Arbeidsongevallen

Voorkomen door risicobeheer, genezen met een verzekering

Arbeidsongevallen

Voorkomen door risicobeheer, genezen met een verzekering

Je bent er misschien van overtuigd dat een arbeidsongevallenverzekering volstaat aangezien de financiële gevolgen van een schadegeval worden opgevangen. Maar heb je er al aan gedacht dat je op voorhand goederen én levens kunt beschermen door in te zetten op preventie? We spreken hier niet over een of/of-verhaal, maar over een ideale combinatie.

Preventie op maat

Rendementsverlies, juridische gevolgen en menselijk leed vermijden… Klinkt goed, toch? Daartoe moet het veiligheidsgedrag aangepast worden, en neem je corrigerende maatregelen met de hulp van KBC Corporate Insurance. We werken samen met jou volgens het risicobeheermodel, dat aandacht heeft voor alle processtappen van een gezond risicobeheersysteem, vóór het ongeval en na de schade. Dit model brengt je noden en behoeftes in kaart, en laat je toe om resultaatgericht te werken en permanent bij te sturen.

Risicobeheermodel

 1. Risico’s identificeren: Na een doorlichting van je bedrijf en de werking van je interne preventiedienst, ontvang je een verslag met de prioriteiten, praktische tips en adviezen om ongevallen te voorkomen.
 2. Risico’s beperken en beheren: De preventieadviseur van KBC kijkt samen met jou en eventueel je preventiedienst welke maatregelen je het best in je preventieplan opneemt.
 3. Schade inventariseren: Onze digitale tool maakt het mogelijk om (arbeids)ongevallen te registreren en te beheren.
 4. Schade beperken: Verlies de medewerkers en hun nabestaanden niet uit het oog, begeleid hen in het re-integratieproces en beperk tijdelijke ongeschiktheden met de hulp van de slachtofferbegeleiding van KBC.
 5. Analyse en bijsturing: Luister naar de cijfers. Aan de hand van de preventiestatistieken zoeken we samen naar een oplossing om je schadestatistiek te verbeteren.

Een verplichte verzekering voor arbeidsongevallen

Kleine ongevallen kunnen soms grote gevolgen hebben. Daarom laat de wet je verplicht een arbeidsongevallenverzekering sluiten voor al je werknemers. Zo worden de medische kosten, inkomstenverlies e.d. vergoed wanneer een werknemer een ongeval krijgt op het werk of onderweg naar of van het werk. Kortom, zowel je bedrijf als je werknemers worden beschermd.

Wat is verzekerd?

 • De kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval
 • Een vergoeding als je werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is
 • Een vergoeding als je werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn arbeidsongeval
 • Een vergoeding als je werknemer hulp van anderen nodig heeft
 • Een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt: de begrafeniskosten, een levenslange rente voor de echtgeno(o)t(e) en een rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag

Wat is niet verzekerd?

 • De stoffelijke schade, zoals beschadigde kledij
 • De morele schade

Periode gewaarborgd loon

De eerste maand na een ongeval betaalt je de werknemer verder uit. Je arbeidsongevallenverzekeraar betaalt je dan terug. Maar let op, die terugbetaling is beperkt.

 • Je krijgt maar 90% van het basisloon terug.
 • Het gedeelte boven het wettelijk loonplafond arbeidsongevallen en de RSZ-werkgeversbijdragen worden niet terugbetaald.

Beperkingen van de arbeidsongevallenverzekering

Bij de verplichte arbeidsongevallenverzekering zijn de medische kosten beperkt tot het RIZIV-tarief. Alle vergoedingen zijn bovendien ook geplafonneerd. Wil je dat praktisch alle medische kosten vergoed worden en dat de vergoedingen gebaseerd zijn op het volledige loon van je werknemers? Dan is het aangeraden een aanvullende verzekering arbeidsongevallen te nemen.

Goed om te weten

 • Op deze verzekering is het Belgisch recht van toepassing.
 • De dekkingen in deze polis gelden voor één of drie jaar. De polis wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van de verplichte arbeidsongevallenverzekering in de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Meer info

Zie je in dat bedrijven die nooit te maken hebben met ongevallen, zeldzaam zijn? En ben je er ook van overtuigd dat preventie en een actief risicobeheer lonen? Contacteer dan je relatiebeheerder voor meer informatie over de arbeidsongevallenpreventie- of verzekering.

Contacteer je relatiebeheerder

De aansprakelijkheid van je bestuurders verzekeren: een must

Wil je getalenteerde bestuurders aantrekken, dan is het een must om hun bestuurdersaansprakelijkheid te verzekeren.

De aansprakelijkheid van je bestuurders verzekeren: een must