Brengt de coronacrisis de Vlaamse gunstregeling voor familiebedrijven in het gedrang?

Voor de schenking van aandelen van familiale vennootschappen en activa van familiale ondernemingen bestaat in Vlaanderen een fiscale gunstregeling: de schenking kan zonder enige schenkbelasting gebeuren. Ook de overgang van deze aandelen en activa via een erfenis is fiscaal interessant: er geldt een vast verlaagd tarief, in plaats van de progressieve tarieven in de erfbelasting.

Om de gunstregeling te kunnen toepassen, moeten zowel bij een schenking als bij een vererving van het familiebedrijf, een aantal voorwaarden zijn vervuld. De beoordeling van de gunstregeling is echter meer dan een loutere momentopname. Er zijn immers ook een aantal voorwaarden die voldaan moeten zijn nadat het familiebedrijf is overgedragen door een schenking of een erfenis. Indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, vervalt de gunstregeling en zal de schenking of de vererving toch belast worden zoals andere goederen.

Continuïteit van de bedrijfsactiviteit

Eén van de voorwaarden om van de gunstregeling te kunnen blijven genieten, heeft betrekking op de continuïteit van de bedrijfsactiviteit. Na de schenking of de vererving van het familiebedrijf moet gedurende minstens drie jaar een economische activiteit worden voortgezet en dit zonder onderbreking. De uitgeoefende activiteit hoeft niet noodzakelijk dezelfde activiteit te zijn als die werd uitgeoefend ten tijde van de schenking of de vererving (vb. de kinderen die de bakkersvennootschap van vader hebben gekregen via een schenking mogen overgaan tot de uitbating van een fietsenwinkel, mits geen onderbreking). De personen die het familiebedrijf hebben gekregen via schenking of erfenis moeten de voortzetting niet persoonlijk doen. De uitbating kan ook door anderen gebeuren.

Wat in tijden van corona?

De coronamaatregelen dreigen nu roet in het eten te gooien voor de vervulling van de continuïteitsvoorwaarde. Veel bedrijven zijn immers genoodzaakt hun activiteiten tijdelijk stop te zetten omdat ze niet aan de maatregelen kunnen voldoen. Een stopzetting van de activiteiten, zelfs al is dit tijdelijk, zal betekenen dat de gunstregeling vervalt. Het familiebedrijf dat zonder schenkbelasting of tegen een verlaagd tarief in de erfbelasting werd overgedragen, zal toch belast worden alsof de gunstregeling nooit van toepassing is geweest.

De Vlaamse Belastingdienst heeft al ingezien dat bepaalde formaliteiten nu vanwege de coronamaatregelen niet of moeilijk kunnen nageleefd worden. Zij heeft dan ook al enkele steunmaatregelen op haar website gepubliceerd. Eén van deze maatregelen is dat zij twee maanden extra de tijd zal geven na het einde van de verstrengde coronamaatregelen om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te kunnen behouden. Vandaag betekent dit dus tot 3 juli 2020.

Deze steunmaatregel biedt echter geen oplossing voor de problematiek bij de stopzetting van de activiteit aangezien dit geen voorwaarde is die op het einde van een termijn moet vervuld zijn. Integendeel, de continuïteitsvoorwaarde moet gedurende de hele periode van drie jaar na de schenking of de vererving vervuld blijven en dit zonder enige onderbreking.

Voorlopige onzekerheid

De situatie waarin we vandaag zitten is een dermate speciale situatie dat de Vlaamse Belastingdienst mogelijks ook hiervoor nog in een uitzondering of steunmaatregel zal voorzien. Of zij dit effectief zal doen en onder welke modaliteiten, is op dit moment nog af te wachten. Het valt niet uit te sluiten dat hieraan bepaalde voorwaarden worden gekoppeld. Men kan moeilijk verwachten dat een bedrijf dat haar activiteit al had stopgezet voor de coronamaatregelen zal kunnen profiteren van een dergelijke steunmaatregel.

Ondernemingen of vennootschappen die effectief tijdelijk hun activiteiten moesten stopzetten ten gevolge van de coronamaatregelen kunnen zich daarom best bij de Vlaamse Belastingdienst informeren om hierover meer zekerheid te krijgen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen over roerende schenkingen? We helpen u graag.

→ Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→ Zo bereikt u ons


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.