Maatschappen moeten uiteindelijke begunstigden registreren in het UBO-register

In het voorjaar werd de wet over de hervorming van het ondernemingsrecht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In die wet wordt het begrip ‘onderneming’ uitgebreid tot entiteiten die geen rechtspersoonlijkheid hebben waardoor burgerlijke maatschappen als ‘ondernemingen’ worden gekwalificeerd. Dit betekent dat tal van regels uit het ondernemingsrecht op burgerlijke maatschappen van toepassing worden. Hierover informeerden we u al in het nieuwsbericht van 25 mei 2018

Naast de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de onderwerping aan de boekhoudwetgeving is nu ook de verplichte registratie in het UBO-register een feit. Het Koninklijk Besluit (KB) van 30 juli 2018 legt de werkingsmodaliteiten van het Belgisch UBO-register vast. Dit KB treedt in werking op 31 oktober 2018.
 

Wat is het UBO-register?

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt er in België, net zoals in de andere EU-lidstaten, een UBO-register ingevoerd. Dit is een centrale database die beheerd zal worden door de FOD Financiën waarin informatie over de fysieke personen achter vennootschappen en andere juridische entiteiten (de zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’ of ‘ultimate beneficial owners’ of afgekort UBO) zal worden bijgehouden. 

Wie moet melden?

De verplichting rust o.a. op bestuurders en zaakvoerders van alle in België opgerichte vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen. Zowel vennootschappen met als zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de burgerlijke maatschap, worden geviseerd. 

Wie is een uiteindelijke begunstigde van een maatschap?

Dit zijn in principe de natuurlijke personen die een belang (stemrechten, deelgerechtigdheden of kapitaal) van meer dan 25% aanhouden in de maatschap. In veel familiale maatschappen zullen dus zowel de ouders als de kinderen kwalificeren als een uiteindelijke begunstigde.

Welke informatie moet geregistreerd worden in het UBO-register?

Van elke uiteindelijke begunstigde van de maatschap moet de naam, de voornaam, de geboortedatum, de nationaliteit, land van verblijf, het volledige verblijfsadres, het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid worden doorgeven, alsook de begindatum waarop hij uiteindelijke begunstigde is geworden en de aard en de omvang van het belang. De waarde van de belangen moet niet gemeld worden.

Wanneer en waar registreren?

De informatie moet in het UBO-register geregistreerd worden via het online platform MyMinFin uiterlijk op 30 november 2018, of binnen de maand vanaf het ogenblik waarop die informatie wordt gewijzigd. De informatie moet sowieso jaarlijks bijgewerkt worden.

Wie heeft toegang tot het UBO-register?

De fiscus, de politiediensten en het parket krijgen onbeperkt toegang tot het UBO-register om de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te drijven. Ook buitenlandse autoriteiten kunnen informatie uit het register opvragen. Banken en andere instellingen die een rol spelen in het voorkomen van witwassen kunnen het register eveneens raadplegen.

Daarnaast zal elke burgers inzage in het register kunnen krijgen, mits betaling van de administratieve kosten. Om informatie over de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen te krijgen, moeten ze geen legitiem belang aantonen.

Om de privacy van de uiteindelijke begunstigden te beschermen zijn er wel beperkingen.
De informatie die de burger kan opvragen zal beperkt zijn tot de achternaam, de geboortemaand en geboortejaar, nationaliteit en woonstaat van de UBO, alsmede de aard en de omvang van het door de uiteindelijke begunstigde gehouden economisch belang. De burger zou dus kunnen achterhalen hoeveel procent van de deelbewijzen of de stemrechten in de maatschap een uiteindelijke begunstigde bezit, maar niet welk vermogen in de maatschap ingebracht is of door de maatschap aangehouden wordt.

De burger kan deze informatie bovendien enkel opvragen op basis van het KBO-nummer of de naam van de vennootschap. De benaming van een maatschap wint zo aan belang voor wie een zekere anonimiteit vooropstelt. 

U voorbereiden?

Op het portaal van de FOD worden alvast tips gegeven voor de vooruitziende informatieplichtige die, in afwachting van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit, zich alvast wil voorbereiden op voormelde verplichtingen. Dit kan door:

1. te zorgen voor een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde met een e-ID die de informatie via het elektronische platform MyMinFin in naam van de vennootschap kan invullen;

2. te beschikken over nauwkeurige en uitvoerige informatie over de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap en van alle juridische entiteiten waarvan de uiteindelijke begunstigden gebruikmaken om zeggenschap over de organisatie uit te oefenen;
3. te beschikken over bewijsstukken waaruit blijkt dat de informatie toereikend, accuraat en actueel is;
4. te zorgen voor procedures binnen de vennootschap zodat elke wijziging in de informatie over de uiteindelijke begunstigden binnen de maand aan het UBO-register wordt overgemaakt.
5. in te schrijven op de newsletter door een e-mail te sturen naar ubobelgium@minfin.fed.be om op de hoogte wilt blijven van nieuwigheden betreffende de inwerkingtreding (op 31 oktober 2018) van het UBO-register.

Voor de begeleiding bij de registratie in het UBO-register kunt u ook steeds beroep doen op uw externe raadgever.

Voor meer informatie over de verplichtingen die verbonden zijn aan een burgerlijke maatschap, kunt u een KBC-private banker contacteren.  

 

 

Ysabel Cayzeele, adviseur Financiële Planning KBC Private Banking

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.