Hoe worden begrafeniskosten geregeld in de erfbelasting?

Aftrekbaarheid van begrafeniskosten

Begrafeniskosten mogen in mindering gebracht worden voor de berekening van de erfbelasting, in de mate ze betaald zijn na het overlijden en in verhouding staan tot het vermogen van de overledene. Eigenlijke begrafeniskosten (vb. kerkdienst, lijkwade, kist, begrafenisondernemer, repatriëringskosten, crematie), rouwdrukwerk, de rouwmaaltijd, het grafzerk, de grondvergunning zijn in principe aftrekbaar. Rouwkledij, kosten van verdeling, testamentuitvoerder, vereffening van de nalatenschap … komen evenwel niet in aanmerking.

Voor de raming van de begrafeniskosten kan in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt worden van een kostenforfait. Indien de aangevers opteren voor het forfait, moeten zij geen bewijs leveren van de begrafeniskosten. Het bedrag van de begrafeniskosten wordt forfaitair bepaald op 6.000,00 EUR. Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Het geïndexeerde bedrag voor aanslagjaar 2017 bedraagt 6.152,40 EUR.

Wat indien u een begrafenisverzekering afgesloten hebt?

Er kan geen beroep gedaan worden op het forfait voor begrafeniskosten indien de erflater een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering heeft afgesloten.

Wanneer erfgenamen ondanks de afgesloten begrafenisverzekering toch het forfait aangeven of toepassen, kunnen er zich twee situaties voordoen:

  1. Men geeft de begrafenisverzekering zelf spontaan aan
    Indien de begrafenisverzekering spontaan wordt aangegeven maar oorspronkelijk voor het forfait werd gekozen, zal de verzekeringsuitkering bijkomend worden getaxeerd in de erfbelasting en wordt het forfait begrafeniskosten geannuleerd.
  2. Men geeft de begrafenisverzekering niet aan
    Indien Vlabel vaststelt dat de erfgenamen de begrafenisverzekering niet hebben aangegeven terwijl er geopteerd werd voor het forfait voor begrafeniskosten, wordt de verzekeringsuitkering bijkomend ambtshalve getaxeerd en wordt het forfait begrafeniskosten geannuleerd. Daarbovenop wordt een belastingverhoging opgelegd wegens verzuim.


In een recent standpunt bevestigt Vlabel dat de aangever in beide situaties nog de kans krijgt om de werkelijke begrafeniskosten aan te tonen. De wet bepaalt immers dat het forfait nooit toegepast kan worden bij bestaan van een begrafenisverzekering. Zelfs indien de aangever in de initiële aangifte niet de werkelijke begrafeniskosten aangetoond heeft, kan hij toch nog de werkelijke begrafeniskosten bewijzen in een bijkomende aangifte. 

Vlabel past dit kostenforfait automatisch toe bij de berekening van de verschuldigde erfbelasting. Indien men de werkelijke begrafeniskosten wenst aan te geven, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de aangifte van de nalatenschap. Uiteraard moet de omvang van de begrafeniskosten in dat geval bewezen worden.


Voor meer informatie kunt u uw private banker contacteren. Hij of zij brengt u graag in contact met een expert Nalatenschappen. 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.