KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in AUD op 5 jaar met vaste interestvoet

31.10.2016

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in AUD op 5 jaar met vaste interestvoet

  • Note in deviezen
  • Vaste jaarlijkse bruto coupon van 3,00% per jaar, namelijk AUD 45,00 (bruto) per Coupure
  • Gratis bewaring op KBC Effectenrekening

Vanaf maandag 31 oktober 2016 (9 uur) tot en met vrijdag 2december 2016 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde Notes van KBC IFIMA S.A. (LUX) (de “Emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “Garant”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd  5 jaar
Eindvervaldag 7 december 2021
Uitgifteprijs

101,25% (met inbegrip van een plaatsingscommissie van 1,25%)


Gelieve rekening te houden met een wisselkoerscommissie die in de regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum.

Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen op de Tarievenkaart.

Terugbetaling op de Eindvervaldag Recht op terugbetaling aan 100,00% van het belegde bedrag in AUD (zonder plaatsingscommissie), namelijk AUD 1.500,00 per Coupure, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.
Beleggingsdoelstelling Een belegging in dit product kan interessant zijn als herbelegging in Australische dollar.
Coupon Jaarlijks heeft u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 3,00% per jaar, namelijk AUD 45,00 (bruto) per Coupure, betaalbaar op 7 december van elk jaar van 7 december 2017 tot en met de Eindvervaldag.
Taks op beursverrichtingen Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 650.
Rendement

Het Bruto Actuarieel Rendement in AUD bedraagt 2,73%* (inclusief Plaatsingscommissie van 1,25% en vóór roerende voorheffing), indien de Notes tot de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Bruto Actuarieel Rendement” in de product fiche.

Het Actuarieel Rendement in AUD na roerende voorheffing (momenteel 27%) bedraagt 1,93% indien de Notes tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Actuarieel rendement na roerende voorheffing” in de product fiche.

Coupure AUD 1.500
Notering Gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs
Toepasselijk recht De Notes, de garantie en de Coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rang van de vordering op de garantie en de status van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Rating van de Garant

Moody’s A1 (stabiele vooruitzichten)
S&P A (stabiele vooruitzichten)
Fitch A- (positieve vooruitzichten)


Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ - kredietratings

Risico’s

De belegger wordt verzocht om inzage te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van het (i) kredietrisico ‐ de terugbetaling van het belegde kapitaal in AUD (zonder plaatsingscommissie) en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de Emittent) en van KBC Bank NV (de Garant); (ii) het wisselkoersrisico ‐ de Notes zijn in AUD uitgedrukt, een belegging in de Notes zal een risico omvatten met betrekking tot de omzetting van AUD naar EUR voor de Interest en de Terugbetaling (de wisselkoers AUD/EUR kan aanzienlijk fluctueren tijdens de looptijd van de Notes); (iii) liquiditeitsrisico ‐ de notering op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs is geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen en dus kan het zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun Notes te verkopen vóór de Eindvervaldag; (iv) het risico op schommelingen van de prijs van het product (marktrisico) ‐ de prijs van de Notes kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten; en (v) het risico ‘bail‐in’ ‐ deze Notes kunnen bij falen of waarschijnlijk falen van KBC Bank Groep (KBC Bank NV en haar dochterondernemingen) geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde “Bail‐in”).

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het Basisprospectus op pagina’s 26 e.v. en in de productfiche op pagina’s 3‐4.

 

Dit product (de “Notes”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis of ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten en wisselkoersen).

Meer info

  • Productfiche
  • Final Terms (Engels), inclusief Samenvatting van de Notes in het Nederlands (31 oktober 2016)
  • Basisprospectus EMTN-programma (Engels) 21-06-2016
  • Supplement (Engels) 15-09-2016
  • Samenvatting Basisprospectus in het Nederlands (21 juni 2016)

* tarieven op jaarbasis en voor afhouding van roerende voorheffing (momenteel 27%).

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be (tel. 0800 62 084) en/of ombudsman@ombudsfin.be.

 

Gerelateerde artikels