Vranken-Pommery Monopole S.A. 3y

De inschrijvingstermijn werd op 17 mei om 17.30 uur afgesloten.
 • Vaste jaarlijkse coupon
 • Looptijd 3 jaar 

Dit product (de “Obligaties”) is een schuldinstrument. Een belegging in de Obligaties houdt bepaalde risico’s in. Alvorens een beslissing te nemen om te beleggen in de Obligaties dienen potentiële beleggers kennis te nemen van de gehele Prospectus en in het bijzonder de sectie D op pagina 17 en volgende van de samenvatting in het Nederlands, de sectie « Risicofactoren » (“Facteurs de risque”) op pagina 35 en volgende van het Prospectus in het Frans en pagina 109 en volgende in het Registratiedocument van 2018 van de Emittent in het Frans. Door in te schrijven op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om een jaarlijkse interest te betalen en op de Eindvervaldag 100 % van het belegde bedrag (zonder commissies) terug te betalen, namelijk 1.000 EUR per Coupure. In geval van faillissement van, of wanprestatie door de Emittent lopen beleggers het risico om de bedragen waarop zij recht zouden hebben, niet terug te krijgen en het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de rentevoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elk besluit om te beleggen in de Obligaties moet uitsluitend worden genomen op basis van de gegevens in het Prospectus. Potentiële beleggers moeten in het bijzonder kennis nemen van de sectie « Risicofactoren » (“Facteurs de risque”) in het Prospectus in het Frans voor bijkomende informatie met betrekking tot bepaalde risico’s die een impact kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen met betrekking tot de Obligaties na te komen en de marktrisico’s die verbonden zijn aan de Obligaties. De beleggers worden specifiek gewezen op de wijze van allocatie uitgelegd onder het punt « Toewijzing » hieronder.

Vranken-Pommery Monopole S.A. (de « Emittent »), een vennootschap naar Frans recht en moedermaatschappij van de wijnbouwgroep Vranken-Pommery Monopole en de leidinggevende wijnbouwer in Europa, gaat over tot een publiek aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg via de uitgifte van drie nieuwe vastrentende obligaties, één met een looptijd van 3 jaar (de « Obligaties 2022 »), één met een looptijd van 5 jaar (de « Obligaties 2024 ») en één met een looptijd van 7 jaar (de « Obligaties 2026 », en samen met de Obligaties 2022 en de Obligaties 2024, de « Obligaties »).

Vanaf vrijdag 17 mei 2019 (9 uur) tot en met woensdag 12 juni 2019 (17u30) (behoudens vervroegde afsluiting, ten vroegste op vrijdag 17 mei 2019 om 17u30) kunt u intekenen op een nieuwe bedrijfsobligaties (de “Obligaties”) van Vranken-Pommery Monopole S.A. (de “Emittent”). De particuliere beleggers worden aangemoedigd om zich in te schrijven op de Obligaties op de eerste dag van de Inschrijvingsperiode vóór 17u30 om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toewijzing van de Obligaties, onder voorbehoud van een evenredige vermindering.

Tenzij de context anders vereist en tenzij het anders wordt bepaald in dit document, zullen de termen die met een hoofdletter beginnen dezelfde betekenis hebben als deze in het Prospectus.

Voornaamste kenmerken van de obligaties 2022

Looptijd 3 jaar 
Uitgiftedatum 19 juni 2019
Eindvervaldag 19 juni  2022, behoudens vervroegde terugbetaling
Uitgifteprijs 101% per Coupure, namelijk 1.010 EUR per Coupure.
Nominale waarde 1.000 EUR
Minimum inschrijvingsbedrag 1.000 EUR
Uitgiftebedrag
 •  Voor een verwacht bedrag van minimum 25.000.000 EUR en maximum 75.000.000 EUR
 •  Het globaal uitgiftebedrag van de Obligaties zoals voorzien in het Prospectus (met een looptijd van 3, 5 en 7 jaar) bedraagt minimum 65.000.000 EUR en maximum 145.000.000 EUR. Het uigiftebedrag kan verminderd worden, of de uitgifte kan geannuleerd worden, als het verwacht globaal uitgiftebedrag van minimum 65.000.000 EUR niet geplaatst zou worden.


Meer informatie over het uitgiftebedrag vindt u in de sectie « Modaliteiten en voorwaarden van het Aanbod » (“Modalités et conditions de l’Offre”), onder de hoofding « Cumulatief Nominaal Bedrag van de obligatielening » (“Montant nominal cumulé de l’emprunt obligataire“) van het Prospectus


Toewijzing Allocatie. Het wordt verwacht dat KBC Bank NV (CBC Banque S.A. inbegrepen) de volgende indicatieve plaatsing nastreeft:
(a) Obligaties aan Retailbeleggers voor een totaal bedrag van ongeveer 50.000.000 EUR (dit bedrag wordt proportioneel verminderd indien het nominale bedrag van de uit te geven Obligaties lager is dan 145.000.000 EUR) (de "Retail Obligaties");
(b) Obligaties aan Gekwalificeerde Beleggers voor een totaal bedrag van ongeveer 95.000.000 EUR (dit bedrag wordt proportioneel verminderd indien het nominale bedrag van de uit te geven Obligaties lager is dan 145.000.000 EUR (de "QI-Obligaties").
De verdeelsleutel tussen de Retail Obligaties en de QI Obligaties en tussen de verschillende looptijden kan worden aangepast op basis van de vraag.
Indien KBC Bank NV op de eerste dag van de Aanbiedingsperiode om 17u30 niet alle Retail Obligaties bij Retailbeleggers heeft geplaatst, maar niettemin alle QI-Obligaties bij Gekwalificeerde Beleggers heeft geplaatst, zal zij het recht hebben om dergelijke Retail Obligaties die niet geplaatst zijn bij Gekwalificeerde Beleggers te plaatsen. Het omgekeerde geldt, indien KBC Bank NV, om 17u30 op de eerste dag van de Aanbiedingsperiode, niet alle QI-Obligaties bij Gekwalificeerde Beleggers heeft geplaatst, maar niettemin alle Retail Obligaties bij Retailbeleggers heeft geplaatst, zal zij het recht hebben om dergelijke QI-Obligaties die niet geplaatst zijn bij Particuliere Beleggers te plaatsen.
Indien de Obligaties volledig geplaatst zijn door KBC Bank NV op de eerste Werkdag van de Aanbiedingsperiode, kan de Aanbiedingsperiode vervroegd worden afgesloten op die eerste Werkdag om 17.30 uur.
Herallocatie. In de hypothese dat KBC inschrijvingen ontvangt voor een hoger bedrag dan het maximum bedrag van de Obligaties, zullen de inschrijvingen proportioneel worden verminderd. Dergelijke verminderingen worden uitgevoerd door een veelvoud van 1.000 EUR, overeenstemmend met de nominale waarde van de Obligaties, toe te wijzen. Retailbeleggers worden daarom aangemoedigd om in te schrijven op de Obligaties op de eerste Werkdag van de Aanbiedingsperiode vóór 17u30 (Brusselse tijd) om ervoor te zorgen dat hun inschrijving in aanmerking wordt genomen bij de toewijzing van de Obligaties, onder voorbehoud van een evenredige vermindering.
Potentiële beleggers worden verzocht om de toewijzingsprocedure te lezen in de sectie « Modaliteiten en voorwaarden van het Aanbod » (“Modalités et conditions de l’Offre”) van het Prospectus onder de hoofdingen « Vervroegde afsluiting » (“Clôture anticipée”) en « Toewijzing van de Obligaties » (“Allocation des Obligations”).

 
Doelstelling van het aanbod  De opbrengst van de obligatieuitgifte op 3, 5 en 7 jaar zal worden aangewend voor de herfinanciering van de obligatie-uitgifte van 125.000.000 euro in 2013 en, voor het overige, de herfinanciering van andere financieringslijnen om de diversificatie en duurzaamheid van de financiering van de Groep te ondersteunen.
Terugbetaling op de Eindvervaldag

Op de Eindvervaldag heeft de belegger recht op terugbetaling van 100% van het nominale bedrag (zonder plaatsingscommissie), namelijk 1.000 EUR per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent.

De Obligaties kunnen in bepaalde gevallen vervroegd worden terugbetaald naar keuze van de obligatiehouders (meer informatie hierover vindt u verderop in dit document onder « Vervroegde terugbetaling op verzoek van de Obligatiehouders»).

Investeringsdoelstelling Door in te schrijven op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om een jaarlijkse interest te betalen en op de Eindvervaldag 100% van het belegde bedrag (zonder commissies) terug te betalen.
Rendement
 • Jaarlijkse Coupon van 3 % bruto per Coupure namelijk 30 EUR per Coupure.
 • Actuarieel bruto rendement van 2,649 % gebaseerd op een Uitgifteprijs van 101 % en uitgaand van een terugbetaling tegen 100 % op de Eindvervaldag. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30 % verkrijgt men een actuarieel netto rendement van 1,755 %. Dit rendement is niet representatief voor een toekomstig rendement in het geval dat de Obligaties niet tot hun Eindvervaldag worden aangehouden.

Roerende voorheffing De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van thans 30,00% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. De hierboven vermelde fiscaliteit is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
Taks op beursverrichtingen Op basis van de huidige fiscale wetgeving bedraagt het tarief van de taks op de beursverrichtingen (TOB) bij de verkoop vóór eindvervaldag 0,12% (met een maximumbedrag van 1.300 EUR).
Notering De gereglementeerde markt van Euronext Brussel. De Obligaties zullen noteren vanaf 19 juni 2019.
Toepasselijk recht De Obligaties vallen onder het Franse recht en moeten conform dat recht geïnterpreteerd worden. Ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Obligaties, wordt beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van de Emittent, onverminderd de toepassing van Verordening (EU) nr. 1215/2012.
Waarschuwing Omdat een emittent van een obligatie-uitgifte in gebreke kan blijven, is het voor potentiële beleggers van belang in hun beleggingen een degelijke spreiding inzake instrumenten en tegenpartijen aan te houden.
 
Belangrijkste risico’s verbonden aan de emittent
en de groep
 • Er bestaan een aantal factoren die een weerslag kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen in het kader van de Obligaties na te komen. Deze risicofactoren houden verband met de Emittent, haar activiteit, haar activiteiten en haar structuur. Deze risicofactoren omvatten onder meer:
  de industrie- en milieurisico’s, en met name de risico’s die verband houden met:
  - de veiligheid van personen en goederen;
  - brand;
  - de controle, de kwaliteit, de gezondheid en de veiligheid van de producten;
  - de bescherming van het milieu;
  - de regelgeving, waaronder die van de inrichtingen die aan de milieuwetgeving moeten voldoen, de regels en overheidsaanbevelingen van de ‘Grenelle de l’Environnement’ (staten-generaal van het milieu) en de ‘veille règlementaire environnementale’ (toezicht op de milieuwetgeving) die essentieel is voor de ISO 14001-certificatie; en
  - onderaanneming.
 •  de risico’s die aan de activiteit verbonden zijn, en in het bijzonder:
  - het risico op fraude;
  - IT-risico's;
  - risico's die verband houden met de geografische ligging en de economische omgeving;
  - financiële risico's in verband met de effecten van de klimaatverandering;
  - sociale risico’s;
  - financiële risico’s in verband met de afhankelijkheid van leveranciers.
 • wettelijke en contractuele risico's, en in het bijzonder:
  - risico's in verband met ontwikkelingen in de regelgeving;
  - risico’s gelieerd aan intellectuele eigendomsrechten; en
  - risico's in verband met zogenaamde "wanprestatieclausules" (bankconvenanten).
 •  financiële risico's, en met name:
  - liquiditeitsrisico's;
  - renterisico's; en wisselkoersrisico's.
Belangrijkste risico’s verbonden aan de
obligaties

Er bestaan een aantal risicofactoren met betrekking tot de Obligaties. Deze risicofactoren omvatten onder meer (zonder dat de lijst volledig is):


A. De Obligaties zijn mogelijk geen geschikte belegging voor alle beleggers. Iedere potentiële belegger zou moeten bepalen of een belegging in de Obligaties bij hem past gezien zijn specifieke situatie.
B. Het is mogelijk dat de Emittent niet in staat is om de Obligaties terug te betalen.
Er is een risico van niet-terugbetaling van de Obligaties op Eindvervaldag als de Emittent niet langer solvabel is. Indien de Obligaties niet of slechts gedeeltelijk terugbetaald zouden kunnen worden, zou dit in feite leiden tot een verlies van de belegging in de Obligaties. De Emittent kan ook verplicht worden om alle of een deel van de Obligaties terug te betalen naar aanleiding van één of meerdere Wanprestatie(s), in overeenstemming met Modaliteit 9. Indien één of meerdere Obligatiehouders de terugbetaling vragen aan de Emittent naar aanleiding van een Wanprestatie, is het mogelijk dat de Emittent niet over de middelen beschikt om de bedragen die op dat ogenblik vereist zijn te betalen. De mogelijkheid van de Emittent om de Obligaties terug te betalen na het optreden van een Wanprestatie of op enige andere betalingsdatum zal afhangen van de financiële positie van de Emittent, met inbegrip van haar kaspositie die, als een actieve holding (met haar eigen dienst- en marketingactiviteit), gedeeltelijk voortvloeit uit haar vermogen om inkomsten te genereren en dividenden te ontvangen van haar Dochtervennootschappen en andere mogelijke belangen en aansprakelijkheden van de groep, en die mogelijk beperkt wordt door de wet en door de bepalingen van andere aansprakelijkheden en schuldinstrumenten van de groep.
C. De Obligaties zijn niet gewaarborgd, onder voorbehoud van de clausule van de negatieve zekerheid, en zijn structureel achtergesteld aan de verplichtingen van de Dochtervennootschappen.
D. De Emittent en elk van de Dochtervennootschappen kan, onder voorbehoud van de clausule van negatieve zekerheid zoals uiteengezet in Element C.8, een aantal zekerheden toekennen met de bedoeling schulden te waarborgen.
E. De Emittent kan beslissen om haar schuldenlast te verhogen (met dien verstande dat als de verhoging van de schuldenlast leidt tot een schending van de financiële ratio voorzien in de Voorwaarden en de Emittent niet binnen een termijn van 3 maanden een door de Massa goedgekeurde garantie heeft verstrekt die gelijk is aan 110 % van het totale bedrag van de obligatielening, tegen bevredigende voorwaarden, dit een Wanprestatie uitmaakt).
F. Er bestaat geen enkele actieve markt voor de Obligaties en er kan geen enkele zekerheid worden gegeven dat er zich een actieve markt voor de Obligaties zal ontwikkelen.
G. De Emittent en de Obligaties hebben geen rating, wat het vastleggen van de prijs van de Obligaties kan bemoeilijken.
H. De Obligaties hebben een vaste coupon tot hun Eindvervaldag. Een belegging in de Obligaties brengt het risico mee dat latere renteschommelingen van de markt een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de Obligaties.
I. Het reële rendement van de Obligaties wordt beperkt door de inflatie.
J. De marktwaarde van de Obligaties kan worden beïnvloed door de solvabiliteit van de Emittent en door een aantal andere factoren, waaronder de evolutie van de rente, de wisselkoersen en de economische, financiële en politieke situatie.
K. Het effectieve rendement van de Obligaties kan worden verminderd tot het aangegeven rendement als gevolg van transactiekosten.
L. Iedere doorverkoop van de Obligaties vóór de Eindvervaldag kan tot winst of verlies leiden.
M. De Obligaties kunnen worden terugbetaald, naar keuze van de obligatiehouders, als zich een Wanprestatie voordoet. Zo’n terugbetaling vóór de Eindvervaldag van de Obligaties kan het voor de belegger onmogelijk maken om een andere belegging met een gelijkwaardig rendement te vinden.
N. Elke Obligatiehouder kan de vervroegde terugbetaling van de Obligaties verkrijgen vóór de Eindvervaldag in geval van een wijziging in de controle van de Emittent zoals gedefinieerd in de Voorwaarden van de Obligaties, die mogelijk niet alle gevallen van een wijziging van controle of opeenvolgende controlewijzigingen met betrekking tot de Emittent dekken.
O. De Obligaties kunnen worden getroffen door de problemen op de wereldwijde kredietmarkten en het algemene liquiditeitstekort op de secundaire markt van soortgelijke instrumenten als de Obligaties.
P. Een wijziging van de Voorwaarden van de Obligaties kan aan alle obligatiehouders van een Reeks worden opgelegd als een meerderheid van de obligatiehouders van de betrokken Reeks deze wijziging goedkeurt.
Q. Het is mogelijk dat de Obligaties worden blootgesteld aan de wisselkoers- en wisselcontrolerisico’s indien de financiële activiteiten van een belegger hoofdzakelijk worden uitgedrukt in een andere munt dan de euro.
R. De marktwaarde en/of liquiditeit van de Obligaties op de secundaire markt kan worden beïnvloed door de huidige politieke onzekerheid over de voorwaarden van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de structuur van hun toekomstige verhoudingen.
S. De Emittent is niet verplicht om de netto betalingen ontvangen door een obligatiehouder met betrekking tot de Obligaties te verhogen met bedragen ingehouden aan de bron of in mindering gebracht uit hoofde van belasting.
T. De potentiële kopers en verkopers van de Obligaties zouden kunnen worden verplicht tot het betalen van belastingen of andere kosten of heffingen, overeenkomstig de geldende wetten en praktijken in het land waar de Obligaties worden overgedragen of in andere rechtsgebieden.
U. Het voorstel van de Europese Commissie voor een gemeenschappelijke belasting op financiële transacties (FTT) in België, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Slowakije zou, als het wordt aangenomen, onder bepaalde omstandigheden van toepassing kunnen zijn op transacties met obligaties (inclusief transacties op de secundaire markt).
V. Wijzigingen van de bestaande wetgeving kunnen leiden tot een wijziging van bepaalde Voorwaarden van de Obligaties.
W. De obligatiehouder die geen mededeling of betaling ontvangt, kan de Emittent niet aansprakelijk stellen voor deze schade indien deze laatste haar verplichtingen op grond van de Voorwaarden van de Obligaties is nagekomen.
X. De overdracht van de Obligaties, alle betalingen in het kader van de Obligaties, en alle communicatie met de Emittent gebeuren via het Clearingsysteem X/N.
Y. De Agent is niet gehouden tot het afzonderen van de bedragen die hij ontvangt in verband met de Obligaties die worden vereffend via het Clearingsysteem X/N.
Z. De Emittent, de Agent en de Lead Manager kunnen worden betrokken bij verrichtingen die een negatieve impact hebben op de belangen van de obligatiehouders, onder meer omdat er tussen hen een zakelijke relatie bestaat of omdat de Agent of de Lead Manager aandelen, titels van schuldvordering of andere financiële instrumenten van de Emittent zou bezitten.
AA. De wettelijke beperkingen inzake belegging kunnen een rem zetten op bepaalde beleggingen in Obligaties, het gebruik van de Obligaties als waarborg of de inpandgeving van Obligaties.
BB. De Agent vervult geen enkele fiduciaire verplichting of andere verplichting ten aanzien van de obligatiehouders, en is met name niet gehouden tot het nemen van beslissingen die hun belangen beschermen.
CC. De financiering door de belegger van de aankoop van Obligaties door middel van een lening kan het risico op verlies ervan sterk doen toenemen, want naast het verlies van zijn belegging in Obligaties zal deze belegger ook het krediet en de verschuldigde interesten op dat krediet moeten terugbetalen.
DD. Het Aanbod van de Obligaties 2022, de Obligaties 2024 en/of de Obligaties 2026 kan volledig of gedeeltelijk worden ingetrokken of geannuleerd, naar keuze van de Lead Manager, indien één van de opschortende voorwaarden van de uitgifte die in de plaatsingsovereenkomst zijn vastgesteld (zoals beschreven in de paragraaf “Voorwaarden van het Aanbod” van Element E.3 van deze samenvatting), niet vervuld is of, op vraag van de Emittent en mits toestemming van de Lead Manager, indien het bedrag van de inschrijvingen niet minimaal 25.000.000 EUR voor de Obligaties 2022, 25.000.000 EUR voor de Obligaties 2024 en 15.000.000 EUR voor de Obligaties 2026 bedraagt.
EE. De Franse wetten inzake insolvabiliteit kunnen een negatieve impact hebben op de invordering door de obligatiehouders van de op grond van de Obligaties te innen bedragen.
FF. De Voorwaarden van de Obligaties beletten niet dat de Emittent haar maatschappelijke zetel, die nu in Frankrijk is, verhuist naar België of het Groothertogdom Luxemburg.

 

Kosten
 • 1% per Coupure, volledig gedragen door de particuliere belegger (en inbegrepen in de Uitgifteprijs).
 • Commissie gedragen door de Emittent : 0,4 % van het bedrag van de Obligaties 2022.
 • Transactievergoeding: bij het verkopen van de obligaties voor de eindvervaldag zal er een transactievergoeding van maximaal 1,00% verschuldigd zijn.
 • Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen via https://www.kbc.be/particulieren/nl/redirects/tarieven-overzicht-vergoedingen-2018.html. 
Verkoopsbeperkingen Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en Amerikaanse ingezetenen.

Waar kun je met je suggestie of klacht terecht?

Bij een medewerker van jouw bankkantoor: Neem contact op met je bankkantoor.

Bij KBC-Klachtenmanagement: Vind je dat je met je suggestie of klacht niet in je bankkantoor terecht kunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde? Neem contact op met je KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, Tel. 0800 62 084, e-mail klachten@kbc.be

Bij een onpartijdige externe ombudsman: Wat als je niet tevreden bent met ons antwoord? Richt je dan tot de ombudsman in financiële geschillen North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, Tel. 02 545 77 70, e-mail ombudsman@ombfin.be

Gerelateerde artikels

KBC IFIMA CZK

KBC IFIMA CZK

KBC IFIMA S.A. (LUX) (EMTN-programma)

KBC IFIMA S.A. (EMTN-programma)

Vranken-Pommery Monopole S.A. 7y

Bedrijfsobligatie Vranken-Pommery Monopole S.A. 7y

Vranken-Pommery Monopole S.A. 5y

Bedrijfsobligatie Vranken-Pommery Monopole S.A. 5y
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.