Bedrijfsobligatie VGP NV

07.09.2016

Bedrijfsobligatie VGP NV

  • Vaste jaarlijkse coupon
  • Looptijd 7 jaar

Beleggen in obligaties houdt risico’s in. Door in te schrijven op de Obligaties verschaffen de beleggers een lening aan de Emittent die er zich toe verbindt om op jaarlijkse basis interest te betalen en op de vervaldatum de hoofdsom terug te betalen. De beleggers lopen het risico een deel of het geheel van het belegde bedrag te verliezen. Vooraleer in te tekenen op de aangeboden Obligatie dienen beleggers de productfiche en het Prospectus gelezen te hebben en bijzondere aandacht te schenken aan de risicofactoren.

Vanaf vrijdag 9 september 2016 (9 uur) tot en met donderdag 15 september 2016 (16 uur) (behoudens vervroegde afsluiting) kunt u intekenen op nieuwe bedrijsfobligatie (de “Obligatie”) van VGP NV (BE) (de “Emittent”).

Voornaamste kenmerken

Looptijd: 7 jaar
Eindvervaldag: 21 september 2023
Uitgifteprijs:

100%

Alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij KBC Bank NV zijn te raadplegen op de Tarievenkaart.

Plaatsingscommissie 1,875%, gedragen door de emittent
Terugbetaling op Eindvervaldag: Recht op terugbetaling aan 100% van het belegde bedrag in EUR, namelijk EUR 1000 per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent.
Beleggingsdoelstelling: Met een belegging in dit product wordt ingezet op diversificatie van de beleggingsportefeuilles.
Jaarlijkse Coupon: 3,90%, jaarlijks betaalbaar op 21 september van elk jaar, vanaf september 2017 tot en met de Eindvervaldag. De jaarlijkse Coupon zal worden aangepast in het geval van een Step-Up of Step-Down n.a.v. een Controlewijziging en/of het al dan niet behalen van een financiële verbintenis. (meer informatie hierover vindt u in het Prospectus). De tarieven in deze paragraaf vermeld, zijn op jaarbasis en vóór afhouding van roerende voorheffing (momenteel 27%)).
Rendement: Het Bruto Actuarieel Rendement bedraagt 3,90% (vóór roerende voorheffing), indien de Obligatie tot de Eindvervaldag wordt aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Bruto Actuarieel Rendement” in de product fiche. Het Actuarieel Rendement na roerende voorheffing (momenteel 27%) bedraagt 2,847% indien de Obligatie tot op de Eindvervaldag wordt aangehouden. U vindt hierover meer informatie onder “Actuarieel rendement na roerende voorheffing” in de productfiche. 
Coupure: EUR 1.000
Notering: De gereglementeerde markt van Euronext Brussel.
Toepasselijk recht: Belgisch recht.
Waarschuwing:
  • De Obligaties zijn verbintenissen van een holdingvennootschap waardoor haar verbintenissen structureel achtergesteld zijn aan enige door een zekerheid gevrijwaarde schuld of eerder vervallende schuld van de Emittent, en effectief structureel achtergesteld zijn aan de aanzienlijke schulden van de Joint Venture, de dochterondernemingen van de Joint Venture en de leden van de Groep (andere dan de Emittent).
  • Omdat een emittent van een obligatie-uitgifte in gebreke kan blijven, is het voor potentiële beleggers van belang in hun beleggingen een degelijke spreiding inzake instrumenten en tegenpartijen aan te houden.

Meer info

Info

  • Productfiche
  • Prospectus (Nederlands)
  • Samenvatting (Frans)
  • Bericht vervroegde afsluiting
  • Bericht toewijzing

Bij klachten kunt u zich wenden tot klachten@kbc.be (tel. 0800 62 084) en/of ombudsman@ombudsfin.be. 

Gerelateerde artikels