De impact van het nieuw ondernemingsrecht op burgerlijke maatschappen.

Inleiding

Op 27 april 2018 werd de wet over de hervorming van het ondernemingsrecht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. In die wet wordt het begrip ‘onderneming’ uitgebreid tot entiteiten die geen rechtspersoonlijkheid hebben. Ook burgerlijke maatschappen zouden bijgevolg voor de toepassing van het ondernemingsrecht als ‘ondernemingen’ worden gekwalificeerd. Dit betekent dat tal van regels uit het ondernemingsrecht op burgerlijke maatschappen van toepassing worden.

Hoewel vandaag nog niet volledig duidelijk is hoe dit concreet geïnterpreteerd en uitgewerkt zal worden, geven wij u een eerste stand van zaken.

Algemeen wordt aangenomen dat de belangrijkste gevolgen van de kwalificatie van burgerlijke maatschap als onderneming de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (hierna ‘KBO’) en de onderwerping aan de boekhoudwetgeving zijn.

1. Inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen

Een maatschap zal voortaan verplicht ingeschreven moeten worden in de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen). De KBO is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ‘ondernemingen’ zijn opgenomen. Een deel van de gegevens die in de KBO zijn opgenomen, zijn publiek toegankelijk (en dus voor iedereen zichtbaar). Andere gegevens zijn enkel zichtbaar voor overheidsdiensten en de onderneming zelf.

Het is op vandaag nog niet geheel duidelijk welke gegevens van maatschappen in de KBO zullen worden opgenomen en welke gegevens hiervan publiek beschikbaar zullen zijn.

De verplichte registratie van maatschappen in de KBO geldt in principe vanaf 1 november 2018. Maatschappen die vanaf deze datum worden opgericht, moeten in de KBO geregistreerd zijn vóór de aanvang van hun werkzaamheden. Bestaande maatschappen zouden hiervoor (vanaf de inwerkingtreding) 6 maanden de tijd krijgen, d.i. tot 30 april 2019.

Ter uitvoering van deze bepalingen wachten we nog op een Koninklijk Besluit. De Koning heeft hierbij de mogelijkheid om deze data te vervroegen.

2. Onderwerping aan de boekhoudwetgeving

Een tweede nieuwe verplichting voor de maatschap bestaat in het voeren van een boekhouding die ‘passend is voor de aard en de omvang van het bedrijf’. In principe gaat het om een dubbele boekhouding.

Maatschappen waarvan de omzet 500.000,00 EUR niet overschrijdt, zouden zich in principe tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding kunnen beperken. Een vereenvoudigde boekhouding bestaat uit een aankoopboek, een verkoopboek, een financieel dagboek en een inventarisboek.
Over de definitie van het begrip ‘omzet’ in hoofde van een maatschap bestaat ook nog onduidelijkheid.

Maatschappen worden voortaan ook verplicht hun boeken gedurende minstens zeven jaar te bewaren. Zij zouden daarentegen niet verplicht worden een jaarrekening neer te leggen of te publiceren.
Deze nieuwe regels gelden in principe vanaf 1 november 2018. Bestaande maatschappen krijgen echter nog wat respijt en zouden volgens de huidige overgangsregeling voor het eerst een boekhouding moeten voeren over het boekjaar 2020 (indien het boekjaar het kalenderjaar volgt). Ook hier heeft de Koning de mogelijkheid om de data van inwerkingtreding te vervroegen.

Samengevat

Met betrekking tot de twee nieuwe verplichtingen kan het volgende worden gesteld:
- de nieuwe wet treedt in werking op 1 november 2018, tenzij de inwerkingtreding bij Koninklijk Besluit zou worden vervroegd;
- maatschappen die vanaf 1 november 2018 worden opgericht, moeten onmiddellijk voldoen aan de verplichtingen tot inschrijving in het KBO en het voeren van een boekhouding.

Voor maatschappen die vóór 1 november 2018 zijn opgericht, geldt de volgende overgangsregeling:

- de inschrijving in het KBO moet uiterlijk tegen 30 april 2019 gebeuren (maar zal in principe pas mogelijk zijn vanaf 1 november 2018);
- de verplichting tot het voeren van een boekhouding geldt vanaf het eerste volledige boekjaar dat aanvangt na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de wet op 1 november 2018. Voor maatschappen die hun boekjaar per kalenderjaar voeren, geldt deze verplichting vanaf 1 januari 2020.

We raden aan uw externe raadgever te contacteren om de impact van deze nieuwe wetgeving in uw concrete situatie te bepalen. Uw private baker kan u hiermee in contact brengen.


Annick Buggenhout, expert Financiële Planning

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte van actuale topics.


Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of -advies.

Gerelateerde artikels

Nalaten aan een stief(klein)kind

Nalaten aan een stief(klein)kind

De wetgever en de fiscus staan niet stil.

De wetgever en de fiscus staan niet stil.

Geboren in de VS? Geef uw Tax Identification Number door aan uw financiële instelling

Geboren in de VS? Geef uw Tax Identification Number door aan uw financiële instelling

Aandachtspunten belastingaangifte aanslagjaar 2022

Aandachtspunten belastingaangifte aanslagjaar 2022