Wie is uiteindelijke begunstigde van een vennootschap bij de verplichte registratie UBO register?

Wat is het UBO-register?

In de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt er in België, net zoals in de andere EU-lidstaten, een UBO-register ingevoerd. Dit is een centrale database die beheerd zal worden door de FOD Financiën waarin informatie over de fysieke personen achter vennootschappen en andere juridische entiteiten (de zogenaamde ‘uiteindelijke begunstigden’ of ‘ultimate beneficial owners’ of afgekort UBO) zal worden bijgehouden.

Enkele maanden geleden publiceerden we al een bijdrage met betrekking tot de invoering van het nieuwe UBO-register. Deze bijdrage ging voornamelijk over de nieuwigheden in hoofde van maatschappen, maar ook over de algemene kenmerken van dit nieuwe UBO-register. Deze bijdrage gaat dieper in op de vraag wie er als UBO dient te worden geïdentificeerd in hoofde van vennootschappen, waaronder maatschappen, die werden opgericht in België.

Vooreerst wensen we nog te vermelden dat de UBO-aangifte voor de eerste maal tegen uiterlijk 30 september 2019 moet worden ingediend. Deze datum werd reeds twee keer uitgesteld.

Wie is uiteindelijke begunstigde van een vennootschap?

 • De natuurlijke persoon die (on)rechtstreeks meer dan 25% van de aandelen of stemrechten in
  handen heeft;
 • de natuurlijke persoon die zeggenschap heeft via andere middelen dan aandelen/stemrechten, bv.
  aandeelhoudersovereenkomst …
 • als niemand van de hierboven bedoelde personen wordt geïdentificeerd (of het niet zeker is dat de
  geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigden zijn), is de uiteindelijke
  begunstigde de persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

Alle natuurlijke personen die overeenkomstig categorie 1 of 2 kwalificeren als uiteindelijke begunstigden, dienen cumulatief te worden geïdentificeerd.

Onrechtstreeks of rechtstreeks?

Wij gaan verder in op de eerste categorie van de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap.

Een “rechtstreekse” UBO is een natuurlijke persoon die rechtstreeks eigenaar is of zeggenschap heeft over de vennootschap. Dit zonder dat hierbij via een of meerdere tussenliggende juridische entiteit(en) moet worden gegaan.

Een “onrechtstreekse” UBO is een natuurlijke persoon die via één of meerdere tussenliggende juridische entiteiten de eigenaar is of zeggenschap heeft over de vennootschap. De “FAQ: UBO-register” verduidelijkt dit nog verder. Een indirecte controle kan nl. ook op de volgende twee manieren worden vastgesteld:

 • als de gewogen waarde van de deelneming van een natuurlijk persoon in de aandelen of rechten van de vennootschap via tussenliggende entiteiten, meer dan 25% zou bedragen;
 • als een tussenliggende entiteit meer dan 25% van de aandelen/stemrechten bezit in de vennootschap (al dan niet via andere tussenliggende entiteiten) én een natuurlijke persoon in deze tussenliggende entiteit een meerderheidsbelang (> 50% van de stemrechten of aandelen) zou aanhouden. Bijgevolg zou de situatie kunnen voorkomen dat op basis van de gewogen waarde men niet dient te worden geïdentificeerd voor UBO-doeleinden, maar op basis van deze zienswijze alsnog dient te worden geïdentificeerd.

Niet alleen de vereiste informatie over de betrokken UBO’s moet worden doorgegeven - en onbeperkt te bewaren - maar ook deze over alle tussenliggende juridische entiteiten waarvan de uiteindelijke begunstigde gebruik heeft gemaakt om zeggenschap over de vennootschap uit te oefenen.

Welke informatie moet geregistreerd worden in het UBO-register?

Van elke uiteindelijke begunstigde moet de naam, de voornaam, de geboortedatum, de nationaliteit, land van verblijf, het volledige verblijfsadres, het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid worden doorgeven, alsook de begindatum waarop hij uiteindelijke begunstigde is geworden en de aard en de omvang van het belang. De waarde van de belangen moet niet worden gemeld.

Sancties bij inbreuk

In geval van inbreuk kan er een strafrechtelijke boete worden opgelegd van 400 EUR tot 40.000 EUR. Bovendien kan er een administratieve boete worden opgelegd aan bestuurders, leden van het directiecomité of aan personen met de effectieve leiding van de betrokken vennootschap, van 250 EUR tot 50.000 EUR. Het is dus van groot belang de nodige informatie tijdig, volledig en correct in te winnen, bij te houden en over te maken.

Meer informatie nodig? Uw private banker brengt u graag in contact met een expert Financiële Planning Ondernemen.

 

Nog geen KBC-privatebanking klant?

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.