Wordt uw maatschap vanaf nu ook onderworpen aan provinciale belasting?

Sinds kort wordt elke maatschap bestempeld als ‘een onderneming’. Dit heeft een aantal (soms onverwachte) gevolgen.

De kwalificatie van een maatschap als onderneming heeft twee belangrijke gevolgen, nl. de verplichte inschrijving van maatschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de onderwerping van maatschappen aan de boekhoudwetgeving.

We gaan hierna verder in op het eerste gevolg.

De KBO is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van "ondernemingen" zijn opgenomen. Vandaag is dat al het geval voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, vzw's, stichtingen enz.

Maatschappen die vanaf 1 november 2018 worden opgericht, zullen moeten worden ingeschreven vóór de aanvang van hun activiteiten. Bestaande maatschappen moeten vóór 1 mei 2019 worden ingeschreven in de KBO.

De inschrijving in het KBO gebeurt via een ondernemingsloket naar keuze. Net zoals andere vennootschappen zal de maatschap dan een ondernemingsnummer ontvangen.

Deze inschrijving kan bepaalde (onaangename) gevolgen met zich meebrengen. Ondernemingen zijn in Vlaanderen namelijk aan provinciebelasting onderworpen. Aangezien de maatschap dus voortaan als een onderneming wordt beschouwd, zou deze in principe ook aan de provinciebelasting op ondernemingen onderworpen zijn. Er blijkt echter een verschil te zijn in de manier waarop deze belasting (al dan niet) wordt toegepast naargelang de provincie waarin de maatschap gevestigd is.

Uit de eerste contacten blijkt dat de meeste provincies ervan uitgaan dat het beheer van familiaal vermogen via een maatschap geen economische activiteit uitmaakt, waardoor een klassieke maatschap niet aan de provinciebelasting onderworpen zal zijn of men in elk geval bereid is een vrijstelling toe te passen. Indien u recent voor uw maatschap een aanslagbiljet ontving van de provincie, raden wij u aan uw provinciebestuur te contacteren.


Voor meer informatie over de maatschap kunt u terecht bij uw private banker, die - zo nodig - de KBC-expert Financiële Planning inschakelt.
 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies