De wereld in beeld: deze recessie is van een andere orde

Het coronavirus zelf en de talrijke beleidsmaatregelen om de verspreiding in te dijken, hebben een enorme en waarschijnlijk nooit geziene impact op de wereldeconomie. De meeste landen kondigden quarantaine- en vaak verregaande lockdown-maatregelen af. Dat zorgde voor een gevoelige terugval van de economische activiteit. In sommige sectoren was er zelfs een complete stilstand.

Onze macro-economen omschreven het als volgt: ondanks de negatieve impact van de coronacrisis op de wereldeconomie is het belangrijk om voor ogen te houden dat dit geen normale recessie is, maar een tijdelijke stilstand als gevolg van de lockdown-maatregelen. We kunnen het met de volgende beeldspraak omschrijven: “De auto staat stil omdat hij voor het rode licht staat, niet omdat de motor stuk is. Zodra het verkeerslicht groen wordt, zal de auto weer rijden, hoewel sommige auto’s sneller zullen vertrekken dan andere”.

Het IMF geeft toe dat deze coronacrisis veel erger is dan de “grote financiële crisis” van 2008-2009. Het verwacht een terugval van de wereldeconomie met 3% in 2020, gevolgd door een behoorlijk herstel in 2021.

1. Verenigde staten

• Een blik op de Amerikaanse economie

Dat we barre (economische) tijden beleven is een understatement. Historisch is de vrije val van de economische indicatoren: het consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) daalde naar 71,8, terwijl dit in ‘normale’ tijden ruim boven de 90 staat. Dit betekent dat de consument er niet gerust in is.
Een andere indicator zijn de kleinhandelsverkopen die in maart met maar liefst 9% daalden. Ook de vraag naar duurzame goederen (o.a. diepvriezers, koelkasten enz) staat onder druk.

Aangezien de consument in de VS belangrijk is (meer dan 70% van het BBP), zal dit ongetwijfeld wegen op de BBP-groei. Het laatste gepubliceerde cijfer over het eerste kwartaal liet een negatieve groei zien van 4,8% (met nog maar een beperkte invloed van het coronavirus) en we zitten nog niet op het dieptepunt. Een gevolg hiervan is dat de werkloosheid oploopt. In een paar weken tijd hebben 26 miljoen Amerikanen een aanvraag voor werkloosheid ingediend.

Onze macro-economen verwachten in een basisscenario een krimp van de Amerikaanse economie van 8% in 2020 gevolgd door een herstel van 6,5% in 2021. Het optimistische scenario gaat uit van een sneller herstel. In een pessimistisch scenario verwachten ze een daling van het BBP met 10% en geen herstel in 2021 (integendeel er zou nog een bijkomende krimp zijn van 2,8%).

Amerikaanse industrie verder onder druk

Dat de Amerikaanse industrie onder druk staat merken we aan de gestegen werkloosheid maar ook aan het ondernemersvertrouwen (PMI). Zo daalde het PMI voor de verwerkende nijverheid naar 37 en het PMI-diensten naar 27. Een cijfer lager dan 50 betekent groeivertraging, een heel laag cijfer betekent een kans op een (diepe) recessie. We zien dit ook aan het Empire Manufactoring cijfer dat een daling met 78% weergeeft en de Richmond Manufactoring Fed index – beide indicatoren voor de Amerikaanse economische groei in New York en Richmond die als richting gelden voor de gehele Amerikaanse economie - die daalt naar een dieptemunt van -58.

• Eerstekwartaalresultaten

De eerstekwartaalresultaten geven nog geen realistisch beeld van de huidige situatie in de VS. De lockdown is vaak pas midden maart van kracht gegaan en heeft dus maar een beperkt invloed gehad op de resultaten. De bedrijven die hun resultaten reeds bekendmaakten konden nog behoorlijke winsten voorleggen. Quasi alle bedrijven waarschuwden echter voor de komende kwartalen. Analisten verwachten een terugval van de winsten gaande van -20% tot -40%, naargelang de sector. De consensus onder de analisten is dat er op jaarbasis in de VS een winstdaling is met 12%. 

2. China

• Hoopvol nieuws uit China

De Chinese stad Wuhan wordt als het eerste epicentrum van de CVID-19 pandemie beschouwd. In de voorbije weken zijn zowel het aantal nieuwe besmettingen als het aantal overlijdens in gans China beduidend afgenomen. Het sociaaleconomische leven in Wuhan is opnieuw opgestart. Dat was symbolisch. In andere steden was dat al eerder gebeurd.

De indicatoren over de Chinese economie (bv. autoverkopen) duiden op een snel herstel. Zowel in de industrie als in de dienstensector verloopt het herstel vlot. Een feit is wel dat de consument achterblijft. Zo lagen de kleinhandelsverkopen  15,3% lager, terwijl de terugval van de industriële productie in maart beperkt bleef tot 1,1% (in februari was dit nog 13,5%). Dit klinkt allemaal beloftevol, doch het zal nog enige tijd duren vooraleer het pre-coronaniveau zal worden bereikt.

Het feit dat China na de overwinning van het virus – en als er geen tweede golf van besmettingen aankomt – snel terug opstart, is goed nieuws voor de wereldeconomie. Voor China wordt verwacht dat de negatieve groei van het eerste kwartaal (-6%) de komende kwartalen zou worden goedgemaakt , zodat op jaarbasis mogelijk nog een groei van 1,6% wordt gehaald. In 2019 bedroeg de Chinese groei nog 6,1%. Voor 2021 verwachten onze macro-economen een herstel van 6,3%.
 

3. Eurozone

• De Europese economie deelt ook in de klappen

Na de initiële uitbraak van het virus in Noord-Italië breidde het uit naar andere landen in Europa en naar het Verenigd Koninkrijk. De meeste Europese landen schakelden over op quarantainemaatregelen en lockdowns. Europa probeert de impact van de crisis te verachten door bedrijven en gezinnen financieel te ondersteunen. De financiële sector draagt hiertoe zijn steentje bij. Er wordt ook gevraagd aan de diverse overheden om de overheidsinvesteringen te verhogen. Het probleem is echter dat er in veel Europese landen weinig ruimte is gezien de precaire toestand van de overheidsfinanciën. Wat betreft de groei in Europa gaan de macro-economen uit voor het basisscenario van een daling met 11,3% en een herstel van 11% in 2021. In het optimistisch scenario is dit resp. -6% en 6,5% en in het pessimistische scenario -14% en -3,2%.

• Eerstekwartaalresultaten

In Europa zien we een gelijkaardig beeld als in de Verenigde Staten: nog redelijke bedrijfswinsten in het eerste kwartaal (wegens beperkt impact), maar een waarschuwing voor de komende kwartalen. De analistenconsensus voor de daling van de winsten ligt voor Europa op -15% voor gans 2020.. Sommige analisten verwachten wel een sterke terugval in het tweede kwartaal met maar liefst 30%.

 

 

De financiële markten

1. Beurzen

Verenigde Staten

De Amerikaanse beurzen kenden een sterke terugval toen de verspreiding van het virus duidelijk werd. Opmerkelijk is echter het herstel van de beurzen t.o.v. het dieptepunt midden maart. Nasdaq bereikte zelfs het peil dat hoger lag dan begin 2020. De beurzen gingen uit van een sterk herstel van de economie eens de maatregelen versoepled werden. De economische realiteit de komende maanden zal een indicatie zijn voor de verdere evolutie van de beurzen. Een nieuwe teugval van de beurzen valt niet uit te sluiten.


 

Ook in Europa zien we een gelijkaardig beeld. Er was in eerste instantie een zeer sterke terugval van de markten (midden maart 2020) met een opwaartse correctie.  

  

De opkomende markten ontsnapten niet aan de daling. Deze daling werd eerder ingezet dan de andere regio’s omdat China sterk getroffen werd. Aangezien ook het herstel in die regio eerder op gang is gekomen, hebben ook de opkomende markten een mooi herstel laten zien. Het thema ‘emerging markets’ houdt stand als satelliet in de portefeuilles.

2. Obligatiemarkten

April was een goede maand voor de fixed income markten. Het gevoel overheerst bij beleggers dat het economische herstel na de langzame versoepeling van de lockdown maatregelen snel en robuust kan verlopen.

De kredietspreads op zowel investment grade als high yield obligaties daalden fors. De gemiddelde rendementen zakten met respectievelijk 0.5% en 1.5%. Eén van de verklarende factoren voor deze evolutie was het feit dat verschillende centrale banken (waaronder de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federale Reserve) aangaven om bedrijfsobligaties te zullen blijven aankopen als onderdeel van hun zogenaamd quantitative easing beleid (monetaire versoepeling). Hierbij zullen ook bedrijfsobligaties van minder kredietwaardige emittenten in hun scope vallen.
Ondanks deze forse beweging blijven de kredietspreads hoog. De vrees voor mogelijke kredietrating herzieningen door de kredietbeoordelaars en bedrijfsfalingen blijft aanzienlijk.

Op het vlak van de overheidsobligaties viel voornamelijk de verzwakking van de perifere eurolanden op. De gezondheids- en economische crisis treft enkele zuiderse landen bijzonder hard. Hierdoor ontstaat de vrees dat een nieuwe euroschuldencrisis mogelijk opnieuw de kop kan opsteken. De Duits-Italiaanse spread op obligaties met een looptijd van tien jaar nam de afgelopen maand met meer dan 50 basispunten toe.

Ook in dit segment van de markt is alle hoop gericht op de ECB die deze spread beheersbaar kan houden via haar verruimd aankoopprogramma.
Gelet op de barslechte economische vertrouwensindicatoren is het niet uitgesloten dat de komende maand de rentenmarkten was gas zullen terugnemen.

 

Asset allocatie

In de maand januari werd beslist de weging van aandelen in de diverse portefeuilles op te trekken met 2,5% ten nadele van de cash. Daarmee zaten we overwogen in aandelen. Die beslissing werd genomen vóór het uitbreken van het coronavirus. Door de daling van de beurzen zijn we momenteel in de portefeuilles de facto onderwogen. Hierdoor is het belang van obligaties relatief toegenomen in de portefeuilles.

Ook het thema “medische technologie”, dat we vorige maand opnamen, blijft eveneens behouden:

• Het betreft een defensieve sector maar groeigericht.
• Het gaat om een duurzame omzetgroei door innovatie en geografische expansie.
• Het is sterk Amerikaans gericht.

Wat de sectoren betreft geven we de voorkeur aan farma, technologie en communicatiediensten.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.