Over smaken en kleuren valt niet te twisten … Of toch?

Hoe ‘groen’ voorlopig allesbehalve zwart-wit is

Willen we onze toekomst waarborgen, dan moeten we van duurzaamheid onze grootste prioriteit maken. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar wat is ‘duurzaamheid’ juist? De antwoorden zijn vaak niet zwart-wit.

Elektrische wagens bijvoorbeeld hebben geen uitstoot van schadelijke CO₂. Toch zijn ook elektrische wagens niet klimaatneutraal. Tijdens de productie van de batterijen wordt veel CO₂ uitgestoten en ook de elektriciteit waarmee we die batterijen opladen, is niet altijd even vrij van uitstoot. Hoe ‘schoon’ is die elektrische wagen dan echt?

‘Duurzaamheid’ evolueert bovendien ook doorheen de tijd. De huidige generatie jongeren bijvoorbeeld kijkt verder en kiest steeds meer voor een elektrische deelauto, eerder dan voor een elektrische auto in eigen bezit.

Over smaken en kleuren valt niet te twisten. Over duurzaamheid des te meer. ESG-ratingbedrijven komen soms met verschillende scores voor eenzelfde bedrijf. Er zijn immers vandaag nog geen eenduidige definities beschikbaar.

‘Zijn de bedrijven in mijn verantwoorde beleggingsfondsen dan louter willekeurig gekozen?’, zie ik u denken. Uiteraard niet. Voor KBC is het belangrijk transparantie te bieden over hoe we te werk gaan. Aan u als belegger om te oordelen of u onze aanpak weet te smaken.


'Over smaken en kleuren valt niet te twisten. Over duurzaamheid des te meer. KBC biedt u graag transparantie over hoe we te werk gaan. Als u als belegger om te oordelen of u onze aanpak weet te smaken.'

Kenneth De Bruycker
Expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Kwalitatieve data en een betrouwbare data-analyse

Onze volledige screeningsmethodologie is gebaseerd op data. Een doorgedreven analyse van kwalitatieve data bepaalt of bedrijven en landen al dan niet de lat halen. Objectieve data-analyse laat bovendien toe beslissingen te onderbouwen en te legitimeren.

Data en data-analyse lijken misschien de evidentie zelve, in de praktijk zijn ze dat allerminst. Er zijn maar liefst 40.000 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd.

Neem daarbovenop de exponentiële toename aan data in onze digitale maatschappij en u begrijpt voor welke uitdagingen we staan. Welke data zijn betrouwbaar en relevant? Hoe komen we aan die data? Hoe houden we ze up-to-date? Op welke manier kunnen we de massa aan data snel en efficiënt verwerken? Hoe vermijden we onbedoelde vooroordelen in onze data-analyse? Enzovoort.

U merkt het. Er is heel wat expertise nodig om deze klus te klaren. KBC doet hiervoor een beroep op professionele dataleveranciers, gespecialiseerd in de beoordeling van duurzaamheid van beursgenoteerde bedrijven.


'Kwalitatieve data en een objectieve data-analyse, steeds aangepast aan de nieuwe normen en standaarden, laten ons toe beslissingen professioneel te onderbouwen.'

Carolien Bodewes
Expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

De keuze voor een professionele dataleverancier

Dataleveranciers, zoals Sustainalytics, MSCI, S&P Global of Refinitiv, worden tot op heden zelf niet officieel gecontroleerd. Ze zijn op die manier scheidsrechter in een wereld van duurzaam en verantwoord beleggen, waarin elk jaar meer miljarden rondgaan.

En dat terwijl het speelveld een grijze zone blijft, zonder uniforme regels. Dat dataleveranciers nergens onder toezicht staan, zou vragen kunnen doen rijzen over hun onafhankelijkheid.

Zolang er geen wereldwijde standaard is voor het rapporteren van duurzaamheidsprestaties, is je keuze als vermogensbeheerder voor een specifieke dataleverancier dan ook cruciaal.

KBC Asset Management kiest bewust voor Sustainalytics als belangrijkste dataleverancier en gaat hierbij niet over 1 nacht ijs. Op geregelde tijdstippen houden we, samen met de Responsible Investing Advisory Board, een onafhankelijke raad van professoren, verschillende dataleveranciers tegen het licht.

We maken een analyse van onder andere de aangeleverde diensten, de scope, de frequentie van updates en de kwaliteit van de rapporten, waarbij transparantie over de gebruikte bronnen cruciaal is.

De Responsible Investing Advisory Board neemt ook steeds een deel van de bedrijven onder de loep ter kwaliteitscontrole.


'Zolang er geen wereldwijde standaard is voor het rapporteren van duurzaamheidsprestaties is je keuze voor een specifieke dataleverancier cruciaal. Uitgangspunt is om die dataleverancier te kiezen die de beste data aanlevert voor een specifiek deelaspect.'

Kenneth De Bruycker
Expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Sustainalytics levert ons de nodige data en data analyse voor een brede kwalitatieve ESG Risk Rating. Ook voor Product Involvement Research en Controverse Research kunnen we bij hen terecht.

Met de toenemende aandacht voor CO₂-uitstoot, heeft KBC bijkomend gekozen voor Trucost voor de aanlevering van carbon data.

Wanneer het gaat over uitsluitingen, maakt KBC, naast Sustainalytics, ook gebruik van de data en data-analyse van MSCI, met als doel het incident of de controverse zo objectief mogelijk te beargumenteren.

Uitgangspunt is om die dataleverancier te kiezen die de beste data aanlevert voor een specifiek deelaspect.

Onze eigen duurzaamheidsbarometer voor landen

Net zoals bij bedrijven bestaat er ook voor landen voorlopig geen uniforme definitie wat ‘duurzaamheid’ juist betekent. Je zou als vermogensbeheerder een index kunnen gebruiken om de duurzaamheid van landen in kaart te brengen. Deze aanpak schiet in onze ogen te kort omdat ze vaak maar 1 enkel aspect uit de ESG-criteria meenemen.

Neem bijvoorbeeld een Environmental Performance Index van Yale University of een Corruption Perception Index van Transparency International. Ruimere indices zoals een Human Development Index van de Verenigde Naties gaan een stap verder, maar gezien de hoge correlatie met het Bruto Binnenlands Product per capita blijven we bij KBC ook met dergelijke indices op onze honger zitten.

Vanuit de ambitie een brede waaier aan ESG-factoren in onze duurzaamheidsanalyse voor landen op te nemen, heeft KBC sinds 2002 een eigen duurzaamheidsbarometer ontwikkeld, gebaseerd op de inzichten van onze macro-economen bij KBC Economics. Onze duurzaamheidsbarometer richt zich op 5 thema’s:
 

  1. Algemene economische prestaties van een land en de stabiliteit ervan
  2. Sociaal-economische ontwikkeling van de bevolking
  3. Gelijkheid, vrijheid en rechten van de bevolking
  4. Milieuprestaties en -toewijding
  5. Zekerheid, veiligheid en internationale relaties

Voor de analyse van al deze thema’s baseert KBC zich op data afkomstig van erkende internationale instellingen, zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank of de OESO, of gerenommeerde instanties, zoals het Wereld Economisch Forum.

Regelgeving geeft duwtje in de rug naar meer transparantie

Steeds meer bedrijven publiceren naast hun financieel jaarverslag ook een duurzaamheidsrapport. Dat doen ze niet alleen vanuit de wil om het brede publiek te informeren. Overheden en regelgevers leggen steeds vaker wetten op waardoor meer data beschikbaar dient te komen.

Zo worden met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bedrijven met meer dan 500 werknemers in dienst in de EU verplicht om vanaf 2024 informatie bekend te maken over de manier waarop zij met ESG-uitdagingen omgaan.

Het gaat dan bijvoorbeeld over informatie over milieu, sociale kwesties en de naleving van mensenrechten, maar ook over een anticorruptie beleid en diversiteit in ondernemingsbesturen.

De Europese taxonomie classificeert bedrijven op basis van ecologische activiteiten. Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) definieert een duurzame belegging als economische activiteiten die bijdragen tot een milieudoelstelling of een sociale doelstelling.

Welke wet het ook mag zijn, om als bedrijf opgenomen te worden in verantwoorde beleggingen is het belangrijk om transparant data te delen. Wie als bedrijf niet rapporteert, valt automatisch uit de boot.

Als professionele vermogensbeheerder zetten we de puntjes op de i

● Meer dan klimaat alleen

De nadruk op milieu domineert vaak het nieuws. En terecht. De klimaatopwarming stelt ons allen voor nooit geziene uitdagingen. Wat betreft verantwoord beleggen legt KBC echter de focus op alle 3 de aspecten van ESG: niet alleen milieu, maar ook sociale aspecten en goed bestuur worden in acht genomen. Dat is altijd zo geweest. En dat blijft ook zo.

● Duurzaamheid zet de toon

Als vermogensbeheerder is het onze plicht om, ondersteund door inzichten vanuit een onafhankelijke Responsible Investing Advisory Board en samen met de evoluties binnen de maatschappij, de lat hoger te leggen.

Regelmatig houden we onze manier van werken binnen verantwoord beleggen tegen het licht. Volstaat onze manier van werken nog in de huidige maatschappij? Of liggen de verwachtingen hoger, en passen we als dusdanig aan? Waar kunnen we proactief de kaarten beter schudden om de wereld vanuit beleggen een beetje duurzamer te maken?

Ook in onze conventionele beleggingen leggen we op die manier de lat steeds hoger. Denk bijvoorbeeld aan het beleid van KBC rond tabak. Als gevolg van de schadelijke effecten ervan sluiten we tabak al jaren uit in onze verantwoorde beleggingsfondsen. Een beleid dat doorsijpelde naar onze conventionele beleggingen. KBC ondertekende in 2019 de Tobacco-Free Finance Pledge.


'Als vermogensbeheerder is het onze plicht om de lat hoger te leggen en tegelijkertijd ruimte te laten voor die bedrijven die nog kunnen en willen leren. De grootste ESG-winst zit vaak bij die bedrijven die nog stappen te zetten hebben.'

Carolien Bodewes
Expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

● Kwaliteitsnorm Towards Sustainability

Febelfin heeft samen met stakeholders binnen en buiten de financiële sector een kwaliteitsnorm uitgewerkt voor verantwoord beleggen. Met het onderschrijven van het 'Towards Sustainability'-label biedt KBC een extra kwaliteitsgarantie voor u als verantwoord belegger.

● Ruimte voor hen die nog kunnen en willen leren

Wat de ESG Risk Score betreft, sluit KBC in haar verantwoorde fondsen enkel die bedrijven met een ‘severe ESG risk’ onverbiddelijk uit. Bedrijven met een ‘high ESG risk’ worden niet direct uitgesloten.

Een doorgedreven analyse dringt zich op. Maar wanneer blijkt dat de wil er is om stappen te zetten, wil KBC deze bedrijven de kans geven om de voor hen relevante ESG-uitdagingen vast te pakken.

De grootste ESG-winst zit immers vaak bij die bedrijven die het vandaag nog minder goed doen. Door hen niet systematisch uit te sluiten, willen we hen stimuleren om het beter te doen.

● Transparantie troef

Over smaken en kleuren valt niet te twisten. Over duurzaamheid des te meer. Er zijn wel degelijk verschillen in de manier waarop bedrijven worden geëvolueerd, in data en in de manier waarop je die data analyseert.

Net door deze verschillen te erkennen en door voor kwalitatieve partners te kiezen, kunnen wij als vermogensbeheerder voor u als belegger het verschil maken.


Willen we onze toekomst waarborgen, dan moeten we van duurzaamheid onze grootste prioriteit maken. Daar zijn we het nog steeds over eens.

KBC draagt duurzaamheid hoog in het vaandel, ook wat betreft uw beleggingen. En hoewel ‘groen’ dus voorlopig nog allesbehalve zwart-wit is, zetten we wel degelijk weloverwogen stappen. Wij hopen dat u onze aanpak kan smaken. En dat u samen met ons voor de weg vooruit kiest.

Bronvermelding: Sustainalytics © Sustainalytics [2022]; MSCI © MSCI [2022]; S&P Trucost Limited © Trucost [2022]

Verantwoord beleggen, ook voor u vanzelfsprekend? - KBC Private Banking

(geen auteur)

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.