Managementfee of bestuurdersinkomen? Aandachtspunten

Het management of bestuur van een (werk-)vennootschap wordt vaak georganiseerd vanuit een andere vennootschap, de management- of de bestuurdersvennootschap genoemd. De voornaamste opdrachten van zo'n vennootschap is het uitvoeren van taken voor het dagelijkse beheer of het opnemen van een bestuurdersmandaat in de werkvennootschap of vaak ook beide tegelijk.

Twee manieren om de opdrachten te vergoeden.

Uiteraard moeten die opdrachten worden vergoed. Dat kan op meerdere manieren: via de betaling van een managementvergoeding (of ‘managementfee’) of via de betaling van een bestuurdersvergoeding (eventueel tantième). De aftrekbaarheid van de vergoedingen die worden toegekend aan management- of bestuurdersvennootschappen ligt fiscaal gevoelig wanneer het gaat om vennootschappen die met elkaar gelieerd zijn.

Principes om aan te houden

Ongeacht of het gaat om managementvergoedingen of bestuurdersvergoedingen gelden eigenlijk altijd twee belangrijke principes. 

  • De vergoedingen moeten worden verantwoord met werkelijk geleverde en duidelijk aantoonbare prestaties, en
  • de betaalde bedragen moeten beantwoorden aan de normen van het ‘at arm’s lenght’-principe (verantwoord, objectiveerbaar, marktconform).
De vergoedingen zullen bij de verkrijgende vennootschap uiteraard belastbaar zijn. Wanneer de vergoedingen niet voldoen aan bovenvermelde criteria, loopt u echter het risico dat de fiscus de kosten in hoofde van de werkvennootschap fiscaal zal verwerpen.

Om dit risico te beperken is het voor wat betreft managementvergoedingen aangewezen (voorafgaandelijk) de nodige bewijsstukken op te stellen om de prestaties te onderbouwen. Zo zal het onder meer belangrijk zijn om een managementovereenkomst op te stellen met duidelijke afspraken omtrent de taakomschrijving en toepasselijke tarieven. Het is ook aangewezen dat de managementvennootschap zelf beschikt over de nodige werkingsmiddelen om de prestaties te leveren (bijvoorbeeld auto, laptop, gsm ...) en dat niet de werkvennootschap deze werkingsmiddelen ter beschikking stelt.

Aan het mandaat van bestuurder zijn een aantal risico’s verbonden (bestuurdersaansprakelijkheid), die hoe dan ook een zekere vergoeding verantwoorden. Het is wel noodzakelijk om effectieve prestaties aan te tonen om het deel van de vergoeding dat de vergoeding van deze risico’s overstijgt, te verantwoorden (bv. vertegenwoordiging van de vennootschap, deelname aan de raad van bestuur, opstellen van de jaarrekening, enz.).

Toekenning tantième

Een bestuurdersvennootschap kan ook vergoed worden via de toekenning van een tantième. Met een tantième wordt (een deel van) de winst van de werkvennootschap door de algemene vergadering toegekend aan de bestuurdersvennootschap. In die zin vormt een tantième eigenlijk geen vergoeding voor geleverde prestaties, maar gaat het om een winstuitkering.
Toch eist de fiscus – hierin weliswaar niet altijd gevolgd door de rechtspraak – ook in dat geval een bewijs van werkelijke prestaties. Ook hier is dus enige voorzichtigheid geboden. De bestuurdersvennootschap zal nog steeds moeten kunnen aantonen dat zij effectief heeft bijgedragen in de totstandkoming van de winst. Bovendien moet ook de proportionaliteit van de tantième aan het belang van de aandeelhouders worden afgemeten.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

U hebt een stevig vermogen opgebouwd in uw managementvennootschap en zoekt naar een oplossing voor uw privé? De KBC Private Banking experts bieden u een oplossingsgerichte fiscale en juridische begeleiding aan.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.