KBC IFIMA S.A. (LUX) gestructureerde Note in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet

31.10.2016

KBC IFIMA S.A. (LUX) gestructureerde Note in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet

  • Gestructureerde Note in deviezen
  • Jaarlijkse coupon, deels met vaste rentevoet, deels gekoppeld aan de USD CMS rente op 5 jaar (zijnde de interbancaire referentierente voor een swap in USD van een vaste rente tegen en variabele rente met eenlooptijd op 5 jaar)
  • Gratis bewaring op KBC Effectenrekening

Vanaf maandag 31 oktober 2016 (9 uur) tot en met vrijdag 2 december 2016 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op niet-achtergestelde, gestructureerde Notes van KBC IFIMA S.A. (LUX) (de “Emittent”) gegarandeerd door KBC Bank NV (de “Garant”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd  6 jaar
Eindvervaldag 7 december 2022
Uitgifteprijs

101,50% (met inbegrip van een plaatsingscommissie van 1,50%)


Gelieve rekening te houden met een wisselkoerscommissie die in de regel 1,00% bedraagt van de wisselkoers geldend op de relevante betaaldatum.

Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen op de Tarievenkaart.

Terugbetaling op de Eindvervaldag Recht op terugbetaling aan 100,00% van het belegde bedrag in USD (zonder plaatsingscommissie), namelijk USD 2.000,00 per Coupure, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent of de Garant of in geval van bail-in.
Beleggingsdoelstelling Met een belegging in dit product wordt ingezet op een matige stijging van de USD CMS rente op 5 jaar.
Coupon

Gedurende de eerste 3 jaar een vaste coupon van 2,00%. Vanaf jaar 4 een variabele coupon gelijk aan de USD CMS rente op 5 jaar, met een minimum van 1,50% en een maximum van 4,50%.

De waarschijnlijkheid dat een maximale coupon zal worden uitgekeerd, is zeer beperkt. De kans is bovendien zeer gering dat voor de opeenvolgende variabele coupons het maximum couponbedrag uitgekeerd zal worden.

De coupon is jaarlijks betaalbaar op 7 december van elk jaar, vanaf 7 december 2017 tot en met de Eindvervaldag. De tarieven in deze pagina vermeld, zijn op jaarbasis en vóór afhouding van roerende voorheffing (momenteel 27%).

Taks op beursverrichtingen Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 650.
Rendement Voor meer informatie betreffende de werking van het product, de rendementen en voorbeelden van het product verwijzen we naar de secties “Meer informatie over de USD CMS rentecurve” en “Historische evolutie van de EUR/USD wisselkoers” vanaf p. 6 van de productfiche.
Coupure USD 2.000
Notering Gereglementeerde markt van de Luxemburgse beurs
Toepasselijk recht De Notes, de garantie en de Coupons zijn onderworpen aan het Engels recht. De rang van de vordering op de garantie en de status van de garantie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Rating van de Garant

Moody’s A1 (stabiele vooruitzichten)
S&P A (stabiele vooruitzichten)
Fitch A- (positieve vooruitzichten)


Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling tot kopen, verkopen of aanhouden van de Notes van de Emittent. Meer informatie over deze ratings is te vinden op: www.kbc.com onder de tab ‘investor relations’ - kredietratings

Risico’s

De belegger wordt verzocht om inzage te nemen van alle risico’s eigen aan dit product en meer in het bijzonder van het (i) kredietrisico ‐ de terugbetaling van het belegde kapitaal in USD (zonder plaatsingscommissie) en de interestbetalingen zijn afhankelijk van de solvabiliteit van KBC IFIMA S.A. (de Emittent) en van KBC Bank NV (de Garant); (ii) het wisselkoersrisico ‐ de Notes zijn in USD uitgedrukt, een belegging in de Notes zal een risico omvatten met betrekking tot de omzetting van USD naar EUR voor de Interest en de Terugbetaling (de wisselkoers USD‐EUR kan aanzienlijk fluctueren tijdens de looptijd van de Notes); (iii) het risico met betrekking tot de USD CMS rentecurve – de Notes zijn vanaf jaar 4 gekoppeld aan de USD CMS rentecurve, een belegging in de Notes zal voor wat betreft de Interest een risico omvatten met betrekking tot het verschil van de USD CMS rente op 10 jaar en de USD CMS rente op 2 jaar; (iv) liquiditeitsrisico ‐ de notering op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs is geen garantie dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen en dus kan het zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid zijn hun Notes te verkopen vóór de Eindvervaldag; (v) het risico op schommelingen van de prijs van het product (marktrisico) ‐ de prijs van de Notes kan schommelen door toedoen van verschillende factoren zoals onder meer de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit op de markten; en (vi) het risico ‘bail‐in’ ‐ deze Notes kunnen bij falen of waarschijnlijk falen van KBC Bank Groep (KBC Bank NV en haar dochterondernemingen) geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (aandelen), al naargelang de beslissing van de toezichthouders (zogenaamde “Bail‐in”).

De risicofactoren worden uitgebreid beschreven in het Basisprospectus op pagina’s 28 e.v. en in de productfiche op pagina 4.

Dit complex product (de “Notes”) is een schuldinstrument en richt zich tot beleggers die over voldoende kennis en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico's te kunnen inschatten van een belegging in dit type instrument (met name vertrouwd zijn met de interestvoeten, wisselkoersen en de USD CMS rente).

Meer info

  • Productfiche
  • Final Terms (Engels), inclusief Samenvatting van de Notes in het Nederlands (31 oktober 2016)
  • Basisprospectus EMTN-programma (Engels) 21-06-2016
  • Supplement (Engels) 15-09-2016
  • Samenvatting Basisprospectus in het Nederlands (21 juni 2016)

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be (tel. 0800 62 084) en/of ombudsman@ombudsfin.be.

 

Gerelateerde artikels