Wat betekent de hervorming van het huwelijksvermogensrecht voor u?

Eind juli verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet die het huwelijksvermogensrecht hervormt. Deze hervorming kadert in de door Minister van Justitie Koen Geens op gang getrokken algemene hercodificatie van heel wat basiswetgeving, waaronder ook het erfrecht, waarover we reeds vroeger hebben bericht.

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht heeft als globaal doel meer duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden aan echtgenoten bij echtscheiding en bij overlijden. Aan de fundamenten van het huwelijksvermogensrecht wordt niet geraakt, zoals:

  • het wettelijk stelsel dat drie vermogens bevat : de twee eigen vermogens van de echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen;
  • de vrije keuze die echtgenoten hebben tussen het wettelijk stelsel, het stelsel van scheiding van goederen en de stelsels van gemeenschap van goederen.

Verfijning van de regels van het wettelijk stelsel

Wanneer u huwt zonder huwelijkscontract, is het wettelijk stelsel van toepassing. Eén van de belangrijkste kenmerken van dit stelsel is dat de beroepsinkomsten van de echtgenoten tijdens het huwelijk gemeenschappelijk zijn, ongeacht de bijdrage van elke echtgenoot en ongeacht de professionele activiteit. Ook andere goederen die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen, zijn in principe gemeenschappelijk. Goederen die men daarentegen vóór het huwelijk had, of die uit een erfenis of via een schenking verkregen werden, zijn in principe eigen, mits het bewijs hiervan kan geleverd worden.

De kwalificatie als eigen of gemeenschappelijk goed is in de huidige regeling niet altijd even duidelijk. Dit leidt in de praktijk vaak tot discussies. Vooral rond individuele levensverzekeringen, schade- en arbeidsongevallenvergoedingen, beroepsgoederen, vennootschapsaandelen en cliënteel bestaan onzekerheden, die in deze wet worden uitgeklaard.

Zo zou de keuze van een echtgenoot om zijn beroepsactiviteit binnen of buiten een vennootschap uit te oefenen huwelijksvermogensrechtelijk neutraal moeten zijn (of m.a.w. geen nadeel mogen berokkenen aan de andere echtgenoot). Door de uitkeringen uit de vennootschap beperkt te houden, zou een echtgenoot immers meer inkomsten eigen kunnen houden (of minder inkomsten gemeenschappelijk kunnen maken). De andere echtgenoot moet wel kunnen bewijzen dat er een onverantwoord nadeel is.

Een betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen

In het stelsel scheiding van goederen is er geen huwelijksgemeenschap. De vermogens zijn gescheiden, maar dit verhindert niet dat echtgenoten samen goederen kunnen verwerven. Wie de partner wil beschermen tegen beroepsschuldeisers of wie geen vermenging van beide vermogens wenst (veelal in nieuw samengestelde gezinnen), kan voor dit stelsel opteren.

In de praktijk geeft de keuze voor dit stelsel soms aanleiding tot onbillijke situaties. Bijvoorbeeld wanneer één van de partners zich toewijdt aan de huishoudelijke taken en de opvoeding van de kinderen en de eigen carrière afbouwt of zelfs stopzet, kan hij/zij bij echtscheiding of overlijden met lege handen achterblijven.

Hervorming nieuw huwelijksvermogensrecht

Om de zwakke partner beter te beschermen, heeft men volgende regelingen uitgewerkt:

Er wordt een volledig aanvullende regeling uitgewerkt voor het beding van verrekening van aanwinsten die tijdens het huwelijk worden opgebouwd. De echtgenoten kunnen daarbij kiezen voor de voor hen meest aangepaste in de wet voorziene regeling of een geheel eigen regeling treffen rond de verrekening van aanwinsten. Dit moet de echtgenoten toelaten om te kiezen voor een gemilderde scheiding van goederen en een grotere vermogensrechtelijke solidariteit.

Door de invoering van een rechterlijke billijkheidscorrectie krijgt de rechter de mogelijkheid om, als de ontbinding van een stelsel van scheiding van goederen tot manifeste onbillijkheden zou leiden, een vergoeding toe te kennen aan de benadeelde echtgenoot. Bij een bedongen scheiding van goederen is dit mechanisme facultatief en bepalen de echtgenoten vrij om dit van toepassing te verklaren of niet.

Ten slotte wordt de informatieplicht van de notaris versterkt. De notaris is verplicht om partners die in scheiding van goederen willen huwen te wijzen op de juridische gevolgen van dit huwelijksstelsel en de mogelijkheden om toch enige solidariteit te creëren.

In deze Wet van 22 juli 2018 worden ook een aantal correcties op de nieuwe Erfwet van 31 juli 2017 opgenomen, waarop we een van de komende weken dieper zullen ingaan. De wet zal, gelijktijdig met het nieuwe erfrecht, in werking treden op 1 september 2018.

Wenst u meer informatie over de hervorming van het huwelijksvermogensrecht? Contacteer uw private banker die u omringt met de juiste experts of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend. 

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.