Juridische verklaring

disclaimer

Juridische verklaring

disclaimer

Juridische informatie

De verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Groep NV, KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV geven echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling in de zin van de wet van 2 augustus 2002. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot de KBC-bankkantoren of KBC-verzekeringsagenten

De aansprakelijkheid van KBC Groep NV, KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op deze website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. KBC Groep NV, KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV treden daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen u en die derden. KBC Groep NV, KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC Groep NV, KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV bieden bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

U kunt KBC Groep NV, KBC Bank NV of KBC Verzekeringen NV niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van KBC Groep NV, KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV te linken naar de KBC webpagina’s vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’ ,’ framed linking’,’ inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zullen wij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren.

De dienst- en productinformatie die KBC Groep NV, KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV verstrekken via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot deze website of het gebruik van deze website.  

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij KBC Groep NV, KBC Bank NV, hetzij KBC Verzekeringen NV, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

De gebruikers worden aangemoedigd om bij te dragen aan de inhoud van deze website door commentaren te schrijven, en eventuele fouten en onvolledigheden aan te passen. Ze verbinden zich ertoe om geen commentaren te posten die politiek getint zijn of een inbreuk vormen op de openbare orde en/of goede zeden zoals bijv. commentaren van racistische aard. KBC Groep NV, KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV behouden zich het recht voor om commentaren te verwijderen.

Zetel van de vennootschap: KBC Groep NV– Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België BTW BE 0403.227.515 – RPR Brussel

Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – FSMA 26.256

Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV– Professor Roger Van Overstraetenplein 2– 3000 Leuven – België BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven