Rapport verantwoord beleggen

KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing Institutional Shares KAP
BE6338512476
SFDR-classificatie: art.8

Publicatiedatum: 14-06-2024

Rapport verantwoord beleggen

Jouw verantwoord fonds wordt op vlak van duurzaamheid actief doorgelicht en bijgestuurd. Aan de hand van een aantal duurzaamheidsindicatoren zie je in welke mate jouw fonds de vooropgestelde doelen bereikt.

Klik op de pijltjes naast elke indicator voor de meest recente informatie.

De ESG-risicoscore voor bedrijven meet het verschil tussen enerzijds de blootstelling van een bedrijf aan de, voor zijn sector relevante, risico's op het vlak van milieu, sociale thema's en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria) en anderzijds de mate waarin een bedrijf die risico's afdekt. Een lagere score duidt op minder duurzaamheidsrisico voor dit bedrijf.
Lees meer

Fonds
18,34

Doel
Lager dan 21,40

Bron: Morningstar Sustainalytics © Morningstar Sustainalytics (2024) - Data coverage rate: 100,00% fonds

De broeikasgasintensiteit van een bedrijf geeft weer hoeveel ton CO2-equivalenten een bedrijf uitstoot (scope 1+2) per miljoen omzet in Amerikaanse dollar (tCO2e/$M omzet).
Lees meer

Fonds
71,93% daling tegenover referentiewaarde van eind 2019

Doel
50% daling tegen 2030 tegenover referentiewaarde van eind 2019
2019 is binnen de sector het algemeen aanvaarde referentiejaar voor het doel.

Externe omstandigheden, zoals marktbewegingen en actualiseringen van externe gegevens, kunnen ertoe leiden dat de hierboven vermelde doelstellingen niet worden gehaald. In dat geval zal de beheerder het fonds zo snel mogelijk in lijn brengen met de doelstellingen, hierbij steeds rekening houdend met het uitsluitend belang van de belegger.

FondsDoel
2019-12-31177,42
2020-01-31124,19
2022-11-04113,35
2023-02-28105,22
2023-03-31101,9
2023-04-3098,01
2023-05-26111,64
2023-05-31104,88
2023-06-30106,59
2023-07-24110,79
2023-07-3192,66
2023-08-3190,02
2023-09-21110,79
2023-09-3096,99
2023-10-26110,79
2023-10-3171,44
2023-11-28109,95
2023-11-3066,63
2023-12-14109,95
2023-12-3164,61
2024-01-3162,86
2024-02-2964,15
2024-03-2891,9
2024-03-3154,66
2024-04-3057,77
2024-05-1383,33
2024-05-3151,09
2024-06-3049,8
2030-01-0188,71
Bron: S&P Trucost Limited © Trucost (2024) - Data coverage rate: 100,00% fonds - Doel: zie tabel 2 Vermindering broeikasgasintensiteit op www.kbc.be/documentatie-beleggen>Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen

Wist je dat één ton CO2 gelijk is aan:

 • de gemiddelde uitstoot voor 1 passagier op een heen- en terugvlucht Brussel-New York
 • 5800 km rijden met een dieselwagen

Bron: Sibelga

Bedrijven die de Global Compact duurzaamheidsprincipes van de Verenigde Naties (UNGC) ernstig schenden, worden  door KBC  uitgesloten uit de verantwoorde fondsen.
Lees meer

Fonds

100% In lijn met UNGC
Bron: MSCI, Morningstar Sustainalytics © Morningstar Sustainalytics (2024) - Data coverage rate: 99,01% fonds

Het fonds houdt in zijn beleggingsbeslissingen rekening met de ‘Belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren’ (Principal Adverse Impacts of PAI) zoals het milieu, het sociale kader, respect voor de mensenrechten, anticorruptie, …
Lees meer

Alle indicatoren opgenomen in tabel 1 alsook de relevante indicatoren uit tabellen 2 en 3 van de Gedelegeerde Verordening 2022/1288 (bijlage 1) worden in rekening genomen. De belangrijkste zijn:

 • Broeikasgassen: PAI 3
  Dit fonds heeft een doelstelling voor de reductie van de broeikasgasintensiteit van bedrijven.
 • Broeikasgassen: PAI 4
  Dit fonds belegt niet in bedrijven actief in de fossiele brandstoffensector.
 • Biodiversiteit: PAI 7
  Dit fonds belegt niet in bedrijven die grote of ernstige controverses hebben in verband met landgebruik en biodiversiteit en in bedrijven met activiteiten die een negatieve impact hebben op de biodiversiteit en die niet voldoende maatregelen nemen om hun impact te verminderen.
 • Sociale zaken en werknemers: PAI 10
  Dit fonds belegt niet in bedrijven die de UNGC-principes en OESO-richtlijnen ernstig schenden.
 • Sociale zaken en werknemers: PAI 14
  Dit fonds belegt niet in bedrijven actief in controversiële wapens.

Enkele begrippen uitgelegd

Economische activiteiten kunnen positieve maar ook ongustige effecten hebben op duurzaamheidsfactoren. Principal Adverse Impacts (PAI) duiden op de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, zoals het milieu, het sociale kader, respect voor de mensenrechten, anticorruptie en dergelijke. Meer info vind je op www.kbc.be/SRD.

De broeikasgasintensiteit van een bedrijf geeft weer hoeveel ton CO2 een bedrijf uitstoot per miljoen omzet in Amerikaanse dollar (tCO2e/$M omzet). De hoeveelheid ton broeikasgas die een bedrijf uitstoot is de som van:

 • de directe broeikasgasuitstoot als gevolg van de eigen activiteiten van het bedrijf (scope 1); en
 • de indirecte broeikasgas-uitstoot als gevolg van de opwekking van ingekochte elektriciteit (scope 2).

De indirecte broeikasgas-uitstoot als gevolg van activiteiten van bijvoorbeeld leveranciers en klanten (scope 3) is niet in die som opgenomen, aangezien deze scope 3-gegevens voor een groot deel afhangen van aannames en niet openbaar worden gemaakt door bedrijven.

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle broeikasgasintensiteit van onderliggende bedrijven in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden, vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De data coverage rate geeft het aandeel weer van beleggingsinstrumenten waarvoor relevante data beschikbaar is, uitgedrukt als percentage. Voor de berekening hiervan wordt er geen rekening gehouden met technische elementen zoals cash of afgeleide producten.

ESG staat voor Environment, Social en Governance (of vertaald: milieu, sociale thema’s en goed ondernemingsbestuur), en verwijst naar de drie thema’s die centraal staan bij een duurzaamheidsscreening.

De ESG-risicoscore voor bedrijven meet het verschil tussen enerzijds de blootstelling van een bedrijf aan de voor zijn sector relevante risico’s op het vlak van milieu, sociale thema’s en goed ondernemingsbestuur ( ESG-criteria) en anderzijds de mate waarin een bedrijf die risico’s afdekt. Hoe lager de ESG-risicoscore van een bedrijf op een schaal van 0 tot 100, hoe minder duurzaamheidsrisico aanwezig is.  

De ESG risicoscore voor bedrijven wordt bepaald vanuit drie invalshoeken:

 1. Milieu: afvalbeleid, waterintensiteit en uitstoot van broeikasgassen,…
 2. Sociaal: werkomstandigheden, diversiteit van de werknemers en recht op vereniging,…
 3. Bestuur: onafhankelijkheid van de raad van bestuur en transparantie op het vlak van verloning en belastingen,…

Op fondsniveau vertegenwoordigt dit cijfer het gewogen gemiddelde van alle ESG risicoscores van de onderliggende bedrijven in het fonds, waarvoor data beschikbaar is. De concrete doelstellingen ‘doel’ voor een fonds alsook de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding waartegen deze doelstellingen afgezet worden vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

De Responsible Investing Advisory Board is een onafhankelijke raad van academici, die continu zoekt naar een betere invulling van verantwoord beleggen. Elke wijziging die KBC doorvoert aan de verantwoord beleggen- methodologieën moet hun toets doorstaan. Op die manier houdt KBC een vinger aan de pols met maatschappelijke tendensen.

Het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) heeft tien duurzaamheidsprincipes geformuleerd op het vlak van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie, waaraan alle bedrijven zich zouden moeten houden. In de verantwoorde fondsen sluit KBC alle bedrijven uit die deze principes ernstig schenden. KBC doet hiertoe beroep op de Global Standard Screening en Controversy Research van Sustainalytics en ESG Controversies van MSCI.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese wetgeving voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Ze deelt onder meer fondsen op in drie categorieën:

 • Artikel 6-fondsen: fondsen die geen duurzame investering als doelstelling hebben, noch ecologische en/of sociale kenmerken promoten.
 • Artikel 8-fondsen: fondsen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten.
 • Artikel 9-fondsen: fondsen die een duurzame doelstelling hebben.

Bedrijven of overheden die met hun activiteiten of de manier waarop ze die activiteiten uitvoeren zwaar indruisen tegen de principes van verantwoord handelen worden uitgesloten. We onderscheiden 2 types:

 • Uitsluitingscriteria die gelden voor alle actief beheerde conventionele fondsen van KBC zoals het uitsluiten van ernstige schenders van de Global Compact principes van de Verenigde Naties, schending van mensenrechten, controversiële regimes, tabaksproducenten, ontginning van steenkool, …
 • En uitsluitingscriteria specifiek voor fondsen die verantwoord beleggen zoals het uitsluiten van bedrijven gelinkt aan of actief in conventionele wapens, fossiele brandstoffen, gokactiviteiten, adult entertainment, bont- en speciaalleer,  … . 

Alle uitsluitingscriteria vind je op www.kbc.be/documentatie-beleggen> Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

Dit rapport bevat informatie (de "Informatie") die afkomstig is van MSCI Inc., aan haar gelieerde ondernemingen of informatieleveranciers (de "MSCI-partijen") en kan zijn gebruikt om scores, ratings of andere indicatoren te berekenen. De Informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik en mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd/verspreid, of worden gebruikt als basis voor of bestanddeel van financiële instrumenten of producten of indices. De MSCI-partijen staan niet in voor de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van de hierin opgenomen gegevens of informatie en wijzen uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of impliciete garanties van de hand, waaronder die van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling om een beleggingsbeslissing te nemen (of zich daarvan te onthouden) en mag niet als zodanig worden beschouwd, noch worden opgevat als een indicatie of garantie van enig toekomstig rendement, analyse, prognose of voorspelling. Geen van de MSCI-partijen is aansprakelijk voor fouten of omissies in verband met de hierin opgenomen gegevens of informatie, of voor directe, indirecte, speciale, straf-, gevolg- of andere schade (met inbegrip van gederfde winst), zelfs indien zij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Dit is een rapport dat u ontvangt als belegger in dit fonds. De informatie is ter beschikking gesteld door KBC Asset Management NV (KBC AM) en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, noch als beleggingsaanbeveling. Het bevat een samenvatting van kenmerken van het product en is geldig op de datum van het rapport. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM.