Het einde van de kaasroute.

 
Begin juli werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat de registratie van elke schenking van (roerende) goederen (geld, effecten, aandelen enz.) voor een buitenlandse notaris vanaf 1 december verplicht maakt. Het voorstel is wel nog voorgelegd aan de Raad van State voor advies zodat de definitieve stemming opschuift, waarschijnlijk tot na het zomerreces.

 

Als u een schenking van roerende goederen overweegt, hebt u hiervoor verschillende mogelijkheden: u kunt ervoor opteren de schenking via een bankgift te doen (d.m.v. een bankoverschrijving), langs de Belgische notaris te gaan of u kunt er ook voor kiezen om naar een buitenlandse notaris te gaan (in Nederland of Zwitserland bijvoorbeeld).

Kiest u ervoor de schenking voor een Belgische notaris te doen, dan zal deze verplicht de schenkingsaktes moeten laten registreren. Deze registratie leidt ertoe dat er schenkbelasting moet betaald worden in België.

Een buitenlandse notaris (bv. Nederlandse of Zwitserse) daarentegen heeft deze verplichting tot registratie niet. U kunt met andere woorden roerende goederen schenken voor bijvoorbeeld een Nederlandse notaris zonder dat er schenkbelasting moet betaald worden in België. Dit wordt al wel eens “de kaasroute” genoemd. Als de schenker evenwel komt te overlijden binnen de drie jaar (in het Vlaams Gewest zal deze termijn mogelijk verlengd worden naar vier jaar) na de schenking, dan zal het geschonken goed wel onderworpen zijn aan erfbelasting (successierechten), die doorgaans een stuk hoger zijn dan de schenkbelasting. Als het voorwerp van de schenking aandelen van een familiale vennootschap zijn, dan geldt een termijn van zeven jaar. Dezelfde regeling geldt voor bankgiften (in principe geen registratie, dus geen schenkbelasting maar wel erfbelasting bij overlijden binnen de drie jaar na de bankgift). Een vrijwillige registratie is uiteraard wel mogelijk.

Vele landgenoten hebben doorheen de jaren al gebruik gemaakt van deze kaasroute. Dit is de wetgever niet ontgaan. Begin deze maand werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat de registratie van elke schenking van (roerende) goederen (geld, effecten, aandelen enz.) voor een buitenlandse notaris vanaf 1 december verplicht maakt. Deze aanpassing zal tot gevolg hebben dat Belgen die na 1 december roerende goederen schenken met tussenkomst van een buitenlandse notaris toch schenkbelasting in België zullen moeten betalen, wat het grootste voordeel van deze techniek bijgevolg wegneemt. Wel is het nog altijd zo dat de erelonen van de Nederlandse notarissen vrij zijn, terwijl in België de waarde van de geschonken goederen mee het ereloon zal bepalen. Dit kan tot gevolg hebben dat het Nederlandse ereloon in geval van grote schenkingen voordeliger zal zijn.

Wat de bank- en handgiften betreft, verandert er in principe niets.

Hiermee kunt u dus nog altijd zonder registratie (en dus zonder betaling van schenkbelasting) roerende goederen schenken. Ook hier evenwel moet er rekening gehouden worden dat de schenker een periode van drie jaar  (in het Vlaams Gewest zal deze termijn mogelijk verlengd worden naar vier jaar) nog moet overleven, zo niet is er erfbelasting (successierechten) verschuldigd.
Als het voorwerp van de schenking aandelen van een familiale vennootschap zijn, geldt een termijn van zeven jaar.

Aan de schenking kunt u een aantal voorwaarden en modaliteiten koppelen.

Wij sommen de meest voorkomende even voor u op:

  •  een beding van terugkeer: dan keert de schenking bij vooroverlijden van de begiftigde terug naar de schenker zonder dat er een successierecht moet worden betaald;
  • een last: dan heeft de schenker nog maandelijks/jaarlijks recht op een bepaald bedrag;
  • een voorbehoud van vruchtgebruik: dan heeft de schenker bij een schenking van gelden en/of effecten het recht op de interesten en dividenden. De meerwaarden zijn voor de blote eigenaar. U kunt in de schenkingsakte voorzien dat u als vruchtgebruiker de portefeuille verder beheert en gelden en/of effecten kunt kopen, verkopen, wederbeleggen.

    Let wel: een schenking via bankgift kan enkel in volle eigendom. Indien u roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik wil schenken, zal u dit via een (Belgische of buitenlandse) notaris moeten doen en zal er vanaf 1 december dus steeds schenkbelasting verschuldigd zijn;
  • een uitsluitingsclausule: dan mag de begiftigde de schenking niet gemeenschappelijk maken met zijn/haar partner. Hiermee vermijdt u dat in geval van een toekomstige eventuele scheiding van uw kind, de helft van het geschonkene naar de ex-partner gaat;
  • een vervreemdingsverbod: dan mag de begiftigde het goed niet verkopen, schenken  …
U kunt de schenking ook combineren met andere planningstechnieken, veelal om nog een vorm van controle te kunnen uitoefenen als schenker (bv. schenken met voorbehoud van vruchtgebruik of gebruik maken van een maatschap).

Tot slot geven we mee dat de schenking van in België gelegen onroerende goederen nu al steeds geregistreerd wordt. Mocht u vastgoed willen schenken via een Nederlandse notaris, dan wordt er steeds schenkbelasting betaald in België. Het bovenstaande wetsvoorstel wijzigt daar dus niets aan.

Hebt u hier nog vragen over? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Indien gewenst schakelt hij een expert Financiële Planning in die voor u klaarstaat voor het beantwoorden van al uw successievragen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen over uw successieplanning? We helpen u graag.

→  Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→ Zo bereikt u ons

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.