Juridische verklaring

Juridische verklaring

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Autolease NV geven echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de KBC-website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling in de zin van de wet van 2 augustus 2002. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot de KBC-Bedrijvencentra of KBC-bankkantoren en KBC-verzekeringsagenten. Alleen als uitdrukkelijk anders wordt bedongen, maakt de verstrekte informatie een aanbod uit. Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de KBC-website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan die we expliciet vermelden. Bovendien mag u dit aanbod in geen geval in aanmerking nemen als het niet beantwoordt aan de regels die in uw rechtsgebied gelden.

De aansprakelijkheid van KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Autolease NV voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Autolease NV treden daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen u en die derden. KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Autolease NV dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Autolease NV bieden bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

U kunt KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Autolease NV niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Autolease NV te linken naar de KBC webpagina’s vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’ ,’ framed linking’,’ inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zullen wij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren.

De dienst- en productinformatie die KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV en KBC Autolease NV verstrekken via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website. De dienst KBC-Online is slechts bestemd voor personen die een KBC-Online overeenkomst onder Belgisch recht hebben ondertekend.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij KBC Groep NV, KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV, KBC Autolease NV hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Meer informatie omtrent de bescherming van uw privacy vindt u bij privacy. U vindt deze link onderaan elke pagina van de KBC-website evenals deze disclaimer.

 

KBC Groep NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België – BTW BE 0403.227.515 – RPR Brussel

KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België – BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel. Een onderneming van de KBC-groep.

KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België – BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC-groep.

KBC Autolease NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 5 – 3000 Leuven – België – BTW BE 0422.562.385 – RPR Leuven – IBAN BE30 4377 5013 7111 – BIC KREDBEBB. Een onderneming van de KBC-groep.