Gids over het nieuwe erfrecht

De hervorming van het erfrecht verhelderd

Gids over het nieuwe erfrecht

De hervorming van het erfrecht verhelderd

Helder en transparant

De krachtlijnen van het nieuwe erfrecht helder voor u uitgeklaard. Met verduidelijkende voorbeelden en vergelijkingen.

Overzichtelijk en relevant

Alles wat u moet weten in een beknopt overzicht. Een gids die van a tot z vlot wegleest, ook als u weinig tijd hebt.

Vol nieuwe inzichten

Na het lezen van deze inspirerende leidraad weet u waar u staat, en kunt u inspelen op de actuele stand van zaken.

Gids aanvragen

Het nieuwe erfrecht, wat en wanneer?

Op 1 september 2018 is de wet over het nieuwe erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voert de meest grondige hervorming van het erfrecht door sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek. Het erfrecht dateerde immers grotendeels nog uit de tijd van Napoleon en strookte dan ook niet meer met de noden van de huidige samenleving. Een hervorming was dus noodzakelijk. Het nieuwe erfrecht is van toepassing vanaf 1 september 2018.

Naast het erfrecht wijzigt ook het huwelijksvermogensrecht. Die hervorming gaat eveneens in op 1 september 2018. Met deze wet tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht worden ook een aantal wijzigingen aangebracht aan het erfrecht.

Belangrijk om te vermelden is dat de hervorming louter de burgerrechtelijke aspecten van het erfrecht beoogt. Het nieuwe erfrecht wijzigt niets aan de fiscale gevolgen inzake erf- en schenkbelasting (Vlaams Gewest) of successie- en schenkingsrecht (Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 

Met het vooruitzicht op de hervorming van het erfrecht greep de Vlaamse Regering de kans om ook de erfbelasting aan te passen. De erfbelasting is immers geen federale maar een regionale bevoegdheid. Deze wijzigingen zijn net als het erfrecht van toepassing op overlijdens vanaf 1 september 2018. Tot nu toe zijn er in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen plannen tot hervorming van de  successierechten bekend.

gids nieuwe erfrecht 2018

De voornaamste doelstelling van het nieuwe erfrecht is tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke realiteit. Naast het traditionele gezin wordt de maatschappij vandaag meer en meer gekleurd met diverse samenlevingsvormen en nieuw samengestelde gezinnen. De wetgever wilde tevens inspelen op de behoefte van de erflater om op een autonome en flexibele manier te kunnen inspelen op complexe situaties. De erflater krijgt in het nieuwe erfrecht dan ook meer beschikkingsvrijheid om te bepalen aan wie zijn nalatenschap toekomt. Ten slotte moet door een vereenvoudiging van de techniciteit van het erfrecht de rechtszekerheid worden gestimuleerd. Het nieuwe erfrecht wijzigt in principe niets aan wie uw erfenis verdeeld wordt. 

Ondanks de grote publiciteit voor deze hervorming zal het nieuwe erfrecht voor veel mensen nauwelijks iets veranderen. Het nieuwe erfrecht wijzigt immers niets aan de manier waarop een erfenis wordt verdeeld wanneer u als erflater geen bijzondere regelingen hebt getroffen (zoals bijvoorbeeld schenkingen tijdens uw leven of de opmaak van een testament), noch aan wie in dat geval uw erfgenamen zijn. Net zoals volgens het oude erfrecht, zal ook volgens het nieuwe erfrecht uw nalatenschap verdeeld worden tussen uw bloedverwanten, uw huwelijkspartner of uw wettelijk samenwonende partner.

Toch brengt de hervorming van het erfrecht ook een aantal ingrijpende veranderingen met zich mee. De impact hiervan op erfenisplanningen die geheel of gedeeltelijk zijn uitgewerkt op basis van het oude erfrecht of toen in voorbereiding waren, mag niet worden onderschat.

Wat komt u te weten in deze gids?

Onze experts hebben alle belangrijkste veranderingen voor u uit- en doorgelicht. Wat komt er aan bod?

  • De grotere beschikkingsvrijheid voor u als erflater
  • De herdefiniëring van het evenwicht tussen de langstlevende partner en de kinderen
  • De wijzigingen die te maken hebben met de inbreng  en de inkorting van uw schenking
  • De erfovereenkomst onder de loep
  • De inwerkingtreding en de te nemen actiepunten

Maar ook andere interessante topics, zoals Generation skipping en de impact van de nieuwe regeling op de schenking van aandelen van vennootschappen, hebben we voor u samengebundeld in deze verhelderende leidraad.  

Gunstig gebruik maken van het nieuwe erfrecht?

Wacht niet, vraag vandaag nog uw exemplaar van de gids aan.

Gids aanvragen