Wordt uw vakantiewoning in het buitenland dubbel belast?

Bent u eigenaar van een buitenlandse vakantiewoning of hebt u de intentie om een tweede verblijf in het buitenland aan te kopen? In deze gevallen moet u extra waakzaam zijn voor de gevolgen van een dergelijke aankoop wanneer u als eigenaar overlijdt.

Welk erfrecht is van toepassing op de vererving van uw buitenlandse vakantiewoning?

Vooraleer de fiscale gevolgen van uw overlijden te bekijken, zal eerst moeten worden onderzocht wie welk deel van uw vakantiewoning zal krijgen bij uw overlijden. Het antwoord op deze vraag wordt bepaald door het erfrecht van toepassing op uw nalatenschap.

In dat kader trad op 17 augustus 2015 de Europese Erfrechtverordening in werking. De regels van deze erfrechtverordening strekken ertoe de afwikkeling van internationale nalatenschappen te uniformiseren en te vereenvoudigen. Wat het toepasselijke erfrecht betreft verwijst de Erfrechtverordening naar het recht van de laatste gewone verblijfplaats van de erflater.

Woont u (hoofdzakelijk) in België, dan zal uw buitenlandse vakantiewoning verdeeld worden volgens het Belgische erfrecht. Maar let op: vertoeft u (bijvoorbeeld na uw pensioen) regelmatig voor langere periodes in uw tweede verblijf in het buitenland, dan zou het kunnen dat uw gewone verblijfplaats niet meer in België is, maar in het buitenland. Bijgevolg zal niet het Belgische erfrecht maar (naar alle waarschijnlijkheid) het erfrecht van het land waar uw vakantiewoning gelegen is, van toepassing zijn.

Om eventuele verrassingen te vermijden en ervoor te zorgen dat alsnog het Belgische erfrecht van toepassing is op uw nalatenschap, zou u (als u de Belgische nationaliteit hebt) er voor kunnen opteren om in een testament een expliciete rechtskeuze te maken voor de toepassing van het Belgische recht.  

Welke erfbelasting moet betaald worden door uw erfgenamen?

Nadat bepaald is welk erfrecht van toepassing zal zijn op de afwikkeling van uw nalatenschap, wordt nagegaan welke erfbelasting door uw erfgenamen moet worden betaald.
Bent u bij uw overlijden Belgisch rijksinwoner, dan wordt erfbelasting in België geheven op uw wereldwijd vermogen. Dat betekent dat ook uw buitenlandse vakantiewoning in België zal worden belast. Let wel, het land waar uw buitenlandse vakantiewoning gelegen is, zal doorgaans ook belasting heffen op uw vakantiewoning, waardoor u te kampen zou kunnen krijgen met een dubbele belasting op uw tweede verblijf.

Toch bestaan er manieren om de dubbele erfbelasting een halt toe te roepen of te temperen. In de eerste plaats kan een dubbele belasting worden vermeden door het sluiten van bilaterale of multilaterale verdragen. België sloot dergelijke verdragen alleen af met Frankrijk, Zweden en de Verenigde Staten, waarbij het verdrag met de Verenigde Staten zelfs nooit in werking is getreden.

In tweede instantie voorziet de Belgische wetgever in een mildering van de dubbele erfbelasting voor onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen. De erfbelasting die in België verschuldigd is op het betrokken onroerend goed, kan worden verminderd met de in het buitenland betaalde erfbelasting op dit onroerend goed.

Er zijn wel enkele beperkingen. Zo kan de verrekening van erfbelasting op buitenlands vastgoed slechts worden toegepast voor zover er in het buitenland effectief erfbelasting werd betaald. Geniet u bijvoorbeeld van een vrijstelling of vermindering van de belasting in het buitenland, dan is de voormelde Belgische verrekenmethode niet of slechts deels van toepassing. U zult dan alsnog erfbelasting betalen in België. Ook mag de vermindering voor de buitenlandse erfbelasting niet meer bedragen dan de Belgische erfbelasting betaald op het onroerend goed. Tot slot zal de mildering voor buitenlands vastgoed in België uitdrukkelijk aangevraagd moeten worden in de aangifte van nalatenschap. Concreet wordt de vermindering alleen toegekend:

  • als u een gedateerd betalingsbewijs van de in het buitenland betaalde erfbelasting bezorgt,
  • samen met een door de bevoegde overheid eensluidend verklaard afschrift van de aangifte in het buitenland,
  • en de berekening van de belasting die ze hebben vastgesteld.

Wenst u meer informatie over de vererving en belasting van buitenlandse vakantiewoningen? Uw private banker brengt u graag in contact met een expert Financiële Planning van KBC.
Nog geen klant? Dan kunt u een afspraak maken op www.kbcprivatebanking.be

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.