Bedrijfsobligatie VGP NV

Bedrijfsobligatie VGP NV

De Inschrijvingsperiode werd afgesloten op 12 september om 17:30 uur.
  • Vaste jaarlijkse coupon
  • Looptijd 7 jaar en 6 maanden

Dit product (de “Obligaties”) is een schuldinstrument. Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico’s in. Alvorens een beslissing te nemen om te beleggen in de Obligaties dienen potentiële beleggers kennis te nemen van de productfiche en het gehele Prospectus en in het bijzonder de sectie Risicofactoren (onder Deel I ‘Samenvatting’ op pagina 21 en volgende en onder Deel II ‘Risicofactoren’ op pagina 36 en volgende van het Prospectus). Door in te schrijven op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om een jaarlijkse interest te betalen en op de Eindvervaldag 100% van het belegde bedrag (zonder Plaatsingscommissie) terug te betalen, namelijk EUR 1.000 per Coupure. In geval van faillissement van, of wanprestatie door de Emittent lopen beleggers het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben, niet terug te krijgen en het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de rentevoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring en dienen, indien nodig, professioneel advies in te winnen. Elk besluit om te beleggen in de Obligaties moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens in het Prospectus (inclusief de sectie over Risicofactoren) en meer algemeen op basis van bepaalde risico’s die een impact kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen met betrekking tot de Obligaties na te komen en de marktrisico’s die verbonden zijn aan de Obligaties. De beleggers worden specifiek gewezen op de wijze van allocatie van de uitgifte uitgelegd onder het punt ‘Toewijzing’ hieronder.

Vanaf vrijdag 7 september 2018 (9 uur) tot en met woensdag 12 september 2018 (17u30) (behoudens vervroegde afsluiting, ten vroegste op vrijdag 7 september 2018 om 17u30) kunt u intekenen op een nieuwe bedrijfsobligatie (de “Obligatie”) van VGP NV (BE) (de “Emittent”). De particuliere beleggers worden aangemoedigd om zich in te schrijven op de Obligaties op de eerste dag van de Inschrijvingsperiode voor 17u30.

Voornaamste kenmerken

Looptijd 7 jaar en 6 maanden
Uitgiftedatum 19 september 2018
Eindvervaldag 19 maart 2026
Uitgifteprijs 101% per Coupure, namelijk EUR 1.010 per Coupure
Coupures EUR 1.000
Uitgiftebedrag Verwacht uitgiftebedrag van minimum EUR 175.000.000 en maximum EUR 225.000.000
Terugbetaling op de Eindvervaldag Op de Eindvervaldag heeft de belegger recht op terugbetaling van 100% van het nominale bedrag (zonder Plaatsingscommissie), namelijk EUR 1.000 per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent
Beleggingsdoelstelling Door in te schrijven op de Obligaties verschaffen de Beleggers een lening aan de Emittent die er zich toe verbindt om op jaarlijkse basis interest te betalen en op de vervaldatum de hoofdsom terug te betalen.
Rendement

• Jaarlijkse Coupon van 3,50% bruto per Coupure namelijk EUR 35,00 per Coupure. De jaarlijkse Coupon zal worden aangepast in het geval van een step-up of step-down

• Actuarieel bruto rendement van 3,349% gebaseerd op een Uitgifteprijs van 101% en uitgaand van een terugbetaling tegen 100% op de Eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30% verkrijgt men een actuarieel netto rendement van 2,304%.

Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Toewijzing De toewijzingsprocedure wordt beschreven op pagina’s 191-192 van het Prospectus (Deel XII ‘Inschrijving en verkoop’). In het algemeen worden de beleggers erop gewezen dat het mogelijk is in geval van overinschrijving dat zij niet het volledige bedrag zullen toegewezen krijgen waarvoor zij hebben ingeschreven, maar dat hun inschrijving proportioneel zou kunnen worden gereduceerd, met een toewijzing van een veelvoud van EUR 1.000 en, in de mate van het mogelijke, een minimum nominaal bedrag van EUR 1.000, wat overeenkomt met het minimum inschrijvingsbedrag voor de beleggers. Een nominaal bedrag van EUR 50.000.000 zal worden voorbehouden voor particuliere beleggers die inschrijven via KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen). In geval van overinschrijving zullen deze inschrijvingen proportioneel herleid worden ten aanzien van het maximum nominaal bedrag van EUR 50.000.000. Er kunnen verschillende verminderingspercentages van toepassing zijn op de inschrijvers, afhankelijk van de aanbieder via dewelke zij hebben ingeschreven op de Obligaties. Indien het verwachte uitgiftebedrag van maximum EUR 225.000.000 behaald wordt, zal een nominaal bedrag van minimum EUR 175.000.000 worden voorbehouden voor gekwalificeerde beleggers (“Qualified Investors”).
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van EUR 1.300).
Notering De gereglementeerde markt van Euronext Brussel
Toepasselijk recht Belgisch recht
Waarschuwing • De Obligaties zijn verbintenissen van een holdingvennootschap waardoor haar verbintenissen feitelijk achtergesteld zijn aan enige door een zekerheid gevrijwaarde schuld of eerder vervallende schuld van de Emittent, en effectief structureel achtergesteld zijn aan de aanzienlijke schulden van de Joint Venture, de dochterondernemingen van de Joint Venture en de leden van de Groep (andere dan de Emittent).
• Omdat een emittent van een obligatie-uitgifte in gebreke kan blijven, is het voor potentiële beleggers van belang in hun beleggingen een degelijke spreiding inzake instrumenten en tegenpartijen aan te houden.
 
Belangrijkste risico’s Alvorens een beslissing te nemen om te beleggen in de Obligaties dienen potentiële beleggers kennis te nemen van de productfiche en het gehele Prospectus en in het bijzonder de sectie Risicofactoren (onder Deel I ‘Samenvatting’ op pagina 21 en volgende en onder Deel II ‘Risicofactoren’ op pagina 36 en volgende van het Prospectus):
• Kredietrisico: het is mogelijk dat de emittent niet in staat is om de obligaties terug te betalen. Daarenboven kan de emittent beslissen om haar schuldenlast te verhogen.
• Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): het recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde geldt alleen op de eindvervaldag. In de tussentijd kan de prijs van deze obligatie zowel stijgen als dalen, afhankelijk van parameters zoals de financiële gezondheid van de Emittent en de evolutie van de rentevoeten en de volatiliteit van de markten. Bij gelijkblijvende omstandigheden zal de marktprijs van obligaties in de regel dalen als de rente stijgt
• De notering van de obligaties op Euronext Brussel is geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen die de verhandeling ervan mogelijk maakt. Het kan ook zijn dat er zich helemaal geen actieve markt ontwikkelt. De obligatiemarkt kan zeer beperkt en weinig liquide zijn, en het is niet mogelijk om koersen te voorzien op basis waarvan de obligaties verhandeld kunnen worden. De belegger die zijn obligaties voor de vervaldag wil verkopen, zal dit moeten doen aan de marktprijs, die lager kan liggen dan de nominale waarde.
• De obligaties kunnen worden terugbetaald voor de vervaldatum en in geval van een controlewijziging. In dergelijk geval zou het kunnen dat een belegger de terugbetaling (indien aanwezig) niet opnieuw kan beleggen tegen een rendement dat vergelijkbaar is met het rendement van de obligaties. Zie ook onder ‘Controlewijziging step-up/step-down wijziging’ op pagina 6 van de productfiche.
• De Obligaties zijn verbintenissen van een holdingvennootschap waardoor haar verbintenissen feitelijk achtergesteld zijn aan enige door een zekerheid gevrijwaarde schuld of eerder vervallende schuld van de Emittent, en effectief structureel achtergesteld zijn aan de aanzienlijke schulden van de Joint Venture, de dochterondernemingen van de Joint Venture en de leden van de Groep (andere dan de Emittent).
• Omdat een emittent van een obligatie-uitgifte in gebreke kan blijven, is het voor potentiële beleggers van belang in hun beleggingen een degelijke spreiding inzake instrumenten en tegenpartijen aan te houden.
 
Kosten

• Plaatsingscommissie: Maximum 1,75% per Coupure, waarvan 1% gedragen door de particuliere belegger (en inbegrepen in de Uitgifteprijs) en 0,75% gedragen door de Emittent.

• Transactievergoeding: bij het verkopen van de obligaties voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.

• Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-overzicht-vergoedingen-2018.html.
 

Verkoopsbeperkingen Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en Amerikaanse ingezetenen.

Waar kun je met je suggestie of klacht terecht?

Bij een medewerker van jouw bankkantoor: Neem contact op met je bankkantoor.

Bij KBC-Klachtenmanagement: Vind je dat je met je suggestie of klacht niet in je bankkantoor terecht kunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde? Neem contact op met je KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, Tel. 0800 62 084, e-mail klachten@kbc.be

Bij een onpartijdige externe ombudsman: Wat als je niet tevreden bent met ons antwoord? Richt je dan tot de ombudsman in financiële geschillen North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, Tel. 02 545 77 70, e-mail ombudsman@ombfin.be

Gerelateerde artikels

KBC IFIMA S.A. (LUX) (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

KBC IFIMA in NOK

KBC IFIMA NOK