken worden bij transacties die een nadelige weerslag kunnen hebben op de belangen van de Obligatiehouders (in het bijzonder zijn de Joint Lead Managers kredietverstrekkers aan de Emittent en zijn de Obligaties achtergesteld aan deze bankschuld); en
 • er is momenteel geen actieve handelsmarkt voor de Obligaties en de Obligaties zijn blootgesteld aan secundaire marktrisico’s.
Belangenconflicten

Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de Emittent betrokken is in een algemene handelsrelatie en/of in specifieke transacties met de Joint Lead Managers en de Betaalagent en dat de belangen van de Joint Lead Managers en de Betaalagent strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de Obligatiehouders. Op de datum van dit Prospectus bedraagt de bestaande financiële schuldenlast van de Emittent die uitstaat ten opzichte van de Joint Lead Managers ongeveer EUR 221 miljoen. Als gevolg van deze relaties kunnen potentiële belangenconflicten ontstaan.

De Obligatiehouders dienen zich ervan bewust te zijn dat een deel van de opbrengst van de uitgifte gebruikt wordt tot afbouw van schulden onder de Senior Kredietovereenkomst voor een bedrag tot ongeveer EUR 50.000.000 (waarbij wordt verduidelijkt dat dit een tijdelijke verlaging van de schulden onder de Senior Kredietovereenkomst betreft, aangezien de Emittent voor capex-doeleinden nieuwe trekkingen onder Senior Kredietovereenkomst verwacht te zullen doen, in de loop van 2021) en een ander deel voor de financiering van bepaalde activiteiten die de groei van de onderneming moeten bevorderen, voornamelijk in Oost-Europa.

De Obligatiehouders dienen zich ervan bewust te zijn dat KBC Bank NV, wanneer ze optreedt als kredietgever van de Emittent of een daaraan verbonden vennootschap (of in eender welke andere hoedanigheid dan ook), geen verplichtingen jegens de Obligatiehouders heeft en dat zij in het bijzonder niet verplicht is om de belangen van de Obligatiehouders te beschermen. In geval van verslechterde financiële toestand van de Emittent in de toekomst, kan KBC Bank NV beslissen om bijvoorbeeld de kredietfaciliteiten (al dan niet met bijkomende zekerheden) te hernegotiëren of zelfs de kredietrelatie stop te zetten, wat tot gevolg kan hebben dat de Emittent niet meer in staat zal zijn de Obligaties geheel dan wel gedeeltelijk terug te betalen.

Kosten
 • ·Verkoop- en distributiecommissie: 1,875% per coupure, volledig gedragen door de particuliere belegger (en inbegrepen in de Uitgifteprijs).
 • Transactievergoeding: bij het verkopen van de obligaties voor de Vervaldatum zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn. 
 • Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-beleggingen.html
Verkoopsbeperkingen Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en Amerikaanse ingezetenen. 

Waar kun je met je suggestie of klacht terecht?

Bij een medewerker van jouw bankkantoor: Neem contact op met je bankkantoor.

Bij KBC-Klachtenmanagement: Vind je dat je met je suggestie of klacht niet in je bankkantoor terecht kunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde? Neem contact op met je KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, Tel. 0800 62 084, e-mail klachten@kbc.be

Bij een onpartijdige externe ombudsman: Wat als je niet tevreden bent met ons antwoord? Richt je dan tot de ombudsman in financiële geschillen North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, Tel. 02 545 77 70, e-mail ombudsman@ombfin.be