Het verwerpen van de nalatenschap vs. de doorgeefschenking

U hebt een erfenis gekregen. Eigenlijk hebt u dat vermogen zelf niet meer nodig en kunnen uw kinderen het beter gebruiken. Er zijn verschillende manieren waarop u een zogenaamde ‘generatiesprong’ kunt organiseren.

De nalatenschap verwerpen

U kunt er voor kiezen om de nalatenschap te verwerpen. U erft dan helemaal niets. Uw kinderen erven in uw plaats en betalen op die erfenis erfbelasting. Uw kinderen worden dus rechtstreeks bevoordeligd.

Door de nalatenschap te verwerpen, kunt u ook een fiscaal voordeel realiseren. Het is immers mogelijk dat, door de spreiding van de successiedruk over meerdere erfgenamen (uw kinderen), er in totaal minder erfbelasting zal verschuldigd zijn dan wanneer u de erfbelasting alleen had moeten betalen. Het geërfde vermogen wordt ook maar 1 keer belast (bij uw kinderen) in plaats van 2 keer (één keer bij u en één keer bij uw kinderen n.a.v. uw overlijden).

Als u de erfenis verwerpt in het voordeel van uw kinderen, dan moet u wel de volledige erfenis verwerpen. Het is niet mogelijk om een deel van de erfenis te houden en een ander deel over te laten aan de kinderen. Het is met andere woorden een alles-of-niets-verhaal.

De doorgeefschenking

Misschien wilt u bepaalde vermogensbestanddelen uit de erfenis toch liever voor uzelf houden en mogen andere wel onmiddellijk bij de volgende generatie terechtkomen. Dan kan de doorgeefschenking een mogelijke oplossing zijn.

U aanvaardt de erfenis en betaalt op die erfenis erfbelasting. De doorgeefschenking levert voor u dus geen besparing op, maar wel het comfort dat u vervolgens zelf kan beslissen welk deel van de erfenis u wilt bijhouden en welk deel u fiscaalvriendelijk wilt doorschenken aan uw kinderen.

Als u roerend vermogen hebt geërfd, dan moet u niet noodzakelijk diezelfde roerende goederen doorschenken. U hebt bv. een effectenportefeuille geërfd, maar kan beslissen om de spaargelden die u al bezat door te schenken. Hebt u vastgoed geërfd, dan kunnen uw kinderen enkel datzelfde onroerend goed via de doorgeefschenking krijgen.

U kunt ook bepaalde voorwaarden (bv. een voorbehoud van vruchtgebruik) koppelen aan de doorgeefschenking.

De begiftigden genieten onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van schenkbelasting op de schenking die zij van u krijgen.

  • U hebt geërfd van uw (groot)ouder, partner of afstammelingen.
  • De nalatenschap is opengevallen in het Vlaams Gewest (dit is het geval wanneer de overleden persoon de laatste vijf jaar van zijn leven het langst in het Vlaams Gewest heeft gewoond).
  • U schenkt door aan een afstammeling (uw kind, kleinkind, stiefkind en - onder voorwaarden - uw zorgkind of adoptiekind).
  • De doorgeefschenking moet gebeuren via de notaris, binnen één jaar na het overlijden van degene van wie u hebt geërfd en de erfbelasting op de erfenis moet al betaald zijn.

De schenkbelasting wordt verrekend met de erfbelasting die op de erfenis werd betaald. De vrijstelling van de schenkbelasting kan evenwel niet hoger zijn dan de betaalde erfbelasting. Bovendien mag de waarde van de geschonken goederen niet groter zijn dan de waarde van de geërfde goederen waarop erfbelasting werd betaald.

Uw private banker of wealth manager beantwoordt graag uw vragen hierover.

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.