Verhoogde investeringsaftrek tot 31 december 2020 wegens corona.

Er werden al tal van maatregelen genomen of aangekondigd om de economische impact van het coronavirus te milderen. Aangezien er werd gevreesd dat ondernemingen bepaalde investeringen zouden uitstellen, werd beslist om het basispercentage van de algemene eenmalige investeringsaftrek tot 31 december 2020 te verhogen naar 25%.
 

Het standaardpercentage van de eenmalige investeringsaftrek werd in het verleden vastgesteld op 8%. Voor investeringen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 werd dit percentage al tijdelijk verhoogd naar 20%. Recent werd dit dus omwille van corona opnieuw verhoogd naar 25%.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Naar aanleiding van deze tijdelijke verhoging werd alleen de bijkomende voorwaarde toegevoegd dat de investering verkregen of tot stand moet zijn gebracht tussen 12 maart en 31 december 2020. De overige voorwaarden zijn identiek aan diegene voor de reeds bestaande eenmalige investeringsaftrek en luiden als volgt: 
alleen investeringen in nieuwe materiële of immateriële vaste activa komen in aanmerking. Daarnaast moeten de activa in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Alleen vennootschappen die overeenkomstig art. 1:24, §§ 1 tot 6 WVV als ‘klein’ worden beschouwd, komen in aanmerking. Een vennootschap wordt als ‘klein’ beschouwd als niet meer dan één van de volgende 3 criteria wordt overschreden:

 • jaargemiddelde van personeelsbestand: 50
 • jaaromzet exclusief btw: 9 miljoen euro
 • balanstotaal: 4,5 miljoen euro.

Hebt u een verbonden vennootschap? Dan moet u de criteria bekijken op geconsolideerde basis.

Ook eenmanszaken of beoefenaars van vrije beroepen komen in principe in aanmerking.

De volgende investeringen komen niet in aanmerking:

 • vaste activa die niet of over minder dan drie jaar worden afgeschreven;
 • personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en bepaalde lichte vrachtauto’s.
 • Extra kosten bij de aankoopprijs als u deze niet afschrijft samen met de bijhorende activa.
 • Vaste activa waarvan het gebruik aan derden is afgestaan, gratis of door ze te verhuren (deze activa komen wel in aanmerking als de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon of vennootschap die deze vaste activa in België gebruikt voor het verkrijgen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt. Die natuurlijke persoon of vennootschap moet zelf voldoen aan de voorwaarden, criteria en grenzen voor de toepassing van de investeringsaftrek.
 • Vaste activa verkregen of tot stand gebracht om het gebruiksrecht ervan aan een derde te verlenen op basis van een leasingcontract, overeenkomst van erfpacht of opstal en gelijkaardige onroerende rechten.

Wat is het fiscale voordeel?

De investeringsaftrek van 25% geldt alleen voor kwalificerende investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. De aftrek staat dus los van de afsluitingsdatum van het boekjaar van een vennootschap. In principe wordt de investeringsaftrek in één keer afgetrokken. Maar in bepaalde gevallen kiezen belastingplichtigen ervoor om de investeringsaftrek te spreiden in functie van de afschrijvingsperiode van het kwalificerende vast actief.

Goed om te weten: de tijdelijke verhoging naar 25% geldt alleen voor de eenmalige investeringsaftrek en niet voor de gespreide investeringsaftrek.


Voorbeeld:
Stel: BV X koopt een nieuwe machine met een aanschaffingswaarde van 100.000,00 euro op 1 oktober 2020. BV X kan eenmalig 25% (of 25.000,00 euro) aftrekken van het fiscale resultaat van het betrokken boekjaar.
Wordt de BV belast aan het standaardtarief in de vennootschapsbelasting van 25%? Dan bespaart ze 6.250,00 euro aan vennootschapsbelasting.

Heeft de BV onvoldoende winst voor het bewuste boekjaar? Dan kan ze de aftrek maximaal 1 keer overdragen naar het volgende boekjaar.
Bovenop de investeringsaftrek kan de vennootschap uiteraard ook de machine afschrijven en deze kost fiscaal in mindering brengen.

Ook goed om te weten.

 • Als er kon genoten worden van investeringsaftrek in 2019,  dan kon deze overgedragen worden naar het belastbaar tijdperk 2020.
  Indien de overdracht niet kan worden aangewend in 2020 o.w.v. corona, dan kan deze investeringsaftrek uitzonderlijk nogmaals aar het belastbaar tijdperk 2021 wordne overgedragen.
 •  U kunt de investeringsaftrek van 25% niet combineren met de notionele interestaftrek. De notionele interestaftrek is na de hervorming van de vennootschapsbelasting veel minder interessant geworden. Daarom zal de keuze voor de investeringsaftrek vaak voor de hand liggen.
 • Voor bepaalde investeringen (bv. voor bepaalde energiebesparende investeringen) kon u al kiezen voor de ‘verhoogde investeringsaftrek’. Valt die toch lager uit dan 25%? Dan kunt u ook kiezen voor de investeringsaftrek van 25% als u aan de voorwaarden voldoet.
 • In het kader van het regeerakkoord wordt gewag gemaakt van een verlenging van deze maatregel voor een periode van 2 jaar. Deze verlenging is evenwel nog niet definitief beslist.
 

Bron: wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III).


Hebt u hierover nog vragen? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Zo nodig schakelt hij een expert Financiële Planning Ondernemen in die voor u klaarstaat voor het beantwoorden van al uw vragen.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.