Zijn privékosten van een appartement aan zee fiscaal aftrekbaar in de vennootschap?

Kan een vennootschap bij wijze van bezoldiging een appartement aan zee ter beschikking stellen aan de bedrijfsleider en is er dan sprake van beroepskosten?

Het antwoord op deze populistisch geformuleerde vraag is heel eenvoudig: privékosten zijn fiscaal niet aftrekbaar als beroepskost! Dit is ook nooit anders geweest.
Een correctere vraag zou de volgende zijn: kan de vennootschap bij wijze van bezoldiging een appartement aan zee ter beschikking stellen aan de bedrijfsleider en kan zij de kosten die met dit appartement verband houden dan als beroepskost aftrekken?
Hieromtrent is in het verleden heel wat onenigheid geweest in de rechtspraak.
Sinds de midzomerarresten van het Hof van Cassatie in 2015 werd de lijn stilaan wel iets duidelijker. Op dat ogenblik werd de discussie in essentie herleid tot de vraag of deze kost gedaan werd om belastbare inkomsten te behouden of te verwerven.

Dat kosten om de bedrijfsleider te bezoldigen aftrekbare beroepskosten kunnen uitmaken, wordt in de regel aanvaard. De discussie die vervolgens ontstond, was  of er al dan niet werkelijke prestaties tegenover dit loon stonden.

Aangezien de bewijslast om kosten fiscaal aftrekbaar te krijgen toekomt aan de belastingplichtige, kwam het ook aan hem toe om de werkelijkheid van de prestaties aan te tonen.

Daar zat net het probleem, want volgens bepaalde Hoven van Beroep moest men aantonen welke extra prestaties men leverde om de terbeschikkingstelling van het appartement te rechtvaardigen. Als dit niet kon worden aangetoond, faalde men in zijn bewijslast en waren de kosten bijgevolg niet aftrekbaar. Waar men de voorwaarde van extra prestaties las in de wet, is ons niet geheel duidelijk. Maar daar bent u als belastingplichtige uiteraard niet mee geholpen.

Het is een verademing om te zien dat het Hof van Beroep te Antwerpen in een recent arrest ook gewoon de wet kon toepassen. De feiten die aan de grondslag lagen waren de volgende.

Een tandartsenvennootschap had samen met haar bedrijfsleider in onverdeeldheid een appartement aan zee aangekocht, respectievelijk voor 99% en 1%. Het appartement werd niet voor de tandartsactiviteit aangewend? maar werd bij wijze van bezoldiging aan de tandarts ter beschikking gesteld. Het Hof besloot dat men inderdaad bij wijze van bezoldiging een appartement kan ter beschikking stellen aan de bedrijfsleider. Het Hof aanvaardt in deze ook dat er reële prestaties tegenover deze bezoldiging staan op basis van volgende overwegingen:

  •  Alleen de bedrijfsleider levert prestaties voor de vennootschap.
  •  De inkomsten van de vennootschap overstijgen ruimschoots de kosten van het appartement.
  • Er werd een voordeel van alle aard aangegeven in hoofde van de bedrijfsleider.
  • Uit de (beknopte) verslagen van de bijzondere algemene vergadering blijkt dat werd beslist dat de vergoeding van de bedrijfsleider onder meer bestond uit de kosteloze beschikking van het appartement. 
Merk wel op dat de vennootschap het appartement in (onverdeelde) (volle) eigendom bezat. Een extra argument betrof in deze dan ook de eventuele toekomstige meerwaarde die de vennootschap op het appartement zou kunnen realiseren. Als de vennootschap alleen een vruchtgebruik zou bezitten, is dit laatste argument uiteraard (grotendeels) afwezig. 

Volgend stramien lijkt ons inziens heel eenvoudig en correct te zijn.

  • Kosten die gemaakt zijn om de bedrijfsleider te bezoldigen, kunnen aftrekbare beroepskosten uitmaken als ze werden gemaakt om belastbare opbrengsten te behouden of te verwerven in hoofde van de vennootschap.
  • Of deze bezoldiging wordt betaald in natura dan wel in cash is irrelevant; de wetgever voorziet immers zelf in een mogelijkheid en methodiek van waardering van voordelen in natura.
  • Er moeten uiteraard werkelijke prestaties staan tegenover het totale “bezoldigingspakket”. Uit de wet blijkt echter geenszins dat hier extra prestaties zouden moeten tegenover staan.
  • Voor zover het totale bezoldigingspakket niet hoger ligt dan hetgeen marktconform is voor de geleverde prestaties, lijken ons dergelijke kosten principieel aftrekbaar te moeten zijn. Een goede documentatie omtrent wat u precies doet voor de vennootschap en waarom de totale bezoldiging niet overdreven is voor het geleverde werk, lijkt ons in ieder geval ten stelligste aan te bevelen!
     

Als men van oordeel zou zijn dat het in deze tijden niet langer maatschappelijk aanvaardbaar is om dergelijke kosten via de vennootschap te financierene, dan moet men de wet aanpassen. Dit kan eenvoudig: beperk de aftrekbaarheid van de kosten tot het belastbare voordeel van alle aard, of belast niet langer op forfaitaire voordelen maar op reële voordelen (dit laatste vormt overigens de regel).  

Hebt u hierover vragen? Contacteer uw private banker of wealth officer. Of wenst u vrijblijvend meer informatie over de services van KBC Private Banking & Wealth?

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

Disclaimer
Dit nieuwsbericht  mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.
 

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.