Bedrijfsobligatie VGP NV

Bedrijfsobligatie VGP NV

  • Vaste jaarlijkse coupon
  • Looptijd 7 jaar

Beleggen in obligaties houdt risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om een jaarlijkse interest te betalen en op de Eindvervaldag 100% van het belegde bedrag (zonder Plaatsingscommissie) terug te betalen, namelijk EUR 1.000 per Coupure. In geval van faillissement van, of wanprestatie door de Emittent lopen beleggers het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben, niet terug te krijgen en het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Vooraleer in te tekenen op de aangeboden Obligatie dienen beleggers de productfiche en het Prospectus gelezen te hebben en bijzondere aandacht te schenken aan de risicofactoren. (onder Deel I ‘Samenvatting’ op pagina 17 en volgende en onder Deel II ‘Risicofactoren’ op pagina 26 en volgende van het Prospectus)

Vanaf vrijdag 23 juni 2017 (9 uur) tot en met vrijdag 30 juni 2017 (17u30) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op een nieuwe bedrijfsobligatie (de “Obligatie”) van VGP NV (BE) (de “Emittent”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd: 7 jaar
Eindvervaldag: 6 juli 2024

Uitgifteprijs:

 

101% per Coupure, namelijk EUR 1.010 per Coupure.

Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen op de Tarievenkaart.

Plaatsingscommissie 1,875% per Coupure, waarvan 1% gedragen door de belegger (en inbegrepen in de uitgifteprijs) en 0,875% gedragen door de Emittent.
Terugbetaling op Eindvervaldag: Recht op terugbetaling aan 100% van het belegde bedrag in EUR, namelijk EUR 1000 per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent.
Beleggingsdoelstelling: Met een belegging in dit product wordt ingezet op diversificatie van de beleggingsportefeuilles.
Jaarlijkse Coupon: 3.25%, jaarlijks betaalbaar op 6 juli van elk jaar, vanaf juli 2018 tot en met de Eindvervaldag. De jaarlijkse Coupon zal worden aangepast in het geval van een Step-Up of Step-Down n.a.v. een Controlewijziging en/of het al dan niet behalen van een financiële verbintenis. (Voor de gedetailleerde beschrijving van deze mechanismen verwijzen we naar Deel IV ‘Voorwaarden van de Obligaties’ van het Prospectus.). De tarieven in deze paragraaf vermeld, zijn op jaarbasis en vóór afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%)).
Rendement: Het Bruto Actuarieel Rendement bedraagt 3.089% (vóór roerende voorheffing), indien de Obligatie tot de Eindvervaldag wordt aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Bruto Actuarieel Rendement” in de product fiche. Het Actuarieel Rendement na roerende voorheffing (momenteel 30%) bedraagt 2.12% indien de Obligatie tot op de Eindvervaldag wordt aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Actuarieel rendement na roerende voorheffing” in de productfiche. 
Coupure: EUR 1.000
Notering: De gereglementeerde markt van Euronext Brussel.
Toepasselijk recht: Belgisch recht.
Waarschuwing:
  • De Obligaties zijn verbintenissen van een holdingvennootschap waardoor haar verbintenissen feitelijk achtergesteld zijn aan enige door een zekerheid gevrijwaarde schuld of eerder vervallende schuld van de Emittent, en effectief structureel achtergesteld zijn aan de aanzienlijke schulden van de Joint Venture, de dochterondernemingen van de Joint Venture en de leden van de Groep (andere dan de Emittent).
  • Omdat een emittent van een obligatie-uitgifte in gebreke kan blijven, is het voor potentiële beleggers van belang in hun beleggingen een degelijke spreiding inzake instrumenten en tegenpartijen aan te houden.

Meer info

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 en/of ombudsman@ombudsfin.be. 

Gerelateerde artikels

Befimmo

Befimmo

Connect Group NV

Connect Group NV

Avantium

Avantium

KBC IFIMA EUR

KBC IFIMA in EUR