Rapport verantwoord beleggen

KBC Institutional Fund Euro Bonds Responsible Investing Classic Shares DIS
BE0058977019
SFDR-classificatie: art.8

Publicatiedatum: 14-06-2024

Rapport verantwoord beleggen

Jouw verantwoord fonds wordt op vlak van duurzaamheid actief doorgelicht en bijgestuurd. Aan de hand van een aantal duurzaamheidsindicatoren zie je in welke mate jouw fonds de vooropgestelde doelen bereikt.

Klik op de pijltjes naast elke indicator voor de meest recente informatie.

De ESG-score voor landen beoordeelt hoe performant het overheidsbeleid van landen is op het vlak van milieu, sociale thema's en goed bestuur (ESG-criteria). Hoe hoger de score, hoe meer landen zich inzetten voor duurzame ontwikkeling.
Lees meer

Fonds
81,43

Doel
Hoger dan 77,00

Externe omstandigheden, zoals marktbewegingen en actualiseringen van externe gegevens, kunnen ertoe leiden dat de hierboven vermelde doelstellingen niet worden gehaald. In dat geval zal de beheerder het fonds zo snel mogelijk in lijn brengen met de doelstellingen, hierbij steeds rekening houdend met het uitsluitend belang van de belegger.

Bron: KBC Group Economics - Data coverage rate: 100,00% fonds

De broeikasgasintensiteit van een land geeft weer hoeveel ton CO2-equivalenten dat land uitstoot per miljoen dollar Bruto Binnenlands Product (tCO2e/$M BBP).
Lees meer

Fonds
354,39

Doel
Lager dan 412,27

Bron: S&P Trucost Limited © Trucost (2024) - Data coverage rate: 100,00% fonds

Wist je dat één ton CO2 gelijk is aan:

 • de gemiddelde uitstoot voor 1 passagier op een heen- en terugvlucht Brussel-New York
 • 5800 km rijden met een dieselwagen

Bron: Sibelga

Het fonds houdt in zijn beleggingsbeslissingen rekening met de ‘Belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren’ (Principal Adverse Impacts of PAI) zoals het milieu, het sociale kader, respect voor de mensenrechten, anticorruptie, …
Lees meer

Alle indicatoren opgenomen in tabel 1 alsook de relevante indicatoren uit tabellen 2 en 3 van de Gedelegeerde Verordening 2022/1288 (bijlage 1) worden in rekening genomen. De belangrijkste zijn:

 • Milieu (landen): PAI 15
  Dit fonds heeft een doelstelling voor de reductie van de broeikasgasintensiteit van landen.
 • Sociaal (landen): PAI 16
  Dit fonds belegt niet in overheidsobligaties van landen waar sociale schendingen voorkomen.

Enkele begrippen uitgelegd

Economische activiteiten kunnen positieve maar ook ongustige effecten hebben op duurzaamheidsfactoren. Principal Adverse Impacts (PAI) duiden op de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, zoals het milieu, het sociale kader, respect voor de mensenrechten, anticorruptie en dergelijke. Meer info vind je op www.kbc.be/SRD.

De broeikasgasintensiteit van een land geeft aan hoeveel ton CO2-equivalenten een land uitstoot per miljoen Bruto Binnenlands Product in USD (tCO2e/$M BBP). De hoeveelheid ton broeikasgassen die een land uitstoot, is de som van:

 • de broeikasgasuitstoot als gevolg van de binnenlandse productie van goederen en diensten voor binnenlandse consumptie en voor export; en
 • de broeikasgasuitstoot als gevolg van de invoer van goederen en diensten, die teruggaat naar het land van oorsprong.

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle broeikasgasintensiteit van onderliggende landen in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De data coverage rate geeft het aandeel weer van beleggingsinstrumenten waarvoor relevante data beschikbaar is, uitgedrukt als percentage. Voor de berekening hiervan wordt er geen rekening gehouden met technische elementen zoals cash of afgeleide producten.

ESG staat voor Environment, Social en Governance (of vertaald: milieu, sociale thema’s en goed ondernemingsbestuur), en verwijst naar de drie thema’s die centraal staan bij een duurzaamheidsscreening.

Obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten (‘ESG-obligaties’). We onderscheiden drie types:

1.       Groene obligaties: voor financiering van projecten met een positieve impact op het milieu

2.       Sociale obligaties: voor financiering van projecten met een positieve impact op de maatschappij

3.       Obligaties ter financiering van groene en sociale projecten: voor financiering van projecten met een positieve impact op zowel het milieu als op de maatschappij

Zowel bedrijven als overheden kunnen deze types van obligaties uitgeven. Om bij KBC Asset Management als ESG-obligatie in aanmerking te komen, moeten de obligaties in overeenstemming zijn met de principes voor de aanwending van de opbrengsten van de International Capital Market Association (ICMA).

De ESG-score voor landen beoordeelt hoe performant het overheidsbeleid van landen is op het vlak van milieu, sociale thema’s en goed bestuur (ESG criteria). Hoe hoger de ESG score voor een land op een schaal van 0 tot 100, hoe meer landen zich inzetten voor duurzame ontwikkeling.

De score wordt bepaald vanuit vijf invalshoeken:

 1. Algemene economische prestaties en stabiliteit
 2. Socio-economische ontwikkelingen en gezondheid van de bevolking
 3. Gelijkheid, vrijheid en rechten van de bevolking
 4. Milieu
 5. Veiligheid, vrede en internationale verhoudingen

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle ESG scores van de onderliggende landen in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De Responsible Investing Advisory Board is een onafhankelijke raad van academici, die continu zoekt naar een betere invulling van verantwoord beleggen. Elke wijziging die KBC doorvoert aan de verantwoord beleggen- methodologieën moet hun toets doorstaan. Op die manier houdt KBC een vinger aan de pols met maatschappelijke tendensen.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese wetgeving voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Ze deelt onder meer fondsen op in drie categorieën:

 • Artikel 6-fondsen: fondsen die geen duurzame investering als doelstelling hebben, noch ecologische en/of sociale kenmerken promoten.
 • Artikel 8-fondsen: fondsen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten.
 • Artikel 9-fondsen: fondsen die een duurzame doelstelling hebben.

Bedrijven of overheden die met hun activiteiten of de manier waarop ze die activiteiten uitvoeren zwaar indruisen tegen de principes van verantwoord handelen worden uitgesloten. We onderscheiden 2 types:

 • Uitsluitingscriteria die gelden voor alle actief beheerde conventionele fondsen van KBC zoals het uitsluiten van ernstige schenders van de Global Compact principes van de Verenigde Naties, schending van mensenrechten, controversiële regimes, tabaksproducenten, ontginning van steenkool, …
 • En uitsluitingscriteria specifiek voor fondsen die verantwoord beleggen zoals het uitsluiten van bedrijven gelinkt aan of actief in conventionele wapens, fossiele brandstoffen, gokactiviteiten, adult entertainment, bont- en speciaalleer,  … . 

Alle uitsluitingscriteria vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

Dit rapport bevat informatie (de "Informatie") die afkomstig is van MSCI Inc., aan haar gelieerde ondernemingen of informatieleveranciers (de "MSCI-partijen") en kan zijn gebruikt om scores, ratings of andere indicatoren te berekenen. De Informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik en mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd/verspreid, of worden gebruikt als basis voor of bestanddeel van financiële instrumenten of producten of indices. De MSCI-partijen staan niet in voor de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de hierin opgenomen gegevens of informatie en wijzen uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties van de hand, waaronder die van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling om een beleggingsbeslissing te nemen (of zich daarvan te onthouden) en mag niet als zodanig worden beschouwd, noch worden opgevat als een indicatie of garantie van enig toekomstig rendement, analyse, prognose of voorspelling. Geen van de MSCI-partijen is aansprakelijk voor fouten of omissies in verband met de hierin opgenomen gegevens of informatie, of voor directe, indirecte, speciale, straf-, gevolg- of andere schade (met inbegrip van gederfde winst), zelfs indien zij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Dit is een rapport dat u ontvangt als belegger in dit fonds. De informatie is ter beschikking gesteld door KBC Asset Management NV (KBC AM) en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, noch als beleggingsaanbeveling. Het bevat een samenvatting van kenmerken van het product en is geldig op de datum van het rapport. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM.