Reclame: Optimum Fund Enhanced Intelligence

Een nieuw tijdperk in beleggen

Reclame: Optimum Fund Enhanced Intelligence

Een nieuw tijdperk in beleggen

Ontwikkeld voor Private Banking-klanten

Enhanced Intelligence is een compartiment van de Belgische Bevek Optimum Fund, ontwikkeld voor Private Banking klanten. Het fonds wordt beheerd door KBC Asset Management NV. De minimale inleg bedraagt 10.000 euro.

Dynamisch fonds

Optimum Fund Enhanced intelligence is een dynamisch gemengd fonds dat belegt in verschillende activaklassen zoals aandelen en obligaties. Er is geen eindvervaldag. Kapitaal en rendement worden niet gewaarborgd of beschermd.

Mee beheerd met behulp van artificiële intelligentie

Succesvol beleggen betekent snel en efficiënt inspelen op de financiële markten. Artificiële intelligentie (AI) kan daarbij helpen. AI-software maakt het immers mogelijk meer, sneller en grondiger data te analyseren dan ooit. ​

Beleggingsbeleid

Optimum Fund Enhanced Intelligence belegt (on)rechtstreeks in verschillende activaklassen, zoals aandelen(gerelateerde) beleggingen, obligatie(gerelateerde) beleggingen, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen. De richtspreiding is 55% voor het aandelenluik en 45% voor het obligatieluik. Het fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar de samengestelde benchmark: 55% MSCI All Countries World Net Return Index, 22,5% JP Morgan EMU Government Bonds Investment Grade All Maturities Total Return Index en 22,5% iBoxx Euro Corporate bonds Total Return Index. Het doel is niet om deze te repliceren.​

​Het fonds kan van deze richtspreiding afwijken op basis van wiskundige modellen die gebruik maken van AI-technieken zoals machine learning. Deze modellen analyseren dagelijks markt- en economische gegevens, geselecteerd door KBC Asset Management, om verwachtingen te genereren rond de evolutie van de financiële markten en activaklassen. KBC Asset Management bepaalt welke activaklassen, regio’s, sectoren en thema’s voor het fonds in aanmerking komen. De beheerder van het fonds gebruikt de verkregen inzichten uit de wiskundige modellen om de uiteindelijke asset allocatie en de verdeling binnen de verschillende activaklassen mee te bepalen.

De beheerder kan altijd beslissen om de modellen niet of slechts gedeeltelijk te volgen, al wordt verwacht dat menselijke tussenkomst eerder uitzonderlijk zal zijn. ​

De invulling van de portefeuille kan overwegend gebeuren via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC-groep.

​Er is geen eindvervaldag. Kapitaal en rendement worden niet gewaarborgd of beschermd. De uitdrukkingsmunt is euro.

Is Optimum Fund Enhanced Intelligence geschikt voor u?​ ​

Dit fonds is in de eerste plaats bedoeld voor beleggers met een dynamische of zeer dynamische risicovoorkeur. Wij raden u aan alleen in dit fonds te beleggen als u de essentiële kenmerken van het fonds begrijpt en in het bijzonder als u de risico's begrijpt die aan dit fonds verbonden zijn.​

Risico's

De risico-indicator is 3 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico). Deze samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten.
De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
3 weerspiegelt de marktgevoeligheid van de verschillende activa waarin het fonds belegt. Bijgevolg situeert de indicator zich tussen deze van typische obligatie- (2) en aandelenfondsen (4).
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Dit fonds heeft bovendien een:

 • Gemiddeld inflatierisico​
  Het obligatiegedeelte biedt geen bescherming tegen een stijging van de inflatie.
 • Gemiddeld wisselkoersrisico
  ​Aangezien er belegd wordt in effecten die uitgedrukt zijn in andere munten dan de euro, is er een reële kans dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
 • Gemiddeld kredietrisico
  Het obligatiegedeelte belegt overwegend, maar niet uitsluitend, in obligaties met een investment grade rating. (De rating van een obligatie duidt de waarschijnlijkheid aan dat een belegger de vooropgestelde betalingen van interest en kapitaal daadwerkelijk zal ontvangen. Standard and Poor’s en Fitch drukken hun ratings uit in letters met een schaal van AAA tot D. Moody’s drukt haar ratings uit in letters en cijfers met een schaal van Aaa tot Ca. Waarbij een obligatie met AAA (S&P en Fitch) of Aaa (Moody’s) rating de hoogst mogelijke waarschijnlijkheid heeft dat een belegger de vooropgestelde betalingen van interest en kapitaal zal ontvangen. Obligaties met een investment grade rating hebben een lange termijn kredietbeoordelingsscore of rating van BBB- (S&P en Fitch) of Baa3 (Moody’s) of hoger.) Bijgevolg is er een groter risico dat een emittent zijn verplichtingen niet meer kan nakomen dan wanneer er enkel in obligaties met een investment grade zou belegd worden.​
  Indien beleggers twijfelen over de kredietwaardigheid van de emittenten van de obligaties, kan de waarde van de obligaties dalen.

De AI-software achter Optimum Fund Enhanced Intelligence maakt het mogelijk meer, sneller en grondiger data te analyseren dan ooit

Link naar video
https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=zhHgKAbTEFY
 • Dagelijkse analyse van meer dan 1.000 verschillende economische data.
 • Een 180-tal modellen zoeken naar patronen in deze data.

 • Deze modellen zijn zelflerend. Ze sturen zichzelf bij met elke nieuwe hoeveelheid data die de beheerder toevoegt.​

​Doel van deze modellen is om verwachtingen te genereren rond de evolutie van de financiële markten en activaklassen. Op basis van deze verwachtingen zal de AI-software dan een verdeling van en binnen activaklassen voorstellen.​

Altijd mee in een wereld die steeds sneller verandert

Wat vandaag nieuw is, is morgen achterhaald. Daarom voedt de beheerder de AI-software achter Optimum Fund Enhanced Intelligence continu met nieuwe data. Door middel van een jaarlijkse hertraining en hermodellering geeft de beheerder de AI-software bovendien de kans om bij te leren.​

Een hertraining kunt u vergelijken met een automatische update van uw smartphone. Hermodelleren gaat een stap verder. Bekijk het als de lancering van een nieuw model van uw smartphone. Bij Optimum Fund Enhanced Intelligence worden de modellen die gebruikt worden bij het beheer van het fonds aangepast of vernieuwd wanneer mogelijk of nodig.

Ruhi Ravichandran, quant expert KBC Asset Management NV

Een mooie manier om uw portefeuille te diversifiëren

Mensen interpreteren nieuwe informatie vaak op zo’n manier dat ze past in hun denkkader. Of ze zoeken naar een consensus. AI-software doet dat niet. AI heeft geen emoties of vooroordelen, verwerkt data objectief en gaat soms tegen de stroom in.​

Het is belangrijk om de AI-software achter Optimum Fund Enhanced Intelligence in zijn waarde te laten. Ik zie die AI-software als een nieuwe collega met een eigen, uitgesproken mening. En net daarom kan Optimum Fund Enhanced Intelligence een mooie diversificatie zijn binnen een ruim gespreide portefeuille. Leuk detail: dit is het eerste en voorlopig enige Belgische fonds dat op die manier gebruik maakt van AI.

​Siegfried Top, strategist KBC Asset Management NV

Kosten

Instapvergoeding: 2,5%
Uitstapvergoeding: geen (uitzondering: 5% bij uitstap binnen de maand na instap)
Lopende kosten: 1,96% verrekend in de netto inventariswaarde
Anti dilution levy: in uitzonderlijke situaties *

* Bij uitzonderlijk grote bedragen aan netto toe- of uittredingen kan KBC Asset Management NV beslissen om aan de betrokken beleggers (die op die dag toe- of uittreden) bijkomende kosten aan te rekenen die de negatieve impact om de netto-inventariswaarde neutraliseren. De hoogte van die kosten is gebaseerd op de transactiekosten die de beheerder moet maken. Deze in zeer uitzonderlijke situaties aangerekende kosten zijn in het belang van de beleggers die in het fonds blijven.

Taksen

Beurstaks: 1,32% bij uitstap (max. 4.000 euro) voor kapitalisatiedeelbewijzen.​

RV: 30% roerende voorheffing op dividenden voor distributiedeelbewijzen.​
30% roerende voorheffing op de meerwaarde.​
Raadpleeg het document Asset test op www.kbc.be/documentatie-beleggen of www.cbc.be/documentation-investissements

​Deze fiscaliteit is van toepassing op particuliere beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting en kan in de toekomst wijzigen.​​

Wat u nog moet weten

Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht. Lees het essentiële-informatiedocument, de fondsenfiche en het prospectus vooraleer je dit fonds aankoopt. Deze documenten kunt u gratis verkrijgen in het Nederlands en Engels via uw KBC-kantoor of op www.kbc.be/documentatie-beleggen. Daar vindt u ook een samenvatting van uw rechten als belegger in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

De netto-inventariswaarde vindt u op www.beama.be en op KBC Mobile. Bij klachten kunt u terecht bij  klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94, of ombudsman@ombudsfin.be. Kijk op www.kbc.be/lexicon voor het volledige overzicht van financieel economische termen.

Maak een afspraak