Ook in Brussel en Wallonië geen verplichte registratie meer van de voorafgaande schenking bij een gesplitste aankoop

De gesplitste aankoop is een populaire successieplanningstechniek. De ouders kopen het vruchtgebruik van een woning; de kinderen de blote eigendom. Het grote voordeel daarvan is dat bij het overlijden van de ouders geen successierechten (Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest) of erfbelasting (Vlaams Gewest) meer verschuldigd zijn. Het vruchtgebruik dooft immers uit en de kinderen (blote eigenaars) worden de volle eigenaars, zonder enig fiscaal gevolg.

Vaak beschikken de kinderen op het moment van de aankoop nog niet over voldoende middelen om het verwerven van de blote eigendom van de woning te bekostigen. Daarom schenken de ouders in het gros van de gevallen eerst een som geld aan hun kinderen.

Zowel in Vlaanderen (standpunt van de Vlaamse Belastingdienst, afgekort ‘VLABEL’) als in Brussel en Wallonië (federaal standpunt) oordeelde de fiscale administraties dat de blote eigenaar(s) toch successierechten of erfbelasting moesten betalen op de waarde van de volle eigendom van de woning bij het overlijden van de vruchtgebruiker(s), tenzij zij bewezen dat:
- de schenking niets met de gesplitste aankoop te maken had (met name dat ze vrij hadden kunnen beschikken over de gelden);
- schenkbelasting werd betaald op de voorafgaande schenking.

VLABEL paste dit standpunt niet alleen toe bij een gesplitste aankoop van onroerend goed, maar ook bij gesplitste inschrijving van effecten en/of geldbeleggingen en bij schenkingen van deelbewijzen in een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik.

In een eerder blogbericht (van 18 juni) link lichtten wij u reeds in dat de Raad van State op 12 juni 2018 het standpunt van VLABEL vernietigde. Voor de gesplitste aankoop of inschrijving volstaat het voortaan dan ook aan te tonen dat er een voorafgaande openlijke schenking is geweest. Of die geregistreerd werd of niet, speelt geen rol meer.

Het was afwachten hoe men hiermee zou omgaan in Brussel en Wallonië. In deze gewesten werd het (federaal) standpunt sowieso enkel toegepast op de gesplitste aankoop van vastgoed, niet op de gesplitste inschrijvingen van effecten, geldbeleggingen of deelbewijzen in een maatschap.

In een recente parlementaire vraag over het federale standpunt verduidelijkt de minister van Financiën nu dat ook voor inwoners van Brussel en Wallonië een voorafgaande niet geregistreerde schenking voldoende is bij een gesplitste aankoop. Het federaal standpunt zal dan ook worden aangepast.

Let op, overlijdt de schenker binnen drie jaar na de niet geregistreerde schenking dan zijn er wel successierechten of erfbelasting verschuldigd op de geschonken gelden of effecten. Bovendien moet je zorgen voor een (semi-)vaste datum van uw voorafgaandelijke schenking. Dit is vooral van belang indien de voorafgaandelijke schenking via bankgift gebeurt (dit is mogelijk voor een gesplitste aankoop van vastgoed). Indien de schenking via een notaris gebeurt (verplicht bij een gesplitste inschrijving van gelden of effecten is een voorafgaandelijke notariële akte vereist) is er per definitie een vaste datum.

Had u graag meer informatie hierover? Op kbcpivatebanking.be kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een private banker. Hij of zij schakelt zo nodig de expertise van een KBC-adviseur Financiële Planning in.

Adviseur Financiële Planning KBC Private Banking

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als en beleggingsaanbeveling of advies.