Interesten op credit rekening-courant: vanaf 2020 geen discussie meer over begrip ‘marktrente’?

Vaak hebben bedrijfsleiders een vordering op hun eigen vennootschap, beter bekend als een credit rekening-courant. Onder bepaalde voorwaarden kan de vennootschap de interesten die ze daarop betaalt fiscaal aftrekken. Vanaf 1 januari 2020 worden de interesten nog slechts als beroepskosten aangemerkt, als ze niet hoger zijn dan een eenduidig vastgestelde marktrente. Op die manier hoopt de fiscus dat er daarover minder discussie zal zijn.

Een credit rekening-courant kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een bestuurder financiële middelen voorschiet aan zijn eigen vennootschap. Een van de voorwaarden om de betaalde/toegekende interesten fiscaal in mindering te mogen brengen van de belastbare basis, is dat de toegepaste interestvoet niet hoger mag zijn dan de ‘marktrente’ (er bestaat ook nog een beperking van het absolute bedrag van de creditstand van de rekening-courant).

Vóór 2020 was er wel eens discussie over het begrip ‘marktrente’, omdat die niet altijd eenduidig was vast te stellen. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting kondigde de fiscus eind 2017 al aan dat er vanaf 1 januari 2020 rekening moet worden gehouden met de ‘MFI-rentevoet’ die de Nationale Bank van België publiceert. Dat is de variabele rentevoet die de Belgische monetaire financiële instellingen aanrekenen voor leningen tot 1.000.000 euro aan niet-financiële vennootschappen met een looptijd van minder dan een jaar. De marktrente zal gelijk zijn aan de MFI-rente (te bekijken in november van het voorgaande kalenderjaar), verhoogd met 2,5%.

Kortom, de maximale marktrente zal eenduidig worden vastgesteld zodat hierover geen discussie meer kan bestaan met de belastingadministratie. Voor het kalenderjaar 2020 werd de maximale marktrente vastgesteld op 4,06% (= 1,56% + 2,5%).

De bovenstaande wijziging is enkel van toepassing op ‘niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd’. Voor andere leningen is ze niet van belang, omdat de marktrente daarvoor nog altijd zal worden bepaald aan de hand van de “overeenkomstig de marktrente geldende rentevoet, rekening houdend met de bijzondere gegevens eigen aan de beoordeling van het aan de verrichting verbonden risico en inzonderheid met de financiële toestand van de schuldenaar en met de looptijd van de lening”.

Voorbeeld

De vennootschap BV X heeft een tijdelijk liquiditeitstekort van 50.000 euro. De heer Peeters, die bedrijfsleider is van BV X, beschikt privé over de nodige financiële middelen en kan die voor het volledige kalenderjaar 2020 uitlenen aan zijn vennootschap. Daardoor heeft hij een vordering op zijn vennootschap. De vordering kan te allen tijde worden opgevraagd of terugbetaald aan de heer Peeters.

Om de interesten als fiscaal aftrekbare beroepskosten te kunnen beschouwen, mag de BV voor het kalenderjaar 2020 maximaal 2.030 euro bruto-interesten aan de heer Peeters toekennen, of 4,06% van 50.000 euro (we gaan ervan uit dat de voorwaarden om als fiscaal aftrekbare kosten te kunnen kwalificeren, voldaan zijn).

In de mate dat er meer interesten worden betaald, zullen die geherkwalificeerd worden als uitgekeerde dividenden en zal de BV ze bijgevolg niet kunnen aftrekken. Ongeacht of (een deel van) de interesten worden geherkwalificeerd tot dividend, zal de BV X verplicht zijn om 30% roerende voorheffing in te houden en die door te storten aan de Schatkist. Dat betekent dat de heer Peeters netto 1.421 euro interesten zal ontvangen, wat overeenstemt met een nettorendement van 2,842% (1.421 euro/50.000 euro). De inhouding van roerende voorheffing door de BV werkt bevrijdend. Dat wil zeggen dat de heer Peeters de interesten niet meer hoeft te vermelden in zijn aangifte in de personenbelasting.

Hebt u hierover nog vragen? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Zo nodig schakelt hij een expert Financiële Planning Ondernemen in.

Of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.