Soorten bankgaranties

Een bankgarantie is een krediet waarbij de bank aan je tegenpartij de garantie geeft om in jouw plaats een bedrag uit te betalen als een verbintenis niet wordt nageleefd. Met een bankgarantie bezorg je je tegenpartij dus de nodige financiële zekerheid.

Lees meer over bankgaranties

Welk type bankgarantie je ook nodig hebt, je vindt ze bij KBC Commercial Banking.

Hieronder vind je beslist de bankgarantie die bij jouw opdracht past:

Dekt je uitvoeringsverplichtingen ten overstaan van een overheidsinstelling of staatsbedrijf in het kader van een publieke aanbesteding.

Dekt de goede uitvoering van je verbintenissen die bepaald werden in het onderliggende commerciële contract, zoals de tijdige uitvoering van de werken en de uitvoering van het contract volgens de contractvoorwaarden. Is je tegenpartij een overheidsinstelling of staatsbedrijf, kies dan voor overheidsopdracht.

Dekt je verplichtingen als huurder ten overstaan van de verhuurder, zoals bepaald in de onderliggende huurovereenkomst.

Dekt de evenredige terugbetaling van het voorschot dat je hebt ontvangen van de begunstigde indien je het contract dat je hebt afgesloten niet of slechts gedeeltelijk nakomt.

Dekt de betaling van een schadevergoeding aan de begunstigde indien je goederen of diensten niet of slechts gedeeltelijk levert of andere verplichtingen in de onderliggende overeenkomst niet nakomt.

Dekt je verplichtingen als hoofdschuldenaar en kennisgever af ten gunste van OVAM voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen tijdens een bepaalde periode.

Dekt je verplichtingen als hoofdschuldenaar en kennisgever af ten gunste van Service Public de Wallonie (SPW) voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen tijdens een bepaalde periode.

Dekt je verplichtingen als hoofdschuldenaar en kennisgever af ten gunste van de Staat der Nederlanden voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen tijdens een bepaalde periode.

Dekt je betalingsverplichtingen na uitvoering van het commerciële contract, zoals bepaald in de onderliggende overeenkomst.

Dekt de betalingsverplichtingen ten opzichte van Douane en Accijnzen:

  • Communautaire doorlopende zekerheid
  • Een personele borg
  • Schorsingsregel
  • Een borgakte plus
  • Aansprakelijke vertegenwoordiger
  • Nog een andere garantie in het domein van Douane.

Dekt de deelname aan een aanbesteding in het buitenland. Uitzonderlijk ook in het binnenland indien de aanbesteding niet kadert binnen de wet op de overheidsopdrachten.

Dekt de doorstorting van de geïnde bedragen aan de Nationale Loterij.

Dekt het niet inhouden van een bepaald percentage van de betalingen door de koper als zekerheid voor de goede uitvoering van het contract.

Dekt de goede uitvoering van de waarborgverbintenissen, zoals bepaald in de onderliggende overeenkomst.

Nodig voor het bekomen van een vervoersvergunning voor nationaal en/of communautair vervoer van goederen over de weg.

Nodig met het oog op het bekomen van een vervoersvergunning voor nationaal en/of communautair vervoer over de weg van personen.

Dekt de schuldvorderingen die voortvloeien uit de uitoefening van de werkzaamheden gedekt door de vergunning van vervoerscommissionair.

Dekt heel specifiek de terugbetaling van een krediet bij een andere financiële instelling.

Dekt je verplichtingen als voldoende erkende aannemer ten aanzien van de koper voor de voltooiing van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning zoals voorzien bij de Wet Breyne (Wet van 9 juli 1971).

KBC Commercial Banking zorgt voor bankgaranties op maat van jouw behoeften. Contacteer hiervoor je relatiebeheerder, hij helpt je graag verder.

Wil je meer weten over KBC-bankgaranties en hoe je ze vlot aanvraagt?

Lees meer over bankgaranties