Is een goed doel opnemen in mijn testament fiscaal interessant?

Een testament is een interessant planningsinstrument om uw vermogen bij overlijden over te dragen naar diegene die u lief is. Sommige erfgenamen betalen hierop torenhoge erfbelasting. U kunt de erfbelasting voor hen beperken via een duolegaat in uw testament.

Bij uw overlijden moeten uw wettelijke erfgenamen of de personen die u hebt aangeduid in uw testament erfbelasting betalen op wat zij krijgen. Voor broers en zussen, verdere familieleden zoals ooms, tantes, neven, nichten of andere personen (bv. uw levenspartner met wie u niet samenwoont, vrienden, enz.) kan die erfbelasting zwaar doorwegen. Ze zijn immers onderworpen aan tarieven die in Vlaanderen kunnen oplopen van 25% tot 55%.

Door een duolegaat op te nemen in uw testament kunt u die zware fiscale last voor de betrokkenen verlichten en tegelijkertijd een goed doel steunen dat u nauw aan het hart ligt.

 

Een klassiek duolegaat zorgt ervoor dat uw nalatenschap toekomt aan een instelling of stichting van openbaar nut of een vereniging zonder winstoogmerk (het goede doel) die tegen een laag tarief erfbelasting belast wordt (in Vlaanderen 8,5%).
Het goede doel krijgt evenwel de last opgelegd om:

  • aan familieleden (broers/zussen of verdere familieleden) of andere personen (levenspartner met wie u niet samenwoont, vrienden, enz.) een nettobedrag of percentage van uw nalatenschap (dus vrij van erfbelasting) uit te keren;
  • de erfbelasting in hoofde van die personen te betalen (naast de door het goede doel zelf verschuldigde erfbelasting);
  • te zorgen voor de afhandeling van de nalatenschap en de fiscale aangifte in te dienen.  

Het goede doel kan eventueel de goederen uit uw nalatenschap verkopen (zonder toestemming van uw erfgenamen) om de door u opgelegde lasten te vervullen. Het is belangrijk dat het deel dat aan het goede doel wordt toegekend meer bedraagt dan de erfbelasting die het goede doel in totaliteit moet betalen. Anders zal het goede doel het legaat niet aanvaarden.

Wilt u liever dat uw familieleden of andere personen de goederen uit uw nalatenschap erven en dat zij zorgen voor de afhandeling van uw nalatenschap en het indienen van de fiscale aangifte, dan kunt u omgekeerd te werk gaan en hen verplichten een bedrag aan het goede doel te storten. Het goede doel krijgt dan de last opgelegd om de erfbelasting van de verwanten te betalen (naast de erfbelasting die het goede doel zelf verschuldigd is). Via deze techniek van omgekeerd duolegaat krijgt het goede doel een som uitgekeerd en kunnen uw verwanten zelf beslissen over de verdeling en verkoop van uw goederen.

 

U neemt het best even contact op met het goede doel dat u als (algemeen) legataris in uw testament wilt aanduiden om na te vragen of het legaten met onroerend vermogen aanvaardt, hoeveel het netto wenst over te houden enz.

 

Wilt u dat de bepalingen van uw testament ook van toepassing zijn op de uitkeringen uit uw (beleggings)verzekeringen, dan duidt u het best “de nalatenschap” aan als begunstigde.  

Aangezien een testament pas uitwerking heeft bij uw overlijden en u het dus altijd kunt herroepen, kunt u het duolegaat aanpassen als uw wensen zouden wijzigen (bv. legatarissen toevoegen of schrappen, een ander goed doel opnemen).

Wanneer u een duolegaat opneemt in uw testament is het belangrijk dat de formulering (en de berekening wie wat krijgt) correct gebeurt, zodat uw wens na uw overlijden kan worden uitgevoerd. Dat is maatwerk. We raden u aan daarvoor uw notaris te raadplegen.

U kunt meer informatie vinden over:

 

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.