Vlaamse registratiebelastingen: lager én hoger

Op 27 september jl. heeft de Vlaamse Regering haar Septemberverklaring afgelegd over de krachtlijnen van de begroting 2022. Blikvanger van deze Septemberverklaring is de hervorming van de registratiebelastingen.

Hieronder bespreken we de aangekondigde wijzigingen. We wensen evenwel te benadrukken dat er nog geen definitieve teksten zijn en onderstaande enkel geldt onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaamse Parlement.

De wijzigingen zouden ingaan vanaf 1 januari 2022. Grote vraag hierbij is uiteraard welke datum zal tellen om het tarief van de verschuldigde registratiebelasting te bepalen? Alle bronnen stellen dat de datum van de notariële koopakte van belang zal zijn, en dus niet de datum van het compromis. We merken hierbij op dat de notariële akte in principe binnen de 4 maanden na compromisdatum moet verleden worden.

Aankoop enige gezinswoning: verlaging van 6% naar 3%

Bij de aankoop van een enige gezinswoning betaalt men vandaag 6% registratiebelastingen. Dit gunsttarief zou dus vanaf 1 januari 2022 verlaagd worden naar 3%.

We gaan ervan uit dat voor de toepassing van het gunsttarief van 3% dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor het huidige gunsttarief van 6%. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het moet gaan om de aankoop van een enige woning door een natuurlijk persoon die binnen de 3 jaar zijn hoofdverblijfplaats moet vestigen in de aangekochte woning. We merken op dat het vandaag niet vereist is dat alle kopers aan deze voorwaarden voldoen. Het is mogelijk dat slechts één van de kopers aan de voorwaarden voldoet. In dat geval zal enkel deze persoon het gunsttarief kunnen genieten.

De koper die het gunsttarief wenst te genieten, mag noch afzonderlijk, noch gezamenlijk met de andere koper(s) al een andere woning of bouwgrond (waar ook ter wereld gelegen) voor de geheelheid in volle eigendom hebben.

Wie echter al vastgoed bezit, kan toch een 'nieuwe woning' aankopen tegen het gunsttarief op voorwaarde dat dit onroerend goed binnen een termijn van 1 jaar volledig en ten bezwarende titel wordt vervreemd en er een causaal verband tussen de nieuwe aankoop en de vervreemding van het verhinderende vastgoed kan worden aangetoond.
 

Ingrijpende energetische renovatie enige gezinswoning: verlaging van 5% naar 1%

Bij aankoop van een enige gezinswoning, kan vandaag een gunsttarief van 5% genoten worden, wanneer de verkrijger zich ertoe verbindt de aangekochte woning ingrijpend energetisch te renoveren.
Onderwerpt men de woning aan een ingrijpende energetische renovatie, dan moet men binnen de 5 jaar na aankoop zijn hoofdverblijfplaats vestigen op dit adres.

Dit gunsttarief van 5% zou vanaf 1 januari 2022 dalen naar 1%.

Rechtenvermindering bij aankoop ‘bescheiden’ woning

Bij aankoop van een ‘bescheiden’ gezinswoning aan gunsttarief van 6% kan vandaag een extra rechtenvermindering genoten worden van maximaal 5.600,00 euro. Deze maximale rechtenvermindering zou bij aankoop aan gunsttarief van 3% verminderd worden tot 2.800,00 euro en bij aankoop aan gunsttarief van 1% tot 960,00 euro.
Voorwaarde is dat de aankoopprijs maximaal 200.000,00 euro bedraagt. Voor woningen die gelegen zijn in de kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel mag de woning een iets hogere waarde hebben, m.n. maximaal 220.000,00 euro.

Afschaffing meeneembaarheid

Betaalde verkooprechten van een vorige aankoop, kan men in bepaalde gevallen (gedeeltelijk) recupereren bij aankoop van een ander onroerend goed, opvoorwaarde dat men er zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen. Het meeneembare verkooprecht bedraagt maximaal 13.000,00 euro.

Deze meeneembaarheid van registratiebelastingen zou afgeschaft worden. Er zou wel een overgangsregeling uitgewerkt worden waarbij men tot 1 januari 2024 zou kunnen kiezen tussen:
- het voordeel van de meeneembaarheid in combinatie met het gunsttarief van 6%;
- en het nieuwe gunsttarief van 3% (en geen meeneembaarheid).

Als men kan genieten van de maximale meeneembaarheid van 13.000,00 euro, zou men bij een aankoopprijs van 433.340,00 euro of meer vermoedelijk beter kiezen voor het gunsttarief van 3% (eerder dan 6% + meeneembaarheid).
We nemen aan dat de kopers van een bouwgrond (waarop de gezinswoning zal gebouwd worden) eventueel ook nog tot 1 januari 2024 van het voordeel van de meeneembaarheid zullen kunnen genieten, maar dat is op heden niet duidelijk.

Aankoop niet-eigen of niet-enige woning, professioneel vastgoed of grond

Bij de aankoop van een tweede, derde … woning; een eerste woning die men niet zelf gaat betrekken; professioneel vastgoed of een grond, zou het verkooprecht vanaf 1 januari 2022 stijgen van 10% naar 12%.

We brengen in herinnering dat het fiscale voordeel voor de kapitaalaflossingen van een lening voor de verwerving van een niet-eigen woning, vermoedelijk ook zal afgeschaft worden voor nieuwe kredieten (lees het artikel: Afschaffing fiscaal voordeel kapitaalaflossingen voor aankoop tweede verblijf?).
 

Quid nieuwbouw?

De aankoop van een bouwgrond zal dus vermoedelijk vanaf 1 januari 2022 onderworpen worden aan het kooprecht van 12% en op de nieuwbouw zal men 21% btw moeten betalen.

We brengen in herinnering dat voor sloop en heropbouw van een enige en eigen woning tot einde 2022 een btw-tarief van 6% kan genoten worden (Meer info: BTW | FOD Financiën, belgium.be).
De aankoop van de te slopen woning kan vandaag volgens VLABEL ook genieten van het gunsttarief van 6% (en dus vermoedelijk binnenkort ook van het 3%-tarief).
De inschrijving moet gebeuren op het adres van de aangekochte woning om te voldoen aan de voorwaarde dat  de woning als hoofdverblijfplaats wordt bestemd. Het moet dus niet noodzakelijk gaan om dezelfde woning.

We volgen dit verder op en houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Hebt u nog vragen? Contacteer dan uw private banker of wealth manager. 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.