KBC Economics: economische vooruitzichten

De Europese gasprijzen zijn in maart licht gedaald

Als gevolg van zachter weer en torenhoge gasreserves zijn in maart de Europese gasprijzen licht gedaald tot 47,9 euro per MWh. Hoewel de gasprijzen nog steeds meer dan twee keer hoger liggen dan vóór de pandemie, zijn ze wel 85% lager dan hun piek van augustus 2022. Ook de olieprijzen daalden in maart met 5,4% tot 79,7 USD per vat als gevolg van bezorgdheid over de vraag. Het recente besluit van OPEC+ om de productie met 1 miljoen vaten per dag te verlagen, zal de olieprijzen in april echter onder opwaartse druk zetten en de TTF-gasprijsfutures houden ook rekening met mogelijke toekomstige prijsstijgingen.

De inflatie daalde in de eurozone van 8,5% in februari tot 6,9% in maart

Door de lagere energieprijzen daalde de inflatie in de eurozone van 8,5% in februari tot 6,9% in maart. De jaarlijkse energie-inflatie is in maart zelfs negatief geworden. Toch is de bezorgdheid over de inflatie nog lang niet voorbij. De kerninflatie steeg van 5,6% in februari tot 5,7% in maart, onder meer omdat de diensteninflatie toenam. Aangezien de daling van de kerninflatie in grote lijnen aan de verwachtingen voldeed, verhogen wij onze inflatieprognose voor 2023 slechts licht tot 5,8% en handhaven wij onze prognose van 3% voor 2024.
 

In de VS daalde de inflatie van 6% in februari naar 5% in maart, onder invloed van lagere energieprijzen en lagere voedselprijsinflatie

In de VS daalde de inflatie van 6% in februari naar 5% in maart, onder invloed van lagere energieprijzen en lagere voedselprijsinflatie. De kerninflatie steeg helaas van 5,5% naar 5,6%, omdat de inflatie voor huisvesting hoog blijft en de goedereninflatie versnelde. Wij handhaven onze inflatieprognose van 4,4% voor 2023 en verlagen onze prognose voor 2024 met 0,1 procentpunt tot 2,1%.

De centrale banken richten zich weer richten op inflatiebestrijding

Nu de bezorgdheid over de financiële stabiliteit enigszins afneemt, kunnen de centrale banken zich weer richten op inflatiebestrijding. In de eurozone verwachten wij dat de ECB haar beleidstarieven bij elk van de komende drie vergaderingen met 25 basispunten zal verhogen, wat zal resulteren in een piekrente voor deposito's van 3,75%. In de VS, waar de verkrappingscyclus eerder is begonnen, de inflatie lager is en de kredietvoorwaarden naar verwachting aanzienlijk zullen verkrappen, verwachten wij slechts één extra renteverhoging bij de volgende OMC-vergadering, hetgeen resulteert in een piekrente van 5,125%. Wij verwachten dat beide centrale banken de beleidsrente dit hele jaar op deze topniveaus zullen handhaven.

In de eurozone lieten de economische indicatoren voor maart een gemengd beeld zien

Enerzijds ondersteunen de daling van de gasprijzen en de Chinese heropening de economie. Anderzijds drukt het verkrappende monetaire beleid steeds zwaarder op de economie. Wij handhaven daarom onze groeiprognoses van 0,8% en 1,1% voor respectievelijk 2023 en 2024.

In de VS heeft de strenge monetaire verstrakking tot dusver slechts een beperkt effect op de groei

Vooral de arbeidsmarkt blijft krap. Niettemin zullen de aanhoudende monetaire verstrakking en de aanscherping van de kredietvoorwaarden in het kielzog van de recente problemen in de financiële sector de groei uiteindelijk doen afnemen. Daarom verlagen wij onze prognose voor 2023 met 0,1 procentpunt tot 1,3% en onze prognose voor 2024 met 0,3 procentpunt tot 0,3%.

In China herstelt de economie zich snel na het loslaten van het nul-covidbeleid

De dienstensector bloeit, terwijl de lage en afnemende inflatiedruk de beleidsmakers in staat stelt een soepele beleidsmix te handhaven. Niettemin zijn er tekenen van zwakte in de verwerkende industrie en de export, als gevolg van de zwakke wereldwijde vraag. Wij handhaven onze groeiprognoses van 5,2% en 4,9%  voor respectievelijk 2023 en 2024.
 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie.
De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.