Nieuw erfrecht of verklaring van behoud voor het oude erfrecht

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van toepassing. U hebt echter de mogelijkheid om voor schenkingen die u voordien hebt gedaan toch nog de oude regels te laten gelden. Daartoe is een ‘verklaring van behoud’ vereist.

Wijziging van waarderingsregels voor schenkingen in het erfrecht

Een schenking kan worden gedaan “als voorschot op erfdeel” of “buiten erfdeel”. Schenkt u aan een van uw kinderen “als voorschot op erfdeel”, dan tast u de gelijkheid tussen uw kinderen niet aan. Bij uw overlijden wordt er immers rekening gehouden met de schenking die dat kind heeft gekregen en zal hij of zij bij de verdeling van uw erfenis minder krijgen. Dankzij de inbreng van de schenking zullen uw kinderen gelijk behandeld worden.  Schenkt u daarentegen “buiten erfdeel”, dan is dit iets extra dat uw kind krijgt in vergelijking met uw andere kinderen. Er moet geen inbreng gebeuren, maar als de schenking een te grote omvang heeft, zou het wel kunnen dat het begiftigde kind zijn schenking (geheel of gedeeltelijk) verliest. Dankzij deze inkorting van de schenking zullen uw andere kinderen hun wettelijk verplicht erfdeel kunnen krijgen.

In het oude erfrecht waren de regels over inbreng en inkorting echter niet coherent. afhankelijk van de aard van het geschonken goed (onroerend, roerend, familiebedrijf) en afhankelijk van het feit of het om inbreng dan wel om inkorting ging, golden verschillende principes.

Het nieuwe erfrecht heft deze verschillen op en voert een eenduidig principe in. Voortaan worden schenkingen, ongeacht de aard van het geschonken goed, ingebracht of ingekort volgens de waarde op het ogenblik van de schenking en geïndexeerd (volgens de index der consumptieprijzen) tot het overlijden van de schenker. Heeft de begiftigde echter niet de vrijheid gekregen om over het geschonken goed te beschikken (bijvoorbeeld omdat de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik is gebeurd), dan wordt het voor de inbreng of inkorting gewaardeerd op het ogenblik dat de begiftigde die vrijheid verkrijgt.

Het nut van een verklaring van behoud

De nieuwe regels gelden voor alle overlijdens vanaf 1 september 2018, ook als er voordien schenkingen werden gedaan. Dit kan echter ongewenste gevolgen hebben voor uw eerdere familiale vermogensplanning die gebeurd is op basis van de oude regelgeving. Daarom heeft de wetgever de mogelijkheid geboden om een verklaring van behoud af te leggen waardoor toch de oude regels inzake inbreng en inkorting blijven gelden voor de schenkingen die plaatsvonden vóór 1 september 2018.

Let wel, de verklaring van behoud geldt voor alle schenkingen. U kunt deze verklaring dus niet afleggen voor een specifieke schenking die u vóór 1 september 2018 heeft gedaan.

Wij schetsen hierna een voorbeeldsituatie waarin een verklaring van behoud nuttig kan zijn

U hebt in januari 2013 aan uw zoon een geldsom geschonken van 50.000 euro om hem te steunen bij de aankoop van een bouwgrond. Uw dochter heeft in januari 2018 dezelfde som gekregen. Alhoewel u wellicht aanneemt dat u uw beide kinderen gelijk behandeld hebt, zal door de werking van het nieuwe erfrecht de schenking aan uw zoon vijf jaar langer geïndexeerd worden dan de schenking aan uw dochter. Concreet betekent dit dat uw zoon bij uw overlijden meer zal moeten inbrengen en bijgevolg minder uit uw erfenis zal ontvangen dan uw dochter. Als u wenst dat uw kinderen elk de helft van uw erfenis krijgen en er dus geen ongelijke verdeling gebeurt bij uw overlijden, kunt u een verklaring van behoud afleggen.

De verklaring van behoud is een eenzijdige verklaring die u als schenker voor een notaris dient af te leggen en dit uiterlijk op 1 september 2019.  

Wenst u hierover meer informatie? Uw KBC-private banker brengt u in contact met een expert Financiële Planning. 

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of -advies.